Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/307

Bruselj, 25. julija 2007

Načrt za razvoj podeželja v Sloveniji

Profil države:

 • Raba zemljišč: 32 % kmetijsko zemljišče – 72 % na območjih z omejenimi možnostmi, 60 % gozdnatih površin
 • Kmetijstvo 2 % BDP, zaposlenost v kmetijstvu 10 %
 • Prevladujeta dve vrsti proizvodnje – pašna živinoreja in mešana živinoreja
 • Nizka produktivnost kmetijstva, neustrezna zemljiška in parcelna struktura, nizka stopnja profesionalne kmetijske dejavnosti, nizka stopnja specializacije kmetijskih gospodarstev, slabe naložbene zmogljivosti, neugodna starost in izobrazbena struktura
 • Okolje: dobro ohranjeno in raznoliko naravno okolje, občutljivost prsti za erozijo na nekaterih območjih, težki naravni pogoji za kmetovanje, možna nevarnost zaradi krajevno intenzivnega kmetovanja
 • Podeželska območja: večina kmetij združuje dohodek iz različnih virov, nizki dohodki in pomanjkanje nadomestnih virov dohodka, nizka stopnja poslovne dejavnosti, bogata kulturna in naravna dediščina, večnamenska vloga podeželskih območij

Izbrana strategija glede na profil:

 • Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, prehrambene industrije in gozdarstva (z naložbami v človeške vire, materialni kapital, inovacije in kakovost kmetijskih proizvodov)
 • Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, ohranjanje kulturne krajine, varstvo okolja, ohranjanje poselitve in prepoznavnih lastnosti podeželskih območij.
 • Diverzifikacija, podjetništvo, kakovost življenja

Skupni proračun in delež denarne podpore EU

Finančna pomoč 1 159 milijonov EUR, pri čemer je EU prispevala 900 milijonov EUR, je bila dodeljena programu razvoja podeželja za Slovenijo.

Os
Skupni proračun
(v milijonih EUR)
% prispevka EKSRP*
EKSRP
(v milijonih EUR)
Delež v %
Os I
399
75
300
33,28
Os II
588
80
470
52,22
Os III
132
75
99
11,00
LEADER
34
80
27
3,00
TA**
6
75
4
0,50
Skupaj
1 159
77,68
900
100

* EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

** TA: Tehnična pomoč za izvajanje programa

Splošni cilj programa za razvoj podeželja v Sloveniji

Splošni cilj je trajnostni razvoj podeželja z naslednjimi skupnimi cilji:

 • izboljšati konkurenčnost kmetijskega, prehrambenega in gozdarskega sektorja
 • spodbuditi okolju prijazno kmetovanje
 • izboljšati gospodarski in socialni položaj podeželja
 • spodbuditi lokalne razvojne pobude.

Os 1: proračunska sredstva in glavne prednostne naloge:

399 487 151 EUR (33 %)

Glavne prednostne naloge:

 • ukrepi za povečanje usposobljenosti in okrepitev človeškega potenciala v kmetijstvu in gozdarstvu
 • ukrepi za prestrukturiranje materialnega kapitala v kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanje inovativnosti
 • ukrepi za izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov

Ti ukrepi prispevajo k povečevanju produktivnosti v kmetijsko-prehrambenem in gozdarskem sektorju, povečevanju stopnje inovacij, specializacije proizvodnje in stopnje profesionalne kmetijske dejavnosti ob upoštevanju načel trajnostnega gospodarjenja.

Os 2: proračunska sredstva in glavne prednostne naloge:

587 640 844 EUR (52%)

Najvišji delež sredstev je izbran za izvajanje ukrepov osi 2, da bi se prispevalo k izrabi in ohranjanju ugodnih okoljskih razmer, zmanjšanju nevarnosti zaradi krajevno intenzivnega kmetovanja, ohranjanju kmetijske dejavnosti na območjih z omejenimi možnostmi in preprečevanju erozije prsti na nekaterih območjih.

Ukrepi, ki jih je treba izvesti: kmetijsko okolje in območja z omejenimi možnostmi.

Os 3: proračunska sredstva in glavne prednostne naloge:

132 039 136 EUR (11 %)

Cilj je izboljšanje kakovosti življenja ter spodbujanje gospodarske diverzifikacije in podjetništva na podeželju, izboljšanje neugodne starostne strukture in povečanje stopnje nizkega dohodka.

V osi 3 je največja pozornost namenjena ukrepom „podpore ustanavljanja in razvoja podjetij“ ter „diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti“, sledita „obnova in razvoj vasi“ ter „ohranjanje dediščine na podeželju“.

Leader: proračunska sredstva

33 760 006 (3 %)

Prispevajo k izpolnjevanju ciljev v okviru vseh treh osi in zlasti ciljev v okviru osi 3.

Ukrepi podpirajo delovanje lokalnih akcijskih skupin, pridobivanje strokovnih znanj in animacijo (20 odstotkov), sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (10 odstotkov) in izvajanje projektov v skladu z načelom LEADER (70 odstotkov).

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm


Side Bar