Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/07/245

Brussel, 20 juni 2007

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor Nederland

Profiel van het land:

 • Landbouwsector: 56% van de totale oppervlakte van Nederland (inclusief water), en zelfs tweederde van het totale grondoppervlak.
 • Werkgelegenheid in de landbouw: 10% van de totale beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw en aanverwante sectoren. Toch verdient 30% van alle Nederlandse landbouwers minder dan het bestaansminimum en is het aantal landbouwbedrijven de laatste 10 jaar met 28% gedaald.
 • De productiviteit van de landbouw- en levensmiddelensector in Nederland ligt 2,5 maal hoger dan het Europese gemiddelde. De nettowaarde van de uitvoer van landbouwproducten en producten van aanverwante sectoren bedraagt 20 miljard euro.
 • Het Nederlandse platteland wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan natuur en landschappen, met de karakteristieke dijken, sloten, vijvers en rivieren, die af en toe overstromen. De natuurgebieden houden goed stand, de bosgebieden nemen zelfs uitbreiding. Het Nederlandse platteland voldoet aan de beschrijving van platteland met een hoog peri-urbaan karakter.

Gekozen strategie op basis van het profiel:

 • Transformatie van de landbouwsector.
 • Instandhouding van een leefbaar en actief platteland, verbetering van het milieu (minder nitraten, minder pesticiden) en stimulering van een duurzame ontwikkeling.
 • Nederland streeft naar een goed evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en landschap enerzijds en het gebruik daarvan voor wonen, recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden anderzijds.

Algemene begroting en aandeel van de EU in de financiering:

Totale overheidsuitgaven: 973 miljoen euro waarvan 486 miljoen uit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

 As
Totale over-heidsuitgaven (in miljoen euro)
Procentueel aandeel ELFPO
ELFPO (in miljoen euro)
Procentueel aandeel
As I
291
50
145
30
As II
289
50
145
30
As III
290
50
145
30
LEADER
97
50
48
10
TB*
6
50
3

Totaal
973

486
100

* TB staat voor technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van de programma's.

Algemene doelstellingen van het POP

Centraal staat het streven naar een geïntegreerde aanpak van de transformatie in de landbouwsector. Innovatiemaatregelen en maatregelen ter verbetering van de structuur van de plattelandsgebieden zullen waar mogelijk hand in hand gaan met de even belangrijke maatregelen om de milieudruk vanuit de landbouwsector verder te verminderen en te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de Kaderrichtlijn Water. Het spreekt vanzelf dat alleen duurzame ontwikkeling toekomstbestendig is.

As 1: begrotingsmiddelen en voornaamste prioriteiten: in totaal 145 440 000 euro uit het ELFPO (exclusief Leader)

 • het versterken van ondernemerschap en in het bijzonder van het innovatief vermogen van de agrocluster in het algemeen;
 • landbouwers meer middelen geven om te voldoen aan maatschappelijke voorwaarden op het gebied van milieu, waterbeheer, voedselkwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn:
 • het verbeteren van de fysieke omstandigheden waarin het agrarisch bedrijfsleven moet opereren;
 • het verbeteren van de kwaliteit van producten en productieprocessen, in het bijzonder door het versterken van de productieketen.

As 2: begrotingsmiddelen en voornaamste prioriteiten: in totaal 144 710 000 euro uit het ELFPO (exclusief Leader)

 • de landbouwbedrijven stimuleren om zich toe leggen op het duurzame beheer van de Natura 2000-gebieden en op het vergroten van de biodiversiteit;
 • het in stand houden en versterken van waardevolle cultuurlandschappen, vooral in de nationale landschappen;
 • bosuitbreiding op landbouwgronden en duurzaam, multifunctioneel beheer van (productie)bos;
 • het herstel van watersystemen gericht op economisch en ecologisch duurzaam peilbeheer, het behoud van een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en het tegengaan van verdroging van natuur- en landbouwgrond.

As 3: begrotingsmiddelen en voornaamste prioriteiten: in totaal 145 080 000 euro uit het ELFPO (exclusief Leader)

 • het verbreden van de agrarische bedrijfsvoering;
 • het versterken van micro-ondernemingen op het platteland;
 • het vergroten van de toegankelijkheid van het platteland en het stimuleren van plattelandstoerisme.

Leader: begrotingmiddelen: 48 360 000 euro


Side Bar