Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FI

MEMO/07/244

Bryssel 20 juni 2007

Finlands landsbygdsutvecklingsplan

Landsprofil

 • Jordbruk: 8,9 % av Finland består av jordbruksland och 100 % av det området är mindre gynnat.
 • Sysselsättning inom jordbruket 3,9 %, primärproduktionen stod för 2,9 % av BNP 2005.
 • Den kärva naturen begränsar möjligheterna till jordbruk, fragmentarisk gårdsstruktur, långa avstånd, gles befolkning.
 • Miljö: Förbättring av vattenkvaliteten, särskild inriktning på miljö och landskap i landsbygdsområdena.
 • Landsbygd: Skogarna är en värdefull naturresurs, ökad efterfrågan på bioenergi, begränsade sysselsättningsmöjligheter.

Strategi

 • Att bevara en livskraftig och aktiv landsbygd, förbättra miljön och främja en hållbar användning av förnybara resurser.
 • Fokusera på stöd som utgör ersättning för svåra naturförhållanden och stöd till miljöåtgärder inom jordbruket.
 • Positiva yttranden över förhandsbedömningar och strategiska bedömningar beträffande miljön.

Landsbygdsprogrammet för finska fastlandet år 2007–2013 får offentligt stöd på 6 626 miljoner euro varav 2 062 miljoner euro kommer från EU (31 %).

Axel
Totalt offentligt stöd
(i miljoner euro)
% av EJFLU-bidrag
EJFLU
(i miljoner euro)
Andel %
Axel I
504
45
227
11
Axel II
5 407
28
1 513
74
Axel III
433
45
195
14
Leader
242
45
109
(5.3)**
TS***
40
45
18
1
Totalt
6 626
31
2 062
100

* EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

** 5,8 % av det totala beloppet minus TS.

TS betyder tekniskt stöd till programmens genomförande.

SYFTE:

Syftena med Finlands landsbygdsutvecklingsplan är följande:

 • Jord- och skogsbruk skall praktiseras på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, och även etiskt, i alla delar av landet.
 • Åtgärder för att främja konkurrenskraften för företag, nyföretagande och nätverksbyggande bland entreprenörer för att diversifiera landsbygdsekonomierna och öka sysselsättningen.
 • Stärka lokala initiativ för att förbättra livskraften och livskvaliteten i landsbygdsområdena.

Axel 1 med ett EJFLU-bidrag på 227 miljoner euro (11 %) riktar in sig på

 • unga lantbrukare (32 %),
 • modernisering av jordbruksföretag (23 %),
 • mervärde för jord- och skogsbruksprodukter (22 %).

Axel 2 med ett EJFLU-bidrag på 1 513 miljoner euro (74 %) riktar in sig på

 • stöd för svåra naturförhållanden (55 %),
 • stöd för miljöåtgärder inom jordbruket (43 %).

För axel 3 anslås det i EJFLU:s budget 195 miljoner euro (14%).

Den största delen av anslagen går till

 • diversifiering till annan verksamhet än jordbruk (39 %),
 • bildande och utveckling av mikroföretag (37 %).

Budgetanslaget för Leader inom ramen för EJFLU kommer att uppgå till 109 miljoner euro (5,3 %) och kommer att genomföras för samtliga axlar. Den största delen kommer dock att gå till axel 3.


Side Bar