Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FI

MEMO/07/244

Bryssel 20 juni 2007

Finlands landsbygdsutvecklingsplan

Landsprofil

 • Jordbruk: 8,9 % av Finland består av jordbruksland och 100 % av det området är mindre gynnat.
 • Sysselsättning inom jordbruket 3,9 %, primärproduktionen stod för 2,9 % av BNP 2005.
 • Den kärva naturen begränsar möjligheterna till jordbruk, fragmentarisk gårdsstruktur, långa avstånd, gles befolkning.
 • Miljö: Förbättring av vattenkvaliteten, särskild inriktning på miljö och landskap i landsbygdsområdena.
 • Landsbygd: Skogarna är en värdefull naturresurs, ökad efterfrågan på bioenergi, begränsade sysselsättningsmöjligheter.

Strategi

 • Att bevara en livskraftig och aktiv landsbygd, förbättra miljön och främja en hållbar användning av förnybara resurser.
 • Fokusera på stöd som utgör ersättning för svåra naturförhållanden och stöd till miljöåtgärder inom jordbruket.
 • Positiva yttranden över förhandsbedömningar och strategiska bedömningar beträffande miljön.

Landsbygdsprogrammet för finska fastlandet år 2007–2013 får offentligt stöd på 6 626 miljoner euro varav 2 062 miljoner euro kommer från EU (31 %).

Axel
Totalt offentligt stöd
(i miljoner euro)
% av EJFLU-bidrag
EJFLU
(i miljoner euro)
Andel %
Axel I
504
45
227
11
Axel II
5 407
28
1 513
74
Axel III
433
45
195
14
Leader
242
45
109
(5.3)**
TS***
40
45
18
1
Totalt
6 626
31
2 062
100

* EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

** 5,8 % av det totala beloppet minus TS.

TS betyder tekniskt stöd till programmens genomförande.

SYFTE:

Syftena med Finlands landsbygdsutvecklingsplan är följande:

 • Jord- och skogsbruk skall praktiseras på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, och även etiskt, i alla delar av landet.
 • Åtgärder för att främja konkurrenskraften för företag, nyföretagande och nätverksbyggande bland entreprenörer för att diversifiera landsbygdsekonomierna och öka sysselsättningen.
 • Stärka lokala initiativ för att förbättra livskraften och livskvaliteten i landsbygdsområdena.

Axel 1 med ett EJFLU-bidrag på 227 miljoner euro (11 %) riktar in sig på

 • unga lantbrukare (32 %),
 • modernisering av jordbruksföretag (23 %),
 • mervärde för jord- och skogsbruksprodukter (22 %).

Axel 2 med ett EJFLU-bidrag på 1 513 miljoner euro (74 %) riktar in sig på

 • stöd för svåra naturförhållanden (55 %),
 • stöd för miljöåtgärder inom jordbruket (43 %).

För axel 3 anslås det i EJFLU:s budget 195 miljoner euro (14%).

Den största delen av anslagen går till

 • diversifiering till annan verksamhet än jordbruk (39 %),
 • bildande och utveckling av mikroföretag (37 %).

Budgetanslaget för Leader inom ramen för EJFLU kommer att uppgå till 109 miljoner euro (5,3 %) och kommer att genomföras för samtliga axlar. Den största delen kommer dock att gå till axel 3.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website