Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN SV

MEMO/07/244

Bryssel 20. kesäkuuta 2007

Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma

Maaprofiili:

 • Maatalous: 8,9 prosenttia Suomen pinta-alasta on maatalousmaata, joka on luokiteltu kokonaisuudessaan epäsuotuisaksi.
 • Maatalousalan työllisyys on 3,9 prosenttia, ja alkutuotannon osuus BKT:sta oli 2,9 prosenttia vuonna 2005.
 • Luonnonolot ovat vaikeat, maatilarakenne on pirstoutunut, etäisyydet ovat pitkät ja asutus on harvaa.
 • Ympäristö: vesien tilaa on parannettu, painopiste on maaseudun ympäristö- ja maisemanäkökohdissa.
 • Maaseutu: metsät ovat tärkeä luonnonvara, bioenergian kysyntä on kasvanut, työllisyysmahdollisuudet ovat rajalliset.

Maaprofiilin mukaisesti valittu strategia:

 • Säilytetään maaseutu elinvoimaisena ja vireänä, parannetaan ympäristön tilaa ja edistetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Keskitytään luonnonhaittakorvauksiin ja maatalouden ympäristötukiin.
 • Otetaan huomioon ympäristövaikutusten ennakkoarviointia ja strategista ympäristöarviointia koskevat myönteiset lausunnot.

Suomen manneralueita koskevalle maaseudun kehittämisohjelmalle on kaudeksi 2007–2013 myönnetty rahoitustukea 6 626 miljoonaa euroa, josta 2 062 miljoonaa euroa (31 prosenttia) on peräisin EU:lta.

Toiminta-linja
Kokonais-rahoitustuki
(milj. euroa)
Maaseutu-rahaston* prosenttiosuus
Maaseutu-rahaston tuki
(milj. euroa)
Prosentti-osuus
1
504
45
227
11
2
5 407
28
1 513
74
3
433
45
195
14
LEADER
242
45
109
(5,3)**
TT***
40
45
18
1
Yhteensä
6 626
31
2 062
100

* Maaseuturahasto: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

** Kokonaisprosenttiosuus (5,8 prosenttia) miinus TT

*** TT: ohjelmien täytäntöönpanoon annettava tekninen tuki.

TAVOITTEET:

Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat seuraavat:

 • Harjoitetaan maa- ja metsätaloutta taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla maan kaikissa osissa.
 • Toteutetaan toimia, jotka lisäävät ja edistävät yritysten kilpailukykyä, uusia yrityksiä ja yrittäjien verkostoitumista, jotta maaseututaloudet monipuolistuvat ja työllisyys paranee.
 • Tehostetaan paikallisia aloitteita elinvoimaisuuden ja elämänlaadun parantamiseksi maaseutualueilla.

Toimintalinjassa 1 maaseuturahaston tukea myönnetään 227 miljoonaa euroa (11 prosenttia) erityisesti

 • nuorille maanviljelijöille (32 prosenttia)
 • maatilojen nykyaikaistamiseen (23 prosenttia)
 • lisäarvon tuomiseen maa- ja metsätaloustuotteille (22 prosenttia).

Toimintalinjassa 2 maaseuturahaston tukea myönnetään 1 513 miljoonaa euroa (74 prosenttia) erityisesti

 • luonnonhaittakorvauksiin (55 prosenttia)
 • maatalouden ympäristötukiin (43 prosenttia).

Toimintalinjassa 3 maaseuturahaston tukea myönnetään 195 miljoonaa euroa (14 prosenttia) erityisesti

 • monipuolistumiseen muilla kuin maatalouteen liittyvillä aloilla (39 prosenttia)
 • mikroyritysten perustamiseen ja kehittämiseen (37 prosenttia).

Leader-ohjelmassa maaseuturahaston tukea myönnetään 109 miljoonaa euroa (5,3 prosenttia) kaikille toimintalinjoille siten, että suurin osa on osoitettu toimintalinjalle 3.


Side Bar