Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/07/210

Bryssel den 23 maj 2007

SVERIGE - Landsbygdsprogram

Landsprofil:

Styrkor:

 • Modern och effektiv produktion i jord- och skogsbruk och livsmedelsindustri (högkvalitativa produktionsmetoder, miljöhänsyn och djurskydd i linje med vad konsumenterna vill ha)
 • Jord- och skogsbruk har en nyckelroll i omställningen till en hållbar utveckling
 • Höga natur- och kulturvärden i landskapet och ren miljö
 • Stora resurser i natur och landskap och socialt kapital som kan utvecklas som grund för företagande och ökad livskvalitet

Svagheter:

 • Entreprenörskap och sysselsättning är svagare utvecklat i landsbygdsområden än i städer
 • Många mindre gynnande områden och områden där landskap och biologisk mångfald hotas av förändringar i produktionsmetoder, markanvändning och samhällsutveckling
 • Stora klimatskillnader, glesa strukturer, stora avstånd, avtagande befolkning i landsbygdsområden
 • Brist på service och infrastruktur i landsbygdsområden

Strategi som valts för att möta styrkor och svagheter

Stärka företagande och entreprenörskap i jordbruk och andra näringar på landsbygden, bevara och utveckla natur- och kulturvärdena i landskapet och förbättra villkoren för ekonomisk utveckling och livskvalitet på landsbygden.

Axel
Totalt offentligt stöd
(i miljoner euro)
Bidrag från EJFLU*
i procent
EJFLU
(i miljoner euro)
Andel (i procent)**
Axel 1
555
50
278
15,5
Axel 2
2 702
46,66
1 261
71
Axel 3
326
45
147
12
Leader
264
40
105
------
TS***
70
50
35
1,9
Totalt
3 917
46,61
1 826
100

* EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
** inklusive Leader
*** TS betyder tekniskt stöd till programmens genomförande.

Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013 får offentligt stöd på 3 917 miljoner euro varav 1 826 miljoner euro kommer från EU (47 %).

Mål

Programmet har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

 • Hållbar utveckling och hållbart naturresursutnyttjande med beaktande av uppställda miljömål är en generell utgångspunkt för programmet. Jordbruk, skogsbruk m.m. har en stor potential för en resurseffektiv produktion med minimal miljöpåverkan och har också en nyckelroll i omställningen till en hållbar samhällsutveckling, inkl. energiförsörjning.
 • Lantbrukarna har en central roll som markförvaltare och producenter av kollektiva nyttigheter och för att bevara och utveckla ett attraktivt öppet landskap, där hävd av betesmarker utgör en viktig prioritering.
 • Produktionen av livsmedel med särskilda egenskaper eller mervärden bör utvecklas. Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenterna på ekologiska produkter. Den lokala, regionala och/eller småskaliga produktionen och förädlingen inom livsmedel och andra sektorer är en viktig komponent för att öka företagandet på landsbygden med bas i jord- och skogsbruk m.m. Kvalitetsproduktion med regionalt eller traditionellt ursprung kan utgöra en del i detta.
 • Utvecklingen av ny varu- och tjänsteproduktion med anknytning till jord- och skogsbruk, övriga areella näringar och landsbygd är viktigt för att den ekonomiska basen ska kunna breddas och för att öka tillväxtmöjligheterna i landsbygdsområden. Prioriterade områden är förnybar energi, turism och rekreation, servicetjänster och entreprenadverksamhet.
 • Kunskaper, innovationer och entreprenörskap skall stödjas. Det är även viktigt att stärka kunskapsförsörjningen från universitet, högskola och forskning. Det behövs insatser som underlättar för rådgivare och lantbrukare att ta del av relevanta forskningsresultat.
 • Flera grupper, som unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom jord- och skogsbrukssektorn. Dessa grupper behövs i de areella näringarna, både för att stärka jämställdheten och för att utveckla landsbygdsområdenas ekonomiska och sociala liv.

För axel 1 anslås det i EJFLU:s budget 278 miljoner euro (15,5 %). Anslaget ska användas till att stimulera konkurrenskraften i jord- och skogsbruksföretag, i rennäringen och i livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart naturresursutnyttjande.

För axel 2 anslås det i EJFLU:s budget 1 260 miljoner euro (71 %).

 • Anslaget ska användas till att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att hjälpa till att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå de miljömål som satts upp nationellt och inom EU.

För axel 3 anslås det i EJFLU:s budget 147 miljoner euro (12 %). Denna finansiering är avsedd att främja en ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser. Åtgärder inom axel 3 kommer att vara centrala för att programmet skall kunna främja en god utveckling av landsbygden som helhet.

Leader-budgetanslaget från EJFLU uppgår till 105 miljoner euro och syftar till att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom lokal förankring, aktivt deltagande och samarbete på lokal nivå (Leader-metoden). Metoden kan användas i hela landet.

Se även:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm

http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel


Side Bar