Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/07/209

V Bruselu dne 23. května 2007

ČESKÁ REPUBLIKA - plán rozvoje venkova

Profil země:

 • Zemědělství: 54 % rozlohy České republiky představuje zemědělská půda, z níž polovinu tvoří znevýhodněné oblasti.
 • Míra zaměstnanosti v zemědělství je 3,8 %, HDP 3,1 %
 • Různé typy vlastnictví půdy, potřeba investic, věková struktura, nízká míra finalizace produktů
 • Životní prostředí: degradace půdy, eroze vodou, zalesňování
 • Venkovské oblasti: potřeba stabilizace dostupných zdrojů, obnovitelné zdroje energie

Zvolená strategie odpovídající profilu:

 • Důraz na investice do technologií, předávání znalostí, pozemkové úpravy, biologickou rozmanitost, zmírnění klimatických změn, stabilizaci venkovských oblastí, vytváření pracovních míst, mikropodniky, kulturní dědictví a venkovskou turistiku
 • Dobré zkušenosti z programu SAPARD a z programového období 2004–2006
 • Pozitivní názory na předběžné a strategické posuzování životního prostředí

Finanční podpora pro Českou republiku ve výši 3 615 mil. EUR, z níž EU poskytuje částku 2 815 mil. EUR (78 %), se poskytuje programům pro rozvoj venkova v České republice na období 2007–2013.

Osa
Veřejné příspěvky celkem
(v milionech EUR)
% EZFRV
příspěvku
EZFRV
(v milionech EUR)
Podíl %
Osa 1
840
75,00
630
22.39
Osa 2
1 945
79,88
1 554
55.20
Osa 3
635
75,00
477
16.93
LEADER
175
80,00
140
5.00
TA**
18
75,00
13
0.48
Celkem
3 615
77,87
2 815
100

*EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

** TA (technical assistance) je technická pomoc při provádění programů.

Cíle:

V České republice má plán rozvoje venkova následující cíle:

Rozvoj venkovských oblastí v České republice založit na podpoře zásad udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a přírodu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a hospodaření v lesích.

Vytvořit takové podmínky, aby Česká republika byla konkurenceschopná v základních zemědělských a potravinářských komoditách, zejména u produktů s označením kvality, zvýšit poměr produkce, kterou lze prodat na zahraničních trzích, a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy obyvatel venkovských oblastí.

Rozšířit a diverzifikovat hospodářské činnosti ve venkovských oblastech České republiky, a podpořit tak rozvoj podnikání, vytváření nových pracovních míst, hospodářský růst a snižování míry nezaměstnanosti na venkově. Podporovat soudržnost venkovského obyvatelstva a stabilizovat jeho sociální strukturu.

Pokud jde o jednotlivé tři osy, je prioritou osy 1, na niž EZFRV přispěje částkou 630 mil. EUR (22 %), vytvořit silný zemědělsko-potravinářský průmysl a dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, modernizovat zemědělské podniky a inovovat. Dále by se prostředky měly používat ke zvyšování jakosti produktů, rozšiřování služeb v oblasti školení a poradenství a ke snižování průměrného věku pracovníků v zemědělství.

Osa 2, na niž EZFRV přispěje částkou 1 554 mil. EUR (55 %), se soustředí na jakost zdrojů povrchových a podzemních vod pomocí opatření, která se zaměřují na kontrolu eroze a vhodné využívání zemědělské půdy a na podporu:

 • metod hospodaření šetrných k životnímu prostředí směřujících k biologické rozmanitosti,
 • vhodných systémů hospodaření za účelem zachování venkovské krajiny,
 • ochranu zemědělského a lesního životního prostředí vysoké přírodní hodnoty a
 • využívání obnovitelných zdrojů energie pomocí stávajícího potenciálu lesnictví a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesů.

Na osu 3 přispěje EZFRV částkou 477 mil. EUR (17 %). Cílem programu je vytvářet pracovní příležitosti a poskytnout venkovskému obyvatelstvu vyšší příjmy díky rozvoji a diverzifikaci činností ve venkovských oblastech a díky podpoře venkovské turistiky. Dále je cílem dostát závazkům České republiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Měly by být vytvořeny další podmínky pro růst ve venkovských oblastech. Cílem je zlepšení zázemí a vzhledu vesnic a veřejných prostor a u obyvatelstva posílení identifikace s místním prostředím a s dědictvím venkova.

Osa 3 se má zabývat rozvojem venkovské infrastruktury s cílem pobízet k rozvoji malých a středních podniků a ke zlepšování prostředí vesnic, přispívat k vyšší míře vzdělávání a zaměstnanosti venkovského obyvatelstva pomocí rozvoje služeb v oblasti školení a poradenství. Zvýšit se má také používání informačních a komunikačních technologií.

EZFRV poskytne na rozpočet LEADER, který se bude provádět na úrovni všech tří os, částku 140 mil. EUR (5 %).

Viz také:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm

http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel


Side Bar