Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Bryssel den 10 januari 2007

En EU-strategi för kärnkraft, kärnteknisk säkerhet och fysiskt skydd

Medlemsstaterna beslutar själva om de vill använda kärnkraft. Kärnkraft kan spela en viktig roll i EU:s energimix, men det är viktigt att fortsätta att uppmärksamma frågorna kring kärnteknisk säkerhet och fysiskt skydd. Därför har Europeiska kommissionen föreslagit att man inrättar en högnivågrupp för nationella tillsynsmyndigheter på kärnenergiområdet inom EU, med syftet att vidareutveckla en gemensam syn och gemensamma regler i fråga om kärnteknisk säkerhet och fysiskt skydd.

I enlighet med artikel 40 i Euratomfördraget skall Europeiska kommissionen regelbundet i vägledande syfte offentliggöra ett program på kärnenergiområdet. I detta syfte har kommissionen lagt fram ett meddelande där den undersöker investeringarna i kärnenergi under de tio senaste åren, behandlar kärnkraftsproduktionens ekonomi, dess inverkan på energimixen samt förutsättningarna för allmänhetens acceptans av kärnkraft.

Varje medlemsstat beslutar själv om den skall förlita sig på kärnkraft för elproduktion. Nyligen fattade Finland och Frankrike beslut om att utvidga kärnenergiproduktionen. I andra EU-länder, däribland Nederländerna, Polen, Sverige, Tjeckien, Litauen, Estland, Lettland, Slovakien, Storbritannien, Bulgarien och Rumänien, har debatten om kärnkraft åter satt igång. I EU-27 finns sammanlagt 152 reaktorer och kärnkraft svarar idag för 30 % av elproduktionen, men om den planerade avvecklingen i några medlemsstater fortsätter kommer denna andel att minska avsevärt. För att fylla det förväntade energibehovet och minska EU:s importberoende skulle beslut kunna fattas om nya anläggningar eller om förlängning av vissa anläggningars livslängd.

Att utöka kärnenergiproduktionen skulle också kunna vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen och ha stor betydelse för att åtgärda den globala klimatförändringen. Kärnkraft medför i allt väsentligt inga kolutsläpp och utgör en del av kommissionens scenario för att minska kolutsläpp, inbegripet målet att minska koldioxidutsläppen. Detta skulle också kunna vara en viktig faktor vid diskussionen om framtida system för handel med utsläppsrätter.

Den viktigaste faktorn för utsikterna till en utökning av kärnkraften är dess grundläggande ekonomi, i det att ett kärnkraftverk innebär en initial investering på mellan 2 och 3 miljarder euro. Kärnenergiproduktion medför högre byggkostnader jämfört med fossila bränslen, medan driftskostnaderna efter de initiala investeringarna är avsevärt lägre. Vidare är kärnkraft till stor del immun mot förändringar av råmaterialkostnaderna, eftersom en blygsam mängd uran, som till övervägande del kommer från stabila områden i världen, kan hålla igång en reaktor under decennier. I de flesta industrialiserade länder erbjuder således nya kärnkraftverk ett ekonomiskt sätt att tillhandahålla en grundförsörjning av elektricitet.

Kärnkraftsindustrin har gjort betydande investeringar sedan 1997. EU inser betydelsen av att behålla ett teknologiskt ledarskap på kärnenergiområdet och stöder en vidareutveckling av den mest avancerade ramen för kärnenergi, inklusive frågor rörande icke-spridning, avfallshantering och nedläggning. Sedan inrättandet av Euratomfördraget har kärnteknisk säkerhet och strålskydd utgjort en av Europeiska gemenskapens viktigaste angelägenheter, och har också ökat i betydelse med tanke på tidigare och aktuella utvidgningar av unionen.

På EU-nivå bör uppgiften vara att vidareutveckla den mest avancerade ramen för kärnenergi i de medlemsstater som väljer att använda kärnkraft, i överensstämmelse med de högsta standarder avseende kärnteknisk säkerhet, fysiskt skydd och icke-spridning som föreskrivs i Euratomfördraget. Detta bör inbegripa hantering av kärnavfall och nedläggning av kärnkraftverk.


Side Bar