Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Brusel 10. januára 2007

Európska koncepcia jadrovej energie, bezpečnosti a ochrany

Každý členský štát sa môže rozhodnúť, či bude využívať jadrovú energiu. Táto energia môže zohrávať významnú úlohu v zložení energií Európskej únie, je však dôležité naďalej venovať pozornosť otázkam bezpečnosti a ochrany. Na základe tejto skutočnosti a v záujme ďalšieho rozvoja spoločného porozumenia a vypracovania európskych pravidiel v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany navrhla Európska komisia zriadiť skupinu EÚ na vysokej úrovni, ktorá bude pozostávať z národných regulátorov v oblasti jadrovej energie.

Podľa článku 40 Zmluvy o Euratome je Európska Komisia povinná pravidelne uverejňovať objasňujúce programy v oblasti jadrovej energie. Na tento účel predložila Komisia oznámenie, v ktorom sa hodnotia investície do jadrovej energie za posledných desať rokov, opisuje sa hospodársky aspekt výroby jadrovej energie, jej vplyv na zloženie energií, ako aj podmienky jej prijatia zo strany spoločnosti. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, či sa bude pri výrobe elektrickej energie spoliehať na jadrovú energiu. Fínsko a Francúzsko prijali nedávno rozhodnutia o rozšírení využívania jadrovej energie. Iné členské štáty EÚ, vrátane Holandska, Poľska, Švédska, Českej republiky, Litvy, Estónska, Lotyšska, Slovenska, Spojeného kráľovstva, Bulharska a Rumunska obnovili diskusiu o svojej politike v oblasti jadrovej energie. V 27 členských štátoch EÚ sa nachádza 152 reaktorov a jadrová energia má 30-percentný podiel na výrobe elektrickej energie v Európe. Pokiaľ sa však v niektorých členských štátoch EÚ bude naďalej uplatňovať plánovaná politika postupného ukončovania využívania tejto energie, dôjde k výraznému zníženiu tohto podielu. V záujme splnenia očakávaného energetického dopytu a zníženia európskej závislosti na dovoze by sa mali prijať rozhodnutia o nových investíciách alebo o predĺžení životnosti niektorých elektrární.

Zvýšená podpora výroby jadrovej energie by mohla predstavovať jednu z možností zníženia emisií CO2 a zohrávať významnú úlohu pri riešení celosvetovej zmeny klímy. Jadrová energia je v zásade bez emisií uhlíka a je súčasťou koncepcie Komisie zameranej na zníženie emisií uhlíka vrátane cieľa znížiť emisie CO2. Mohol by to byť dôležitý argument pri diskusii o budúcich systémoch obchodovania s emisnými kvótami.

Najdôležitejším faktorom, ktorý výhľadovo ovplyvňuje zvýšené využívanie jadrovej energie, je súvisiaci hospodársky aspekt, keďže jadrová elektráreň predstavuje počiatočnú investíciu vo výške od 2 do 3 miliárd eur. V porovnaní so stavbou elektrárne využívajúcej fosílne palivá sú pri stavbe jadrovej elektrárne vyššie náklady, ale po počiatočnej investícii sú prevádzkové náklady značne nižšie. Okrem toho je výroba jadrovej energie takmer nezávislá na zmenách nákladov na suroviny, keďže vďaka malému množstvu uránu – ktoré pochádza prevažne zo stabilných svetových regiónov – môže reaktor fungovať celé desaťročia. Preto vo väčšine priemyselných krajín predstavujú jadrové elektrárne hospodárny spôsob výroby elektrickej energie pri základnom zaťažení.

Jadrový priemysel uskutočnil od roku 1997 značné investície. EÚ si je vedomá, aký význam má uchovať si vedúcu pozíciu v oblasti technológie jadrovej energie a podporuje ďalší rozvoj pokrokového právneho rámca v oblasti jadrovej energie, vrátane nešírenia nukleárnych zbraní, nakladania s jadrovým odpadom a vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky. Jadrová bezpečnosť a  ochrana verejnosti pred žiarením patria od uzatvorenia Zmluvy o Euratome k prioritám Európskeho spoločenstva a v kontexte minulého a súčasného rozšírenia nadobudli ešte väčší význam.

Na úrovni EÚ by sa v tých členských štátoch, ktoré si zvolili jadrovú energiou, mal naďalej rozvíjať pokrokový právny rámec v oblasti jadrovej energie, a to v súlade s najvyššími štandardmi bezpečnosti, ochrany a nešírenia nukleárnych zbraní v zmysle Zmluvy o Euratome. Súčasťou tohto právneho rámca by malo byť aj nakladanie s jadrovým odpadom a vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky.


Side Bar