Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Briuselis, 2007 m. sausio 10 d.

Europinis požiūris į branduolinę energiją, saugą ir saugumą

Kiekvienos valstybės narės teisė spręsti, ar jai naudoti branduolinę energiją. Branduolinė energija gali būti svarbi Europos Sąjungos energijos dalis, tačiau būtina toliau spęsti su sauga ir saugumu susijusius klausimus. Pripažindama šią būtinybę, Europos Komisija pasiūlė įsteigti ES aukšto rango grupę, kurią sudarytų nacionalinių branduolinės energetikos reguliavimo institucijų atstovai, kad būtų suformuotas bendras požiūris ir nustatytos Europos branduolinės saugos ir saugumo taisyklės.

Pagal Euratomo sutarties 40 straipsnį Europos Komisija privalo reguliariai skelbti aiškinamąsias branduolines programas. Šiuo tikslu Komisija pateikė komunikatą, kuriame persvarstomos paskutiniųjų dešimties metų investicijos branduolinės energetikos sektoriuje, pateikiami ekonominiai branduolinės energijos gamybos aspektai, nurodomas branduolinės energijos poveikis kitų energijos rūšių atžvilgiu ir aptariamos sąlygos, formuojančios visuomenės požiūrį į branduolinę energiją.

Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar naudoti branduolinę energiją elektrai gaminti. Suomijoje ir Prancūzijoje neseniai buvo nuspręsta toliau plėtoti branduolinę energetiką. Kitose ES valstybėse narėse, pvz., Nyderlanduose, Lenkijoje, Švedijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje, Bulgarijoje ir Rumunijoje vėl pradėtos diskusijos dėl branduolinės energetikos politikos. ES-27 yra 152 reaktoriai, kurių pagaminama branduolinė energija sudaro 30 % viso Europoje šiuo metu suvartojamo elektros energijos kiekio, tačiau jeigu kai kuriose valstybėse narėse numatyta laipsniško branduolinės energijos gamybos mažinimo politika bus įgyvendinta, ši dalis labai sumažės. Tam, kad būtų patenkintas numatytas energijos poreikis ir sumažėtų Europos priklausomybė nuo importuojamos energijos, reikėtų priimti sprendimus dėl naujų investicijų arba kai kurių jėgainių eksploatavimo trukmės pratęsimo.

Branduolinės energijos gamybos padidinimas būtų viena iš galimybių sumažinti išskiriamų CO2 kiekį ir padėtų sprendžiant pasaulio klimato kaitos problemą. Branduolinė energija iš esmės neišskiria anglies dvideginio ir yra dalis Komisijos išmetamo anglies dvideginio sumažinimo plano, kurio vienas iš tikslų – išskiriamų CO2 kiekį. Tai galėtų būti svarbu aptariant ateityje taikytinas prekybos taršos leidimais schemas.

Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos branduolinės energetikos sektoriaus plėtojimui, yra ekonominiai aspektai, nes pradinės investicijos į branduolinę jėgainę yra 2–3 mlrd. EUR. Palyginti su elektros gamyba naudojant iškastinį kurą, branduolinės energijos gamybos sąnaudos yra didesnės, tačiau eksploatavimo sąnaudos po pradinių investicijų yra žymiai mažesnės. Be to, branduolinės energijos gamybai žaliavos kainų pokyčiai turi mažai įtakos, nes tam, kad reaktorius veiktų keletą dešimtmečių, reikia labai nedaug urano, kuris paprastai tiekiamas iš stabilių pasaulio regionų. Todėl daugelyje pramoninių šalių naujų branduolinių jėgainių statymas yra ekonomiškas būdas elektros energijai, kurios gaugiausiai suvartojama, gaminti.

Nuo 1997 m. į branduolinės energetikos pramonę daug investuota. ES pripažįsta, kad svarbu išlaikyti technologinį pranašumą branduolinės energetikos sektoriuje ir toliau remti pažangiausios branduolinės energetikos sistemos plėtojimą, taip pat branduolinių ginklų neplatinimą, atliekų tvarkymą ir tam tikrų įrenginių eksploatavimo nutraukimą ir išmontavimą. Sudarius Euratomo sutartį, branduolinė sauga ir visuomenės radiologinė apsauga buvo vienas iš didžiausią Europos bendrijos susirūpinimą keliančių klausimų, kurie tapo dar svarbesni turint mintyje ankstesnę ir dabartinę Sąjungos plėtrą.

Visoje ES reikėtų toliau remti pažangiausių branduolinės energetikos sistemų plėtojimą tam pritariančiose valstybėse narėse, laikantis saugos, saugumo ir ginklų neplatinimo standartų, kaip apibrėžta Euratomo sutartyje. Tai pasakytina ir apie branduolinių atliekų tvarkymą bei tam tikrų įrenginių eksploatavimo nutraukimą ir išmontavimą.


Side Bar