Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2007

Ευρωπαϊκή προσέγγιση της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας

Η χρησιμοποίηση ή όχι της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί επιλογή των κρατών μελών. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πολύπλευρο ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ μια ομάδα υψηλού επιπέδου, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας με σκοπό την κοινή προσέγγιση και τη θέσπιση ευρωπαϊκών κανόνων όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 της συνθήκης Ευρατόμ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να δημοσιεύει περιοδικώς προγράμματα ενδεικτικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται απολογισμός των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία και περιγράφονται οι οικονομικές πτυχές της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, οι επιπτώσεις της στην ενεργειακή σύνθεση καθώς και οι προϋποθέσεις αποδοχής της από το κοινωνικό σύνολο.

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει κατά πόσον θα βασίζεται ή όχι στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Φινλανδία και η Γαλλία αποφάσισαν προσφάτως να προωθήσουν και να αναπτύξουν την πυρηνική ενέργεια. Άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Σουηδία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία και η Ρουμανία ξεκίνησαν νέο διάλογο σχετικά με την πυρηνική τους πολιτική. Με 152 αντιδραστήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σήμερα στην Ευρώπη. Εντούτοις, εάν συνεχισθεί η πολιτική σταδιακής κατάργησης που προβλέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί σημαντικά. Για να καλυφθεί η προβλεπόμενη ενεργειακή ζήτηση και να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για νέες επενδύσεις ή για την παράταση της λειτουργίας ορισμένων μονάδων.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν επίσης η ενίσχυση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 και την ουσιαστική συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. Η πυρηνική ενέργεια, με μηδενικές ουσιαστικά εκπομπές άνθρακα, εντάσσεται στο σενάριο της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών άνθρακα, ένας από τους στόχους του οποίου είναι η μείωση των εκπομπών CO2. Το στοιχείο αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό θέμα των συζητήσεων σχετικά με τα μελλοντικά συστήματα εμπορίας εκπομπών.

Ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας είναι οι οικονομικές παράμετροι, δεδομένου ότι για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού απαιτείται αρχική επένδυση ύψους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας προϋποθέτει υψηλότερο κόστος κατασκευής, αλλά, μετά την αρχική επένδυση, το κόστος λειτουργίας είναι σαφώς χαμηλότερο. Επιπλέον, η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας επηρεάζεται ελάχιστα από τις μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών, δεδομένου ότι μια περιορισμένη ποσότητα ουρανίου, προερχόμενη κατά κανόνα από περιφέρειες του κόσμου με πολιτική και οικονομική σταθερότητα, αρκεί για λειτουργήσει ένας αντιδραστήρας επί δεκαετίες. Κατά συνέπεια, στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες οι νέοι πυρηνικοί σταθμοί αποτελούν ένα οικονομικά συμφέρον μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασικού φορτίου.

Η πυρηνική βιομηχανία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις από το 1997. Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της τεχνολογικής πρωτοκαθεδρίας στον πυρηνικό τομέα και υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός πλέον προηγμένου πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και του παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αφότου θεσπίσθηκε η συνθήκη Ευρατόμ, η πυρηνική ασφάλεια και η ακτινοπροστασία του κοινού αποτελούν ένα από τα κυριότερα μελήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους δόθηκε μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα επ΄ευκαιρία της τελευταίας και της τρέχουσας διεύρυνσης.

Στο επίπεδο της ΕΕ είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του πλέον προηγμένου πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια στα κράτη μέλη που επιλέγουν την πυρηνική ενέργεια, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα που προβλέπει η συνθήκη Ευρατόμ για την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και του παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων.


Side Bar