Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

V Bruselu dne 10. ledna 2007

Evropský přístup k jaderné energii, bezpečnosti a zabezpečení

Každý členský stát se musí sám rozhodnout, zda bude využívat jadernou energii. Jaderná energie by se mohla významně podílet na skladbě zdrojů energie v Evropské unii. Je však třeba i nadále řešit otázky jaderné bezpečnosti a zabezpečení. Evropská komise si je těchto skutečností plně vědoma, a proto navrhla zřídit evropskou skupinu na vysoké úrovni složenou z vnitrostátních regulačních orgánů pro jadernou energii, jejímž úkolem je dále rozvíjet vzájemné porozumění a evropská pravidla v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Podle článku 40 Smlouvy o Euratomu musí Evropská komise pravidelně zveřejňovat jaderné programy informativní povahy. K tomuto účelu Komise předložila sdělení, které je přezkumem investic v oblasti jaderné energie v uplynulém desetiletí a které popisuje hospodářskou stránku výroby jaderné energie, její vlivy na skladbu zdrojů energie, jakož i podmínky pro sociální přijatelnost jaderné energie.

Každý členský stát se musí sám rozhodnout, zda pro výrobu elektřiny využije jadernou energii či nikoli. Další rozvoj jaderné energie nedávno podpořily Finsko a Francie. Ostatní země EU, včetně Nizozemska, Polska, Švédska, České republiky, Litvy, Estonska, Lotyšska, Slovenska, Spojeného království, Bulharska a Rumunska, znovu zahájily diskuse o své politice v oblasti jaderné energie. Na území 27 členských států EU se nachází celkem 152 reaktorů, přičemž jaderná energie se na stávající výrobě elektřiny v Evropě podílí 30 %. Pokud však budou některé členské státy EU pokračovat v politice postupného ukončení provozu jaderných zařízení, uvedená proporce jaderné energie se dále výrazně sníží. Aby se vyhovělo očekávané poptávce po energii a snížila evropská závislost na dovozech, je zřejmě třeba rozhodnout o nových investicích nebo o prodloužení životnosti některých elektráren.

Podpora výroby jaderné energie by rovněž mohla představovat možnost pro snižování emisí CO2 a mohla mít klíčový význam pro řešení problematiky změny celosvětového klimatu. Při výrobě jaderné energie v zásadě nevznikají žádné emise uhlíku, a proto je tento druh energie součástí scénáře Komise pro snižování emisí uhlíku, a to včetně cíle snížit do roku 2020 emise CO2. Tato skutečnost by mohla být významným aspektem v rámci jednání o budoucích systémech pro obchodování s emisemi.

Pro další rozvoje jaderné energie je stěžejní hospodářské hledisko. Nelze opominout skutečnost, že výstavba jaderné elektrárny vyžaduje výraznou investici v řádu dvou až tří miliard EUR. Oproti pevným palivům je nutno pro výrobu jaderné energie vynaložit vyšší náklady na výstavbu zařízení, avšak počáteční investice vystřídají výrazně nižší provozní náklady. Výroba jaderné energie navíc stojí z velké míry mimo cenové výkyvy dodávek surovin, neboť pro provoz jaderného reaktoru po dobu desítek let je třeba jen menšího množství uranu, který vesměs pochází z klidných oblastí světa. Pro většinu průmyslově vyspělých zemí proto nové jaderné elektrárny představují hospodárný způsob výroby elektřiny v pásmu základního zatížení.

V jaderném průmyslu dochází od roku 1997 ke značným investicím. Evropská unie si je plně vědoma nezbytnosti udržet se mezi technologickou elitou v oblasti jaderné energie a zasazuje se u jaderné energie o další rozvoj co nejmodernějšího rámce, jenž zahrnuje ochranu před nekontrolovaným šířením, nakládání s odpady a vyřazování jaderných zařízení z provozu. Od vzniku Smlouvy o Euratomu jsou jaderná bezpečnost a radiační ochrana veřejnosti předmětem stěžejního zájmu Evropského společenství a tyto otázky nabývají na významu i s ohledem na předchozí a aktuální rozšíření.

Na úrovni EU je pro jadernou energii třeba dále rozpracovat co nejmodernější rámec v těch členských státech, které se tento druh energie rozhodnou využívat v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti, zabezpečení a ochrany před nekontrolovaným šířením, jak požaduje Smlouva o Euratomu. Tento rámec by měl rovněž zahrnovat oblast nakládání s odpady a vyřazování jaderných zařízení z provozu.


Side Bar