Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Брюксел, 10 януари 2007 г.

Европейски подход за ядрена енергия, безопасност и сигурност

Всяка държава-членка решава дали да използва ядрена енергия. Ядрената енергия може да играе значителна роля в енергийния микс на Европейския съюз, но е важно да продължи разглеждането на проблеми, свързани с безопасността и сигурността. Ето защо Европейската комисия предложи да бъде създадена група на високо равнище на ЕС, съставена от национални регулаторни органи за ядрена енергия, за да се постигне по-нататъшно разработване на общоприето тълкуване и европейски правила в областта на ядрената безопасност и сигурност.

Съгласно член 40 от Договора за Евратом Европейската комисия трябва да публикува периодично примерни програми. За тази цел Комисията представи съобщение за преглед на инвестициите в ядрената енергетика за последните десет години, в което се описват икономиката на производството на ядрена енергия, нейното въздействие върху енергийния микс, както и характерните за нея условия за социално приемане.

Всяка държава-членка решава дали да използва или не ядрената енергия за производство на електроенергия. Наскоро във Финландия и Франция бяха взети решения за разширяване на ядрената енергетика. Други държави от ЕС, сред които Нидерландия, Полша, Швеция, Чешката република, Литва, Естония, Латвия, Словакия, Обединеното кралство, България и Румъния, отново започнаха дебат относно тяхната политика за ядрената енергетика. Със 152 реактора, разпръснати на територията на ЕС на 27-те, ядрената енергетика осигурява понастоящем 30% от електроенергията на Европа, но ако политиката за постепенно спиране на производството, планирана в някои държави-членки на ЕС, продължи да бъде водена, този дял ще намалее значително. За да бъдат задоволени очакваните енергийни нужди и за да се намали европейската зависимост от вноса, могат да бъдат взети решения за нови инвестиции или за продължаване експлоатацията на някои централи.

Засилването на производството на ядрена енергия също представлява възможност за намаляване на емисиите на CO2 и може да играе главна роля в борбата с глобалните климатични промени. По същество ядрената енергия не отделя въглеродни емисии и е част от сценария на Комисията за намаляване на въглерода, който включва целта за намаляване на емисиите на CO2. Това може да изтъкнато като важно съображение по време на обсъждането на бъдещите схеми за търговия с емисии.

Най-същественият фактор, който оказва влияние върху перспективата за растеж на ядрената енергия, е свързаният с нея икономически аспект на въпроса, тъй като една атомна електроцентрала изисква предварителна инвестиция от порядъка на 2 до 3 млрд. EUR. Производството на ядрена енергия води до по-високи разходи за строителство в сравнение с изкопаемите горива, а оперативните разходи са значително по-ниски след първоначалните инвестиции. Освен това производството на ядрена енергия се влияе много слабо от промените в цената за доставките на суровини, тъй като незначително количество уран, което се доставя предимно от стабилни региони на света, може да осигури функционирането на реактор в продължение на десетилетия. Ето защо в повечето индустриализирани страни нови атомни електроцентрали предлагат икономичен начин за производство на базовия електрически товар.

Ядрената индустрия прави значителни инвестиции от 1997 г. насам. ЕС признава важното значение на поддържането на технологична преднина в областта на ядрената енергия и подкрепя по-нататъшното разработване на най-модерната рамка за ядрена енергетика, включително неразпространението, управлението на отпадъците и извеждането от експлоатация. От създаването на Договора за Евратом ядрената безопасност и радиологичната защита на обществото са едно от основните притеснения на Европейската общност и са въпроси, придобили допълнително значение предвид предишното и сегашното разширяване.

Ролята на ниво ЕС следва да се състои в по-нататъшно разработване на най-модерната рамка за ядрена енергетика в държавите-членки, избрали ядрената енергия, в съответствие с най-високите стандарти за безопасност, сигурност и неразпространение, съгласно изискванията в Договора за Евратом. Това трябва да обхване управлението на ядрените отпадъци и извеждането от експлоатация.


Side Bar