Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

MEMO/03/88

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2003

Διεύρυνση της ΕΕ: Ερωτήματα και Απαντήσεις σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την προστασία και την υγεία των καταναλωτών. Η προσέγγισή της "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" πρέπει συνεπώς να εγκριθεί επίσης από τα μελλοντικά κράτη μέλη. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση όπου έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος αλλά εξακολουθούν να πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα.

  Πως καλύπτονται τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων από τη συνθήκη προσχώρησης;

Οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση ολοκληρώθηκαν στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2002. Τα δέκα νέα κράτη μέλη(1) υπέγραψαν τη συνθήκη προσχώρησης και τη συνημμένη σ' αυτή πράξη προσχώρησης στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003. Η προβλεπόμενη ημερομηνία προσχώρησης είναι η 1η Μαΐου 2004. Με την ημερομηνία αυτή το πλήρες κεκτημένο της ΕΕ (υφιστάμενο σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας) θα αρχίσει να ισχύει στα νέα κράτη μέλη. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τις οποίες η ημερομηνία στόχος για την προσχώρηση είναι το 2007.

Τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων εμπίπτουν σε δύο τομείς των διαπραγματεύσεων ένταξης:

 • Το κεφάλαιο 1 «Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών» καλύπτει τη νομοθεσία για τα τρόφιμα,

 • Το κεφάλαιο 7 «Γεωργία» καλύπτει τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα καθώς και τη διατροφή των ζώων.

Η νομοθεσία για τα τρόφιμα περιλαμβάνει γενικούς κανόνες για την υγιεινή και τον έλεγχο, την επισήμανση, τις πρόσθετες ύλες και τη συσκευασία των τροφίμων και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.

Η κτηνιατρική νομοθεσία καλύπτει την υγεία και την ορθή μεταχείρισή των ζώων, την ταυτοποίηση και την καταγραφή τους σε μητρώα, τα συστήματα ελέγχου στην εσωτερική αγορά, τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και τους κανόνες δημόσιας υγείας που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τα ζωικά προϊόντα.

Η φυτοϋγειονομική νομοθεσία περιλαμβάνει την υγεία των φυτών (επιβλαβείς οργανισμοί, παρασιτοκτόνα), τους σπόρους προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και, τέλος, την υγιεινή των φυτών.

Η νομοθεσία σχετικά με τις ζωοτροφές περιλαμβάνει την ασφάλεια των ζωοτροφών και των πρόσθετων υλών, την επισήμανση, τις προσμείξεις στις ζωοτροφές, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.

  Ποια είναι η βασική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύρυνση και στην ασφάλεια των τροφίμων;

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης, όπου η ΕΕ κατέστησε σαφές από την αρχή ότι δεν θα αποδεχτεί μια κατάσταση που θα οδηγούσε στην υποβάθμιση των προδιαγραφών ασφάλειας για τα τρόφιμα ή που θα απειλούσε την υγεία των καταναλωτών. Τα νέα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Το "κεκτημένο" σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό νομοθετικών πράξεων. Πολλές από αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά του συνόλου του "κεκτημένου" στην εθνική νομοθεσία κάθε νέου κράτους μέλους και να ενισχυθούν και να μεταρρυθμιστούν εγκαίρως οι διοικητικές δομές και διαδικασίες πριν από την προσχώρηση.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει ωστόσο ένα περιορισμένο αριθμό ορθώς αιτιολογημένων αιτημάτων για μεταβατικές ρυθμίσεις. Στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για μεταβατικές περιόδους με βάση την αρχή ότι δεν θα αυξηθεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και για την υγεία των ζώων και των φυτών στην Ένωση.

  Ποια είναι τα κύρια θέματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων με τα νέα κράτη μέλη;

Τα κύρια θέματα είναι:

 • η ικανότητα των νέων κρατών μελών να εφαρμόσουν ελέγχους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ για το εμπόριο εντός της ΕΕ και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες,

 • η συμμόρφωση με τους υψηλού επιπέδου κανόνες προστασίας της υγείας που έχει θεσπίσει η ΕΕ όσον αφορά τη ΣΕΒ,

 • η αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων με βάση τις προδιαγραφές της ΕΕ,

  3α. Πως θα λειτουργούν τα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα;

Για τους ελέγχους της ΕΕ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες χρειάζεται ένα σύστημα συνοριακών σταθμών επιθεώρησης (ΣΥΚΕ) που πρέπει να συσταθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώρες. Στο θέμα αυτό η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμβιβασμούς ως προς την υποδομή και τις διαδικασίες. Μόνον για την ειδική περίπτωση των προσωρινών συνόρων μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας συμφωνήθηκε ένα ειδικό καθεστώς. Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 283 συνοριακοί σταθμοί επιθεώρησης (ΣΥΚΕ) της ΕΕ που λειτουργούν υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Οι περισσότεροι είναι λιμάνια και αεροδρόμια ενώ άλλοι είναι οδικοί ή σιδηροδρομικοί κόμβοι, ιδιαίτερα στα σημερινά ανατολικά σύνορα της Ένωσης.

Η ένταξη των 10 - και αργότερα των 12 - νέων κρατών μελών θα επεκτείνει τις ανατολικές παρυφές με τη Ρωσία και θα μεταφέρει τις παρυφές της Ένωσης προς τα ανατολικά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Τουρκία. Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν νέοι ΣΥΚΕ στα σύνορα με την Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο και με την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας.

Στην πράξη οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των εισαγωγών περιλαμβάνουν τον έλεγχο των εγγράφων, της ταυτότητας και τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης των ζώων ή των ζωικών προϊόντων που παρουσιάζονται. Ύστερα από τους ελέγχους αυτούς στο πρώτο σημείο διέλευσης των συνόρων της ΕΕ τα ζώα και τα προϊόντα μπορούν καταρχήν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Είναι συνεπώς κεφαλαιώδους σημασίας η υποδομή και οι διαδικασίες στους συνοριακούς σταθμούς να είναι οι δέουσες για τη διατήρηση της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Η δημιουργία συνοριακών σταθμών επιθεώρησης για τη διενέργεια κτηνιατρικών και άλλων έλεγχων στα νέα κράτη μέλη απαιτεί κτίρια, εξοπλισμό και επί τόπου προσωπικό που να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους συνοριακούς ελέγχους. Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδομή στους συνοριακούς σταθμούς ανάλογα με το είδος των προϊόντων προς έλεγχο.

Ωστόσο, ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη. Σε τεχνικό επίπεδο, τα έργα εξελίσσονται καλά αλλά όλοι οι κυβερνητικοί τομείς στα νέα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μόνον οι συνοριακοί σταθμοί επιθεώρησης που θα είναι πλήρως έτοιμοι κατά την προσχώρηση θα εγκριθούν και θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους. Η κατάσταση το Νοέμβριο του 2003 δείχνει ότι περίπου 20 ΣΥΚΕ είναι έτοιμα και θα μπορούσαν να εγκριθούν τώρα. Συνολικά έχουν προταθεί περίπου 50 ΣΥΚΕ για έγκριση έως την ημέρα προσχώρησης. Η Επιτροπή θα χρειαστεί να λάβει νομική απόφαση μέσω της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που αποτελείται από αντιπρόσωπους των κρατών μελών για την έγκριση των κτηνιατρικών ΣΥΚΕ.

  3β. Πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τις μονάδες επεξεργασίας τροφίμων;

Η συμμόρφωση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων με τα πρότυπα της ΕΕ αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα νέα κράτη μέλη. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες και πολλές μονάδες επεξεργασίας τροφίμων πληρούν ήδη τις απαιτήσεις της ΕΕ. Άλλες μονάδες πρέπει ακόμη να εκτελέσουν σημαντικές εργασίες αναβάθμισης πριν από την προσχώρηση, εάν θέλουν να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ. Έξι από τα νέα κράτη μέλη(2) έχουν ζητήσει μεταβατικές περιόδους για την αναβάθμιση ενός περιορισμένου αριθμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων, μετά την προσχώρηση. Αυτές οι μεταβατικές συμφωνίες είναι περιορισμένες σε χρόνο και πεδίο και διαρκούν έως το 2006 ή 2007 ( βλέπε παράρτημα). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα νέα κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων και ένα δεσμευτικό σχέδιο αναβάθμισης για κάθε ένα από αυτά που έχει υποβάλει αίτημα μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, έχουν επιβληθεί αυστηροί όροι όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την ειδική επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται η μεταβατική ρύθμιση.

Τα προϊόντα θα πρέπει να περιορίζονται στην εγχώρια αγορά των νέων κρατών μελών και δεν θα μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ. Συνεπώς τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σαφή επισήμανση που να επιτρέπει το διαχωρισμό τους από όσα θα μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις μονάδες και τα νέα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν σε τακτική βάση έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις.

Για τις μονάδες που δεν έχουν μεταβατική περίοδο και δεν πληρούν την νομοθεσία της ΕΕ, η συνθήκη είναι σαφής. Εάν δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ έως τη στιγμή της προσχώρησης, θα πρέπει να κλείσουν. Ο κατάλογος των μονάδων που έχουν μεταβατική περίοδο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής αλλά μόνον σε περιορισμένο βαθμό.

  3γ. Ποια είναι τα πρότυπα που πρέπει να πληρούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων;

Η νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και η κτηνιατρική/φυτοϋγειονομική νομοθεσία θέτει υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων αλλά κυρίως όσον αφορά τις διοικητικές δομές που πρέπει να υπάρχουν. Συνεπώς τα περισσότερα νέα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας, τη δημιουργία λειτουργικών δομών για την ασφάλεια των τροφίμων, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την κινητοποίηση του μηχανισμού ανάλυσης και εργαστηριακής επεξεργασίας, την κατάρτιση προσωπικού για τις υπηρεσίες ελέγχου, τη διάθεση εργαστηριακού προσωπικού κ.τ.λ.

Προς στιγμή, τα νέα κράτη μέλη διαθέτουν πολλές μονάδες γεωργικών τροφίμων που ενδεχομένως δεν εκπληρώνουν όλες τις λεπτομερείς απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και την οργάνωση της αλυσίδας παραγωγής. Σε εργοστάσια τροφίμων, η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ μπορεί να σημαίνει την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων για την ανακατασκευή ή αναδιαρρύθμιση μέρους των εργοστασίων.

Για να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, η αποτελεσματική παρακολούθηση των καταλοίπων παρασιτοκτόνων τα νέα κράτη μέλη πρέπει να εγκαθιδρύσουν μηχανισμό δειγματοληψίας ( που να καλύπτει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τα εισαγόμενα τρόφιμα) και πρόγραμμα ανάλυσης, πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό αλλά και προσωπικό με τον κατάλληλο βαθμό ειδίκευσης. Οφείλουν επίσης να θεσπίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναγνώριση των παρτίδων, την υποβολή εκθέσεων με τα αποτελέσματα ανάλυσης αλλά και να αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση, όταν προκύπτουν προβλήματα.

Τα εργαστήρια θα πρέπει να λάβουν κατάλληλη έγκριση με βάση τις προδιαγραφές για την ορθή εργαστηριακή πρακτική, όπως είναι τα ΙSO. Παρόμοιες προδιαγραφές εφαρμόζονται και για την παρακολούθηση των καταλοίπων, όπως είναι οι ορμόνες, τα αντιβιοτικά και τα οι πρόσθετες ύλες καθώς και για τις δοκιμές σχετικά με την ύπαρξη ασθενειών, όπως είναι η ΣΕΒ.

  3δ. Αντιμετωπίζουν τα μελλοντικά κράτη μέλη ιδιαίτερα προβλήματα με τη ΣΕΒ;

Όλα τα νέα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος της ΣΕΒ είναι πραγματικός και βαθμιαία θέτουν σε εφαρμογή μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού. Όλες έχουν συμφωνήσει να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία από τη στιγμή της ένταξής τους. Αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων την ενεργή παρακολούθηση της ΣΕΒ, την απομάκρυνση των ειδικών υλικών κινδύνου (ΕΥΚ) από την τροφική αλυσίδα κατά τη σφαγή, την αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης ορισμένων ζωοτροφών και τη λειτουργία των συστημάτων αναγνώρισης των προϊόντων βοοειδών. Όλες οι χώρες εφαρμόζουν τη βασική απαγόρευση αλεύρων κρεάτων και οστών σε ζωοτροφές για μηρυκαστικά αλλά δεν έχουν όλες εφαρμόσει την πλήρη απαγόρευση ζωοτροφών και άλλες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν άλευρα κρεάτων και οστών σε ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά - μια πρακτική που απαγορεύεται στην ΕΕ.

Στα νέα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει ευρείας κλίμακας δοκιμές για τη ΣΕΒ και η ΕΕ συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα δοκιμής μέσω των προγραμμάτων Phare.

H Eπιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο κατά την εφαρμογή των μέτρων κατά της ΣΕΒ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμβιβασμός στο ζήτημα αυτό.

  Ποια χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται στα νέα κράτη μέλη για να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για την ασφάλεια των τροφίμων;

Τα κύρια μέσα είναι τα προγράμματα Phare και SAPARD.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών επιθεώρησης λαμβάνουν, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα Phare. Οι δοκιμές για τη ΣΕΒ στα νέα κράτη μέλη συγχρηματοδοτούνται επίσης από το πρόγραμμα PHARE και τα περισσότερα νέα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

Συγχρηματοδότηση για την αναβάθμιση (προσαρμογή, ανακατασκευή ή δημιουργία) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, ψαριών και άλλων γεωργικών προϊόντων μπορεί να χορηγηθεί μέσω του προγράμματος SAPARD. Περίπου ένα δις ευρώ έχει δεσμευθεί για το σκοπό αυτό.

  Πώς παρακολουθεί η Επιτροπή την κατάσταση της ασφάλειας των τροφίμων στα νέα κράτη μέλη;

Η παρακολούθηση της διαδικασίας μεταφοράς και εφαρμογής αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον της Επιτροπής μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διεύρυνση. Η Επιτροπή θα επιμείνει στην πλήρη μεταφορά των νομοθετικών κεκτημένων με την προσχώρηση.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση του βαθμού τήρησης της νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών στα νέα κράτη μέλη. Οι αποστολές στις υποψήφιες χώρες άρχισαν το 2001 και αποτελούσαν ύψιστη προτεραιότητα το 2002 και το 2003, ενώ θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό έως την προσχώρηση. Μετά, το ΓΤΚΘ θα διενεργεί αποστολές επιθεώρησης όπως και στα άλλα κράτη μέλη.

Σκοπός των αποστολών διεύρυνσης είναι η παρακολούθηση της πρόοδου που πραγματοποιούν τα νέα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και των δικών τους δεσμεύσεων. Καλύπτουν τους εξής πέντε ευρείς τομείς:

  1. Ζώντα ζώα και τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων

2. Έλεγχοι εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΥΚΕ

3. Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και ζωοτροφές

4. Γενικοί έλεγχοι για την υγιεινή των τροφίμων

5. Υγεία των φυτών

Αυτό το πρόγραμμα επιθεώρησης θα απορροφά το 40% των πόρων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων για το 2003.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των επισκέψεων αυτών.

  Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την κατάσταση στα νέα κράτη μέλη;

Στην πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης που υπέβαλε, η Επιτροπή έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη διεύρυνση της Ένωσης, κατέστησε όμως σαφές ότι τα μελλοντικά κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, τη βελτίωση της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων, τη βελτίωση των προτύπων για τις μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, όπως επίσης και την αυξημένη παρακολούθηση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και άλλων καταλοίπων στη γεωργική παραγωγή.

Τα νέα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα αυτά τα θέματα, για να αποφύγουν την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων.

  Τι θα συμβεί εάν οι συμφωνηθείσες προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων δεν πληρούνται έως τη διεύρυνση;

Όλα τα μελλοντικά κράτη μέλη καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες για να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και η ΕΕ έχει εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουν. Όμως τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ δεν θα προβεί σε συμβιβασμούς όσον αφορά τις προδιαγραφές της. Οι υφιστάμενες ρήτρες διασφάλισης (όπως καθορίζεται στα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα) μπορεί να εφαρμοστεί εάν τρόφιμα ή ζωοτροφές αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επίσης, στο άρθρο 38, η συνθήκης προσχώρηση προβλέπει μια συμπληρωματική ρήτρα διασφάλισης σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις των διαπραγματεύσεων και εάν αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ρήτρα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για μια περίοδο έως τριών ετών μετά από την προσχώρηση αλλά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν και πέρα από την περίοδο αυτή, εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές δεσμεύσεις. Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει είτε μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία. Η ρήτρα διασφάλισης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ακόμη και πριν από την προσχώρηση ανάλογα με τα ευρήματα που προέκυψαν από την παρακολούθηση. Η ρήτρα αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η συνθήκη προσχώρησης διατίθεται στον ακόλουθο ιστοχώρο:

http://ec.europa.eu/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/index.htm

Πapapthma

Μεταβατικές περίοδοι που συμφωνήθηκαν ανά χώρα, με τον αριθμό των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων ανά τομέα

Πολωνία: 332 μονάδες επεξεργασίας κρεάτων (έως το Δεκέμβριο 2007), 113 μονάδες επεξεργασίας γάλακτος (έως το Δεκέμβριο 2006), 40 μονάδες επεξεργασίας ψαριών (3 έτη)·

Τσεχική Δημοκρατία: 44 μονάδες επεξεργασίας κρεάτων, 1 μονάδα επεξεργασίας αυγών, 7 μονάδες επεξεργασίας ψαριών (έως το Δεκέμβριο 2006);

Ουγγαρία: 44 μονάδες επεξεργασίας κόκκινου κρέατος (έως το Δεκέμβριο 2006);

Λετονία: 29 μονάδες επεξεργασίας ψαριών (έως τον Ιανουάριο 2005), 77 μονάδες επεξεργασίας κρεάτων (έως τον Ιανουάριο 2006), 11 μονάδες επεξεργασίας γάλακτος (έως τον Ιανουάριο 2005)·

Λιθουανία: 14 μονάδες επεξεργασίας κρεάτων, 5 μονάδες επεξεργασίας ψαριών και 1 μονάδα επεξεργασίας γάλακτος (έως τον Ιανουάριο 2007);

Σλοβακία: 1 μονάδα επεξεργασίας κρεάτων και 1 μονάδα επεξεργασίας ψαριών (Δεκέμβριος 2006).

(1) Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.

(2) Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία


Side Bar