Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL

MEMO/03/236

Bryssel den 21 november 2003

Slutsatser från den andra Europeiska konferensen om landsbygdsutveckling, i Salzburg

"En fruktbar framtid för landsbygden - en politik som kan uppfylla våra ambitioner"

  Europeiska konferensen om landsbygdsutveckling,

sammanträdde i Salzburg den 12 till 14 november 2003 för att utvärdera genomförandet av EU:s politik för landsbygdsutveckling efter Agenda 2000 och diskutera framtida behov;

företräder en stor grupp aktörer med ett aktivt intresse av att värna om en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling av Europas landsbygdsområden;

anser att landsbygdens framtid i en utvidgad union med 27 medlemsstater är av avgörande intresse för Europas medborgare, eftersom den kommer att utgöra större delen av unionens territorium och vara hemvist för en stor del av dess befolkning;

erkänner den mångfald som präglar Europas landsbygdsområden när det gäller landskapen, produktionssystemen inom jordbruket, möjligheterna att behålla och locka till sig inbyggare och den betydelse som jordbruk och diversifiering spelar inom de lokala ekonomierna;

noterar att det i flera landsbygdsområden tyvärr saknas adekvat tillgång till offentlig service och alternativa möjligheter till sysselsättning, och att åldersfördelningen i befolkningen innebär minskade utvecklingsmöjligheter, i synnerhet för kvinnor och ungdomar;

noterar den ökade betydelse som Europas medborgare tillskriver livsmedlens säkerhet och kvalitet, djurskyddet och vården av och förbättringen av miljön på landsbygden;

är övertygad om att jordbruk och skogsbruk fortfarande spelar en avgörande roll för att forma landsbygden och värna om ekonomiskt bärkraftiga landsbygdssamhällen;

är medveten om den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, att mönstren för världshandeln förändras och att de europeiska jordbrukarna behöver stöd för att axla sin dubbla roll som landsbygdens bevarare och marknadsinriktade producenter i hela EU, inbegripet i mindre gynnade områden och avlägsna regioner;

erkänner att utvecklingen av landsbygdsområdena inte längre kan baseras enbart på jordbruket, och att det är oundgängligt att man för att främja ekonomiskt bärkraftiga samhällen på landsbygden diversifierar verksamheten både inom och utom jordbrukssektorn;

välkomnar förstärkningen av EU:s politik för landsbygdsutveckling inom ramen för Agenda 2000, utvidgningen av dess räckvidd och den finansiella förstärkning som man nyligen har kommit överens om inom ramen för 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken;

erinrar om att EU:s politik för landsbygdsutveckling redan nu lämnat ett viktigt bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen och att detta bidrag måste förstärkas inom ett utvidgat EU;

är övertygad om att allmänhetens stöd för EU:s politik för landsbygdsutveckling är synnerligen motiverat för att underlätta den pågående omstruktureringen och främja en hållbar landsbygdsutveckling och ett balanserat förhållande mellan landsbygd och städer;

noterar att det befintliga systemet för genomförandet av EU:s politik för landsbygdsutveckling tyvärr är mycket komplicerat, med olika finansieringsmöjligheter och förfaranden beroende på om en insats görs inom eller utanför mål 1-områden;

anser att följande principer måste vara vägledande vid utformningen av framtidens politik för landsbygdsutveckling:

  En levande landsbygd ligger inte bara i landsbygdens intresse, utan är viktig för hela samhället. Investeringar i landsbygdens ekonomi och samhällena på landsbygden har avgörande betydelse för att öka landsbygdsregionernas dragningskraft, främja en hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen, i synnerhet för ungdomar och kvinnor. Dessa investeringar måste göras med utgångspunkt från olika områdens särskilda behov och omfatta hela den lokala potentialen. En levande landsbygd är en förutsättning för jordbruket, på samma sätt som jordbruksverksamheten är en förutsättning för en levande landsbygd.

  Den europeiska landsbygdens mångfald måste bevaras och de tjänster som erbjuds av ett jordbruk med flera roller blir allt viktigare. Skötseln av jordbrukslandskapet och skogarna skyddar det naturliga landskapet och ökar dess värde, samtidigt som den europeiska mångfalden bevaras, i synnerhet i mer avlägsna trakter där landsbygdsområdena har ett högt naturskyddsvärde.

  Jordbrukssektorns konkurrenskraft måste vara ett viktig mål, samtidigt som politiken också skall lämna utrymme för att respektera de varierande jordbruksförutsättningarna i olika områden. Detta har en särskild betydelse för de nya medlemsstaterna, med tanke på de omfattande omstruktureringar av jordbrukssektorn som förväntas i de länderna. I alla medlemsstater måste man eftersträva en hållbar ekonomisk tillväxt med hjälp av diversifiering, innovationer och jordbruksprodukter som efterfrågas av konsumenterna och som därmed tillför ett mervärde.

  Politiken för landsbygdsutveckling måste drivas i samtliga landsbygdsområden i den utvidgade unionen så att jordbrukare och andra aktörer på landsbygden kan hantera de utmaningar som den pågående omstruktureringen av jordbrukssektorn innebär, liksom effekterna av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de föränderliga mönstren i handeln med jordbruksprodukter.

  Politiken för landsbygdsutveckling måste uppfylla hela samhällets behov i landsbygdsregionerna och bidra till sammanhållningen. Ett starkare samhälle på landsbygden kommer att främja den hållbara landsbygdsutveckling som alla eftersträvar.

  Politiken för landsbygdsutveckling bör genomföras inom ramen för ett partnerskap mellan offentliga och privata organisationer och samhället i stort där man följer subsidiaritetsprincipen. För att man effektivt skall kunna tillfredsställa lokala och regionala behov krävs det en öppen dialog mellan intressenterna vid planering, genomförande, övervakning och utvärdering av programmen. Framtidens politik måste innebära att EU:s stöd till landsbygden tar formen av lokala partnerskap nerifrån och upp genom att man bygger på erfarenheterna från Leadermodellen. Det måste finnas utrymme för att pröva nya och innovativa arbetsmetoder på lokal nivå.

  Partnerskapen för programmen måste ges större ansvar för att utforma och genomföra övergripande strategier med utgångspunkt från klara och tydliga mål och angivna resultat. Dessa kräver ökad öppenhet och tydlig ansvarsfördelning med hjälp av övervakning och utvärdering. I det avseendet är det mycket viktigt att anslå resurser och utveckla kompetensen. Vidare måste partnerskapen beredas större möjligheter att lära av varandra med hjälp av kontaktnät och dialoger om de bästa arbetsmetoderna.

  En avsevärd förenkling av EU:s politik för landsbygdsutveckling är både nödvändig och brådskande. Genomförandet bör baseras på ett sammanhållet system för programmering, finansiering och kontroll som är skräddarsytt för landsbygdsutvecklingens behov.

Ytterligare information om konferensen:

http://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/index_en.htm


Side Bar