Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT EL

MEMO/03/236

Bryssel, 21. marraskuuta 2003

Tulokset toisesta konferenssista Euroopan maaseudun kehittämisestä Salzburgissa

Siementen kylväminen huomisen maaseutua varten - politiikka, jolla tavoitteet saavutetaan

  Eurooppalainen maatalouden kehittämiskonferenssi, joka

kokoontui Salzburgissa 12, 13 ja 14 päivänä marraskuuta 2003 arvioidakseen Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanoa Agenda 2000:n jälkeen sekä kartoittaakseen tulevat tarpeet,

edustaa lukuisia tahoja, jotka pyrkivät varmistamaan, että Euroopan maaseudun taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kehitys on kestävää,

uskoo, että 27 jäsenvaltion laajentuneessa unionissa maaseudun, jota suurin osa sen alueesta tulee olemaan ja jolla suuri osa sen väestöstä tulee asumaan, tulevaisuus on kaikille unionin kansalaisille elintärkeä,

tunnustaa Euroopan maaseudun monimuotoisuuden sen luonnonmaisemien, maatalouden tuotantojärjestelmien ja väestön säilyttämis- ja puoleensavetokyvyn osalta sekä maatalouden roolin ja paikallistalouden monipuolistamisen merkityksen,

ilmaisee huolestumisensa siitä, että monilla maaseutualueilla julkisten palvelujen saatavuus on heikko, vaihtoehtoiset työpaikat puuttuvat ja ikärakenne vähentää merkittävästi kehitysmahdollisuuksia erityisesti naisten ja nuorten osalta,

huomioi, että unionin kansalaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota elintarvikkeidensa turvallisuuteen ja laatuun, kotieläinten hyvinvointiin ja maaseutuympäristön säilyttämiseen ja parantamiseen,

on vakuuttunut, että maa- ja metsätalous ovat ratkaisevassa osassa maaseudun maiseman muotoutumisessa ja elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen säilymisessä,

on tietoinen yhteisen maatalouspolitiikan parhaillaan käynnissä olevasta uudistuksesta, maailmankaupan muotojen muuttumisesta ja tarpeesta auttaa unionin maataloustuottajia suoriutumaan monialaisesta työstään maaseudun vartijoina ja markkinasuuntautuneina tuottajina koko Euroopan unionissa, myös epäsuotuisilla ja syrjäisillä alueilla,

tunnustaa, että maaseudun kehittämistä ei enää voida perustaa yksinomaan maatalouteen ja että monipuolistaminen sekä maatalousalalla että sen ulkopuolella on välttämätöntä elinkelpoisten ja kestävien maaseutuyhteisöjen edistämiseksi,

panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikan vahvistumisen Agenda 2000:n yhteydessä, sen soveltamisalan laajentumisen ja hiljattain vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä sovitun määrärahojen lisäyksen,

muistuttaa, että Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikka edistää osaltaan merkittävästi taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jota on vahvistettava laajentuneessa Euroopan unionissa,

on vakuuttunut, että kansalaiset kannattavat vahvasti Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikkaa, jolla helpotetaan meneillään olevaa maatalouden rakennemuutosta, maaseudun kestävää kehitystä sekä maaseudun ja kaupungin välistä tasapainoista suhdetta,

ilmaisee huolestumisensa Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikan monimutkaisuudesta, sillä siinä esiintyy useita eri rahoituslähteitä ja menettelyjä sen mukaan, toteutetaanko toimenpide tavoite 1 -alueella vai sen ulkopuolella,

sekä katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikan on seurattava seuraavia periaatteita:

  Elävä maaseutu ei ole ainoastaan maaseutuväestön vaan koko yhteiskunnan edun mukainen. Investoiminen maaseudun elinkeinoihin ja laajemmin maaseutuyhteisöihin on välttämätöntä maaseudun vetovoiman lisäämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi ja uusien työllistymismahdollisuuksien luomiseksi erityisesti nuorille ja naisille. Tämä on tehtävä eri alueiden erityistarpeiden perusteella hyödyntämällä paikallisten maaseutualueiden ja -yhteisöjen koko potentiaalia. Elävä maaseutu on välttämätön maataloustuotannon kannalta, samoin kuin maataloustoiminta on välttämätöntä elävän maaseudun kannalta.

  Eurooppalaisen maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen ja monialaisen maatalouden tuottamien palvelujen edistäminen ovat entistä tärkeämpiä. Maa- ja metsätalousmaita hoitamalla säilytetään ja edistetään luonnonmaisemia ja Euroopan moninaista kulttuuriperintöä erityisesti syrjäisimmillä alueilla, joilla sijaitsee arvokkaita luontokohteita.

  Päätavoitteena on oltava maatalousalan kilpailukyky ja huomioon on otettava maatalouden moninaiset mahdollisuudet eri maaseutualueilla. Tämä on erityisen tärkeää uusille jäsenvaltioille, koska niissä tullee vielä toteutumaan maatalouden rakenneuudistus. Maatalousalan kestävän taloudellisen kasvun on kaikissa jäsenvaltiossa tultava yhä enemmän monimuotoistumisen, innovaation ja kuluttajien haluamien lisäarvollisten tuotteiden kautta.

  Maaseudun kehittämispolitiikkaa on sovellettava kaikilla laajentuneen Euroopan unionin maaseutualueilla, jotta viljelijät ja muut maaseudun toimijat voivat vastata maatalousalan nykyisen rakenneuudistuksen haasteisiin, yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vaikutuksiin ja maatalouskaupan muuttuviin muotoihin.

  Maaseudun kehittämispolitiikan on vastattava laajemman maaseutuyhteisön tarpeisiin ja edistettävä yhteenkuuluvuutta. Laajemman maaseutuyhteisön vahvistaminen edistää maaseutualueilla kestävää kehitystä, johon kaikki maaseudun toimijat pyrkivät.

  Maaseudun kehittämispolitiikka on pantava täytäntöön yhteistyössä julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa toissijaisuusperiaatetta noudattaen. Maaseudun sidosryhmien välinen keskustelu on tarpeen ohjelmien laatimiseksi, toteuttamiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi, jotta paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin voidaan tehokkaasti vastata. Tulevassa politiikassa yhteisön tuki on suunnattava maaseutualueille pääasiassa paikallisten kumppanuuksien kautta pohjautuen LEADER-aloitteista saatuihin kokemuksiin. On myös voitava tutkia uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja paikallisella tasolla.

  Ohjelmiin osallistuville kumppaneille on annettava lisää vastuuta selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin ja tuloksiin perustuvien kattavien strategioiden laatimisessa ja toteuttamisesta. Tässä tarkoituksessa on lisättävä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta seurannan ja arvioinnin avulla. Kapasiteetin rakentaminen on siis olennaista. Lisäksi kumppaneilla on oltava enemmän mahdollisuuksia oppia toisiltaan verkostoitumisen ja parhaiden käytänteiden vaihdon kautta.

  Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikkaa on pikaisesti yksinkertaistettava merkittävästi. Sen täytäntöönpanon perustana on oltava maaseudun kehittämisen tarpeisiin räätälöity yksi ohjelmatyö sekä rahoitus- ja valvontajärjestelmä.

Lisää tietoja konferenssista:

http://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/index_en.htm


Side Bar