Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

MEMO/03/236

Bruxelles, 21. november 2003

Konklusioner fra 2. Europakonference om landdistrikternes udvikling i Salzburg

"Hvordan skaber vi grobund for landsamfundets fremtid? en politik, som kan indfri vores ambitioner."

  EU-konferencen om udvikling af landdistrikter,

som holdt møde i Salzburg den 12. - 14. november 2003 for at gøre status over gennemførelsen af EU's politik for udvikling i landdistrikter siden Agenda 2000 og for at tage bestik af fremtiden,

som repræsenterer et bredt spektrum af aktører, som ønsker at Europas landdistrikter sikres en bæredygtig udvikling i økonomisk, miljømæssig og social henseende,

som er overbevist om, at fremtiden for landdistrikterne - som i det udvidede EU med 27 medlemsstater vil dække størstedelen af EU's areal, og som vil rumme en stor del af dets befolkning - ligger alle Europas borgere stærkt på sinde,

som erkender mangfoldigheden af Europas landdistrikter, både hvad angår deres naturlige landskaber, deres landbrugsproduktionssystemer, deres mulighed for at bevare og tiltrække nye beboere samt landbrugets rolle og diversificering af den lokale økonomi,

som er betænkelige ved, at udviklingspotentialet i mange landdistrikter, ikke mindst hvad mulighederne for kvinderne og de unge angår, hæmmes som følge af den begrænsede adgang til offentlige tjenesteydelser, mangelen på alternative beskæftigelsesmuligheder og aldersstrukturen,

som mærker sig, at de europæiske borgere lægger stadig større vægt på fødevarernes sikkerhed og kvalitet, på husdyrenes velfærd og på bevaring og forbedring af miljøet i landdistrikterne,

som er overbevist om, at landbrug og skovbrug fortsat spiller en væsentlig rolle for formningen af det agrare landskab og for bevaringen af levedygtige landsamfund,

som er klar over, at det som følge af den igangværende reform af den fælles landbrugspolitik og ændringerne i verdenshandelsstrømmene er nødvendigt at hjælpe EU's landbrugere med at opfylde deres multifunktionelle rolle som landskabsplejere og markedsorienterede producenter i hele EU, også i ugunstigt stillede områder og fjerntliggende områder,

som erkender, at udviklingen i landdistrikterne ikke længere kan hvile på landbruget alene, og at diversificering både i og uden for landbrugssektoren er en forudsætning for levedygtige og bæredygtige landsamfund,

som bifalder styrkelsen og udvidelsen af EU's landdistriktspolitik inden for rammerne af Agenda 2000 og den forøgelse af budgettet hertil, der for nylig blev vedtaget som led i landbrugsreformen i 2003,

som minder om, at EU's landdistriktspolitik allerede yder et betydeligt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed, og at dette aspekt bør styrkes yderligere i det udvidede EU,

som er overbevist om, at der er stærke grunde til at yde offentlig støtte til EU's landdistriktspolitik til fremme af den igangværende omstrukturering af landbruget, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og et mere ligevægtigt forhold mellem land og by,

som er betænkelige ved kompleksiteten af det nuværende system til gennemførelse af EU's landdistriktspolitik, hvor finansieringskilderne og procedurerne er forskellige, alt efter om en intervention gennemføres i eller uden for et mål 1-område,

som mener, at den fremtidige landdistriktspolitik bør hvile på følgende principper:

  Levende landområder er ikke kun vigtige for det agrare samfund, men for samfundet som helhed. Kun gennem investeringer i landøkonomien i bred forstand og i landsamfundene kan vi gøre landdistrikterne mere attraktive, fremme bæredygtig vækst og skabe nye beskæftigelsesmuligheder, ikke mindst for unge og kvinder. Investeringerne må gennemføres med tanke på de forskellige områders særlige behov og på grundlag af de lokale landdistrikters og landsamfunds fulde potentiale. Levende landområder er af vital betydning for landbruget, ligesom landbruget er af vital betydning for opretholdelsen af levende landområder.

  Det bliver stadig vigtigere at bevare de europæiske landområders mangfoldighed og fremme udbuddet af tjenesteydelser fra et multifunktionelt landbrug. Gennem forsvarlig forvaltning af det dyrkede land og skovene kan vi bevare og forbedre de naturlige landskaber og Europas mangfoldige kulturarv, navnlig i de mere fjerntliggende landdistrikter, som rummer talrige steder af høj naturværdi.

  En konkurrencedygtig landsbrugssektor må være et af hovedmålene, og i denne forbindelse er det vigtigt at tilgodese de forskellige landdistrikters forskelligartede landbrugspotentiale. Dette gælder navnlig for de nye medlemsstater, hvor landbruget står over for en vidtgående omstrukturering. Men for alle medlemsstaterne gælder det, at bæredygtig vækst i landbrugssektoren i stigende grad må bygge på diversificering, innovation og fremstilling af forædlede produkter, som forbrugerne efterspørger.

  Politikken for landdistriktsudvikling må gøres gældende i alle det udvidede EU's landdistrikter, så landbrugerne og andre berørte parter sættes i stand til at klare de udfordringer, som den igangværende omstrukturering af landbrugssektoren indebærer, konsekvenserne af landbrugsreformen og ændringerne i handelsstrømmene for landbrugsvarer.

  Politikken for landdistriktsudvikling skal være til gavn for samtlige parter i landdistrikterne og således medvirke til at styrke samhørigheden. Ved at styrke landsamfundet i bred forstand kan vi fremme den bæredygtige udvikling i landdistrikterne, som alle landsamfundets aktører stræber efter.

  I tråd med nærhedsprincippet bør politikken for landdistriktsudvikling gennemføres i et partnerskab mellem offentlige og private organisationer og civilsamfundet. Kun hvis programmerne udarbejdes og siden gennemføres, overvåges og evalueres i et tæt samarbejde mellem landsamfundets forskellige aktører, kan de lokale og regionale behov opfyldes tilfredsstillende. I den fremtidige politik bør EU-støtten til landdistrikterne organiseres gennem lokale partnerskaber på græsrodsniveau ud fra de erfaringer, der er indhentet med LEADER-konceptet. Samtidig må mulighederne for at undersøge nye og innovative løsninger på lokalt plan udnyttes.

  Programpartnerne må tildeles et større ansvar for udarbejdelsen og gennemførelsen af omfattende strategier ud fra klart definerede mål og resultater. Dette kræver større gennemsigtighed og ansvarlighed og dermed overvågning og evaluering. Endvidere må den nødvendige kapacitet hertil bringes til veje. Partnerskaberne må desuden have bedre muligheder for at lære af hinanden gennem netværking og udveksling af bedste praksis.

  Der bør - hurtigst muligt - foretages en gennemgribende forenkling af EU's politik til udvikling af landdistrikterne. Gennemførelsen heraf bør hvile på ét samlet programmerings-, finansierings- og kontrolsystem, der er tilpasset de særlige behov, som gør sig gældende for landdistrikterne.

Yderligere information vedrørende konferencen:

http://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/index_en.htm


Side Bar