Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

MEMO/02/58

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2002

Διεύρυνση της ΕΕ: Ερωτήματα και Απαντήσεις σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την προστασία και την υγεία των καταναλωτών. Η προσέγγισή της "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" πρέπει συνεπώς να εγκριθεί επίσης από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση όπου έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά εξακολουθούν να πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα.

  Ποια θέματα εξετάζονται στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων;

Τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων εμπίπτουν σε δύο τομείς των διαπραγματεύσεων ένταξης:

 • Το κεφάλαιο 1 «Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών» καλύπτει τη νομοθεσία για τα τρόφιμα,

 • Το κεφάλαιο 7 «Γεωργία» καλύπτει τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα καθώς και τη διατροφή των ζώων.

Η νομοθεσία για τα τρόφιμα περιλαμβάνει γενικούς κανόνες για την υγιεινή και τον έλεγχο, την επισήμανση, τις πρόσθετες ύλες και τη συσκευασία των τροφίμων και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.

Η κτηνιατρική νομοθεσία καλύπτει την υγεία και την ορθή μεταχείρισή των ζώων, την ταυτοποίηση και την καταγραφή τους σε μητρώα, τα συστήματα ελέγχου στην εσωτερική αγορά, τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και τους κανόνες δημόσιας υγείας που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τα ζωικά προϊόντα.

Η φυτοϋγειονομική νομοθεσία περιλαμβάνει την υγεία των φυτών (επιβλαβείς οργανισμοί, παρασιτοκτόνα), τους σπόρους προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και, τέλος, την υγιεινή των φυτών.

Η νομοθεσία σχετικά με τις ζωοτροφές περιλαμβάνει την ασφάλεια των ζωοτροφών και των πρόσθετων υλών, την επισήμανση, τις προσμείξεις στις ζωοτροφές, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.

  Ποια είναι η βασική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την ασφάλεια των τροφίμων;

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης στο οποίο η ΕΕ δεν πρέπει να αποδεχτεί κινδύνους που θα οδηγούσαν στην υποβάθμιση των προδιαγραφών ασφάλειας για τα τρόφιμα ή που θα απειλούσαν την υγεία των καταναλωτών. Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες οφείλουν συνεπώς να αναγνωρίσουν ότι η συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Το υφιστάμενο σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας ("κεκτημένο") σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό νομοθετικών πράξεων. Πολλές από αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά του συνόλου του "κεκτημένου" στην εθνική νομοθεσία της κάθε υποψήφιας χώρας και να ενισχυθούν και να μεταρρυθμιστούν εγκαίρως οι διοικητικές δομές και διαδικασίες πριν από την προσχώρηση.

Η Επιτροπή θα εξετάσει ωστόσο ορθώς αιτιολογημένα αιτήματα για μεταβατικές ρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιβαίνουν στις αρχές που έχει ήδη θέσει η Ένωση.

  Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την κάθε υποψήφια χώρα;

Οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 1 (Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών) έχουν ήδη ολοκληρωθεί προσωρινά με 11 υποψήφιες χώρες (όλες πλην της Ρουμανίας). Καμία από τις υποψήφιες χώρες δεν έχει υποβάλει αίτηση μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τη νομοθεσία τροφίμων.

Οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 7 (Γεωργία) συνεχίζονται και με τις 11 υποψήφιες χώρες. Για τις χώρες που είναι έτοιμες το κεφάλαιο αναμένεται να κλείσει έως τα τέλη του 2002.

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τα τμήματα του κεφαλαίου 7 που αφορούν τα κτηνιατρικά και τα φυτοϋγειονομικά θέματα αλλά και τις ζωοτροφές με 8 υποψήφιες χώρες (όλες τις χώρες "Λάκεν" πλην της Πολωνίας και της Μάλτας).

  Ποια είναι τα κύρια θέματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων που παραμένουν σε εκκρεμότητα με τις υποψήφιες χώρες;

Τα κύρια θέματα είναι:

 • η ικανότητα των υποψηφίων χωρών να εγγυηθούν επαρκείς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα,

 • η συμμόρφωση με τους υψηλού επιπέδου κανόνες προστασίας της υγείας που έχει θεσπίσει η ΕΕ όσον αφορά τη ΣΕΒ,

 • η αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων με βάση τις προδιαγραφές της ΕΕ,

 • η τήρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων.

   Ποιο πρόβλημα παρουσιάζουν οι συνοριακοί σταθμοί επιθεώρησης;

Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 285 συνοριακοί σταθμοί επιθεώρησης (ΣΥΚΕ) της ΕΕ που λειτουργούν υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Οι περισσότεροι είναι λιμάνια και αεροδρόμια ενώ άλλοι είναι οδικοί ή σιδηροδρομικοί κόμβοι, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης. Η ένταξη των 12 υποψηφίων χωρών θα μεταφέρει τις ανατολικές παρυφές της Ένωσης στα σύνορα με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Τουρκία.

Οι υποψήφιες χώρες έχουν συνολικά προτείνει προς έγκριση 87 ΣΥΚΕ για τον έλεγχο των εισαγωγών προς την Ένωση. Όσον αφορά τους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορά της, η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμβιβασμούς ως προς την υποδομή και τις διαδικασίες. Κατά συνέπεια καμία από τις υποψήφιες χώρες δεν έχει ζητήσει μεταβατικές ρυθμίσεις.

Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά και ακόμη απομένουν πολλά να γίνουν. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις έτσι ώστε να εγγυηθεί τη λειτουργία των εν λόγω συνοριακών σταθμών τη στιγμή της προσχώρησης.

Η δημιουργία συνοριακών σταθμών επιθεώρησης για τη διενέργεια κτηνιατρικών και άλλων έλεγχων στις υποψήφιες χώρες απαιτεί κτίρια, εξοπλισμό και επί τόπου προσωπικό που να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους συνοριακούς ελέγχους. Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδομή στους συνοριακούς σταθμούς ανάλογα με το είδος των προϊόντων προς έλεγχο. Στην πράξη οι κτηνιατρικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο των εγγράφων αλλά και τον έλεγχο των ζώων ή των ζωικών προϊόντων από το προσωπικό. Ύστερα από τους ελέγχους αυτούς στο πρώτο σημείο διέλευσης των συνόρων της ΕΕ τα ζώα και τα προϊόντα μπορούν καταρχήν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Είναι συνεπώς κεφαλαιώδους σημασίας η υποδομή και οι διαδικασίες στους συνοριακούς σταθμούς να είναι οι δέουσες για να παρεμποδίζονται οι εισαγωγές που δεν τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές.

  Πού εντοπίζονται τα προβλήματα όσον αφορά την αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων;

Σχεδόν όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν ζητήσει μεταβατικές περιόδους με μέση διάρκεια 3 ετών ύστερα από την ένταξή τους για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τις υποψήφιες χώρες να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, ενώ κάθε υποψήφια χώρα που έχει υποβάλει αίτημα μεταβατικής περιόδου καλείται να καταθέσει και δεσμευτικό σχέδιο αναβάθμισης. Για ορισμένες από τις υποψήφιες χώρες η ΕΕ έχει ήδη αποδεχθεί συμφωνίες μεταβατικής περιόδου για περιορισμένο αριθμό μονάδων. Ωστόσο έχουν επιβληθεί αυστηροί όροι όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την ειδική επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από μονάδες που αφορά η μεταβατική περίοδος.

Τα προϊόντα από τις μονάδες που θα αφορά η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να περιορίζονται στην εγχώρια αγορά των υποψηφίων χωρών και δεν θα μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ. Συνεπώς τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σαφή επισήμανση που να επιτρέπει το διαχωρισμό τους από όσα θα μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις μονάδες και οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις.

  Παραδείγματα προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται από σφαγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και εργαστήρια.

Η νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και η κτηνιατρική/φυτοϋγειονομική νομοθεσία θέτει υψηλές προδιαγραφές. Συνεπώς οι περισσότερες υποψήφιες χώρες πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε οι αρμόδιοι να φέρουν εις πέρας το έργο που τους αναλογεί για την ασφάλεια των τροφίμων, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την κινητοποίηση του μηχανισμού ανάλυσης και εργαστηριακής επεξεργασίας, την κατάρτιση προσωπικού για τις υπηρεσίες ελέγχου, τη διάθεση εργαστηριακού προσωπικού κ.τ.λ.

Οι περισσότερες υποψήφιες χώρες διαθέτουν σφαγεία μικρού μεγέθους που δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις λεπτομερείς απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και την οργάνωση της αλυσίδας σφαγής.

Για παράδειγμα, δεν είναι σε θέση να διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για τη διενέργεια επιθεώρησης πριν από τη σφαγή ή δεν είναι σε θέση να ακολουθούν επακριβώς τις προβλεπόμενες διαδικασίες σφαγής.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία εξορθολογισμού που θα συνεχιστεί μέχρι τη διεύρυνση. Μπορούμε να αναμένουμε ότι όλες αυτές οι μονάδες που στο στάδιο αυτό δεν τηρούν τους κανόνες μας και δεν διέπονται από κάποια μεταβατική ρύθμιση θα κλείσουν.

Στα εργοστάσια τροφίμων η εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ίσως σημάνει την ανακατασκευή τμήματος των εργοστασίων και την επανεκπαίδευση του προσωπικού. Για να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, η αποτελεσματική παρακολούθηση των παρασιτοκτόνων οι υποψήφιες χώρες πρέπει να εγκαθιδρύσουν μηχανισμό δειγματοληψίας και πρόγραμμα ανάλυσης· πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό αλλά και προσωπικό με τον κατάλληλο βαθμό ειδίκευσης. Οφείλουν επίσης να θεσπίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναγνώριση των παρτίδων, την υποβολή εκθέσεων με τα αποτελέσματα ανάλυσης αλλά και να αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση, όταν προκύπτουν προβλήματα.

Τα εργαστήρια θα πρέπει να λάβουν κατάλληλη έγκριση με βάση τις προδιαγραφές για την ορθή εργαστηριακή πρακτική, όπως είναι τα ΙSO. Παρόμοιες προδιαγραφές εφαρμόζονται και για την παρακολούθηση των καταλοίπων, όπως είναι οι ορμόνες, τα αντιβιοτικά και τα οι πρόσθετες ύλες καθώς και για τις δοκιμές σχετικά με την ύπαρξη ασθενειών, όπως είναι η ΣΕΒ.

  Αντιμετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες ιδιαίτερα προβλήματα με τη ΣΕΒ;

Όλες οι υποψήφιες χώρες αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος της ΣΕΒ είναι πραγματικός και βαθμιαία θέτουν σε εφαρμογή μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού. Όλες έχουν συμφωνήσει να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία από τη στιγμή της ένταξής τους. Αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων την ενεργή παρακολούθηση της ΣΕΒ, την απομάκρυνση των ειδικών υλικών κινδύνου από την τροφική αλυσίδα κατά τη σφαγή, την ουσιαστική εφαρμογή της απαγόρευσης ορισμένων ζωοτροφών και τη λειτουργία των συστημάτων αναγνώρισης των προϊόντων βοοειδών.

Οχτώ χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει ευρείας κλίμακας δοκιμές για τη ΣΕΒ ενώ οι υπόλοιπες προγραμματίζουν την έναρξή τους πριν από το τέλος του 2002. Ορισμένες χώρες έχουν ωστόσο ζητήσει μεταβατικές περιόδους συμμόρφωσης με τους κανόνες επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας γεωγραφικής αξιολόγησης κινδύνου για τη ΣΕΒ (Geographical BSE Risk Assessment), οι χώρες που έχουν αξιολογηθεί μέχρι στιγμής κατατάχθηκαν στο επίπεδο ΙΙΙ δηλαδή για τις χώρες αυτές είναι πιθανό ή έχει επιβεβαιωθεί ότι η ΣΕΒ βρίσκεται προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα. Η εκτίμηση αυτή ισχύει για τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Σε τέσσερις υποψήφιες χώρες εντοπίστηκαν μία ή παραπάνω επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ΣΕΒ (Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Σλοβενία και Πολωνία).

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του καταναλωτή, κ. David Byrne, απέστειλε επιστολή σε ορισμένες από τις υποψήφιες χώρες εκφράζοντας την ανησυχία του σχετικά με τις παρούσες ρυθμίσεις και τονίζοντας την άμεση ανάγκη να υπάρξουν βελτιώσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμβιβασμός στο ζήτημα αυτό.

  Ποια μέτρα έχει πάρει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την προσέγγιση "από το αγρόκτημα έως το τραπέζι" στις υποψήφιες χώρες και για να ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων;

Πέρα από την κανονική διαδικασία των διαπραγματεύσεων ο κ. David Byrne επισκέφθηκε ορισμένες υποψήφιες χώρες για να τονίσει τη σημασία της ασφάλειας των τροφίμων. Ζήτησε από κάθε χώρα να καταστρώσει μία στρατηγική για την ασφάλεια των τροφίμων, αναφέροντας τα σχέδια για τη μεταφορά, την εφαρμογή καθώς και το συντονισμό των διοικητικών και διωκτικών αρχών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των τροφίμων. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να στρέψουν οι υποψήφιες χώρες την προσοχή τους στο ζωτικό αυτό κομμάτι της κοινοτικής νομοθεσίας στην ευρύτερη έννοιά της, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη νομοθεσία για τα τρόφιμα στις χώρες αυτές.

Όλες οι υποψήφιες χώρες απάντησαν θετικά και προετοίμασαν το έγγραφο της στρατηγικής τους για την ασφάλεια των τροφίμων. Επί του παρόντος το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων ελέγχει την κατάσταση επί τόπου.

  Ποια χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται στις υποψήφιες χώρες για να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για την ασφάλεια των τροφίμων;

Τα κύρια μέσα είναι τα προγράμματα PHARE και SAPARD.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών επιθεώρησης λαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα PHARE. Η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση (προσαρμογή, ανακατασκευή ή δημιουργία) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, ψαριών και άλλων γεωργικών προϊόντων παρέχεται μέσω του προγράμματος SAPARD. Περίπου ένα δις ευρώ έχει δεσμευθεί για το σκοπό αυτό. Οι δοκιμές για τη ΣΕΒ στις υποψήφιες χώρες θα συγχρηματοδοτούνται στο μέλλον και από το πρόγραμμα PHARE και οι περισσότερες υποψήφιες χώρες θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

  Πώς οργανώνεται η εποπτεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής;

Η παρακολούθηση της διαδικασίας μεταφοράς και εφαρμογής αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον της Επιτροπής μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διεύρυνση. Σε πρώτη φάση, η παρακολούθηση επικεντρώνεται κυρίως στην πρόοδο της μεταφοράς της νομοθεσίας. Την παρούσα στιγμή που προχωράει η νομική διαδικασία το κέντρο βάρους της παρακολούθησης μετατίθεται στον επί τόπου έλεγχο της υλοποίησης των νέων κανόνων. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρακολουθώντας κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών στις υποψήφιες χώρες. Οι επισκέψεις επιθεώρησης στις χώρες αυτές θα αποτελέσουν κύρια προτεραιότητα το 2002. Μεταξύ Απριλίου 2001 και Μαρτίου 2002 πραγματοποιήθηκαν αποστολές γενικής αξιολόγησης σε όλες τις υποψήφιες χώρες. Οι αποστολές αυτές κάλυψαν όλα τα θέματα του κεκτημένου για την ασφάλεια των τροφίμων, την ορθή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών (κεφάλαια 1 και 7). Σκοπός τους ήταν να σχηματίσουμε μια συνολική άποψη ως προς το βαθμό προόδου των υποψηφίων χωρών εν όψει της ένταξής τους.

Στη συνέχεια δρομολογήθηκαν πιο λεπτομερείς αξιολογήσεις. Σκοπός των αξιολογήσεων αυτών είναι να παρακολουθήσουν την πρόοδο που πραγματοποιούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το 2002 θα επικεντρωθούν κυρίως στις 10 από τις υποψήφιες χώρες με 4-5 επιθεωρήσεις που θα καλύπτουν τους εξής πέντε ευρείς τομείς:

  Ζώντα ζώα και τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων

  Έλεγχοι εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΥΚΕ

  Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και ζωοτροφές

  Γενικοί έλεγχοι για την υγιεινή των τροφίμων

  Υγεία των φυτών

Αυτό το πρόγραμμα επιθεώρησης θα απορροφήσει το 25% των πόρων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων.

Ο κ. David Byrne θα ενημερώσει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των επισκέψεων αυτών.

  Θα κατορθώσουν οι υποψήφιες χώρες να ικανοποιήσουν τις προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων πριν από τη διεύρυνση;

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Είναι σίγουρο ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Ωστόσο, όλες οι υποψήφιες χώρες καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες για να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για να γίνουν βελτιώσεις αλλά τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ δεν θα προβεί σε συμβιβασμούς όσον αφορά τις προδιαγραφές της.


Side Bar