Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

MEMO/02/295

Bryssel den 16 december 2002

Frågor och svar om djurtransporter

  Hur länge får ett djur transporteras?

I EU:s lagstiftning fastställs en generell gräns på 8 timmar för vägtransporter av nötkreatur, hästar, får och svin. Denna tid kan emellertid förlängas, under förutsättning att bättre utrustade fordon används (se fråga 3).

De maximala transporttiderna i bättre utrustade fordon är följande:

 • Mycket unga djur (som fortfarande diar): 9 timmars transport + 1 timmes vila (vattning) + 9 timmars transport

 • Svin: 24 timmar under förutsättning att de har ständig tillgång till vatten

 • Hästar: 24 timmar med vattning var 8 timme

 • Nötkreatur, får och getter: 14 timmars transport + 1 timmes vila (vattning) + 14 timmars transport

Efter de ovanstående tiderna ska djuren lastas av, ges tillfälle att vila, vattnas och utfodras under minst 24 timmar på en mellanstation (se fråga 2). De maximala transporttiderna kontrolleras genom användning av en s.k. färdplan (se fråga 6).

  Vad är en mellanstation?

En mellanstation är en plats där djuren måste lastas av, får vila, ges vatten och foder under minst 24 timmar vid slutet av de transporttider som anges i fråga 1. En mellanstation ger djuren möjlighet att återhämta sig efter transporttiden. I EU:s lagstiftning anges särskilda villkor för att mellanstationer ska kunna godkännas av de nationella myndigheterna.

  Vilka villkor måste ett djurtransportfordon uppfylla?

De lastbilar som används för transport av levande djur måste vara utrustade på följande sätt:

 • De ska vara försedda med tak som skyddar djuren mot regn eller sol.

 • Det får inte finnas några skarpa eller utskjutande delar i djurboxarna.

 • Det får inte finnas några hål eller sprickor i golvet.

 • De ska vara försedda med halkfri golvbeläggning och tillräckliga mängder strö för att suga upp urin och spillning.

 • Det ska finnas ramper och sidoskydd för lastning och lossning.

 • Det måste finnas sidoöppningar för ventilation vid varmt väder.

Dessutom måste fordon som transporterar djur under mer än 8 timmar också uppfylla följande villkor:

 • Man måste kunna komma åt djuren för att ge dem vatten och foder i fordonet.

 • Det måste finnas ett lämpligt ventilationssystem, antingen genom naturlig ventilation (sidoöppningar) eller genom mekanisk ventilation.

 • Det måste finnas skiljeväggar så att djuren kan delas upp i mindre grupper.

 • Det måste finnas bevattningsmöjligheter (ständig tillgång till vatten krävs för svin).

 • Det måste finnas utrymme och utrustning för lagring av foder och för utfodring av djuren under resan.

  Vilka villkor måste ett företag som transporterar djur följa?

Innan ett företag inom EU kan påbörja sin verksamhet måste det ansöka hos de behöriga myndigheterna om godkännande för sin verksamhet. Ansökan ska åtföljas av ett skriftligt åtagande att företaget kommer att följa samtliga krav i EU:s lagstiftning och använda personal som har lämplig erfarenhet eller utbildning för att ta hand om djur. Godkännandet kan upphävas eller dras in av de nationella myndigheterna om allvarliga eller upprepade överträdelser äger rum.

Dessutom ska transportföretaget, för alla transporter som sker i fler än ett land och under längre tid än 8 timmar, planera resan på ett lämpligt sätt, som beskrivs i svaret nedan.

  Vad är en färdplan?

Färdplanen är ett speciellt utformat dokument som används för att kontrollera att de maximala transporttiderna följs. Färdplanen är obligatorisk vid alla internationella transporter som överstiger 8 timmar (med undantag av flygtransporter).

Innan transporten påbörjas ska transportföretaget överlämna färdplanen till myndigheterna. Om planen har utformats enligt EU:s regler stämplar den officiella veterinären färdplanen och lämnar över veterinärintygen, och dessa båda typer av dokument ska sedan medfölja djuren under hela transporten.

Under transporten ska föraren notera de olika transportetapperna på färdplanen, t.ex. viloperioderna på mellanstationerna. När transporten avslutats måste transportföretaget skicka tillbaka den ifyllda färdplanen till myndigheterna på den plats där transporten påbörjades. Om det visar sig att transporten inte har genomförts enligt färdplanen måste en redogörelse lämnas för detta.

Myndigheterna kan kontrollera färdplanen under varje etapp av transporten.

  Hur många djurtransporter äger rum?

Enligt beräkningar som gjorts av djurindustrin transporteras nästan 1 miljon djur dagligen (med undantag av fjäderfä), dvs. 365 miljoner djur per år. Handeln mellan länderna (inklusive import eller export från eller till länder utanför EU) omfattar enligt Eurostat ungefär 20 miljoner djur per år (med undantag av fjäderfä). Endast 5,5 % av djuren transporteras sålunda över gränserna.

  Betalas det ut stöd för transport av levande djur?

Nej. Det finna inga EU-stöd för transport av djur inom Europeiska unionen.

Den gemensamma jordbrukspolitiken tillåter emellertid ekonomisk ersättning för export av nötkreatur till länder utanför EU. För att man ska få ersättning måste EU:s djurskyddsbestämmelser följas. Ungefär 300 000 nötkreatur exporteras varje år från EU till länder utanför EU.

  Vilken roll spelar de nationella myndigheterna?

De nationella myndigheterna har ansvar för att EU:s lagstiftning genomförs i praktiken. De måste vidta rättsliga och administrativa åtgärder för att se till att EU:s bestämmelser följs på ett riktigt sätt. Detta betyder framför allt att de måste se till att det finns tillräckliga resurser i fråga om personal och utrustning och att den berörda personalen ges lämplig utbildning. De har inte bara ansvar för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att man bryter mot EU-rätten utan också att se till att lämpliga åtgärder vidtas när man har kunnat konstatera överträdelser.

  Vilken roll spelar kommissionen?

På grundval av det protokoll om djurskydd som fogats som bilaga till EG-fördraget är kommissionens uppgift att upprätthålla, utarbeta och förbättra normer för djurens välfärd. Kommissionen ska också se till att EU-lagstiftningen sedan den antagits genomförs och tillämpas på ett korrekt sätt i medlemsstaterna. I detta syfte besöker kommissionens inspektörer från Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor regelbundet myndigheterna i medlemsstaterna. När kommissionen anser att det finns tillräckliga bevis för att en medlemsstat har underlåtit att genomföra EU:s bestämmelser på ett riktigt sätt, kan överträdelseförfaranden inledas vid EG-domstolen mot den berörda medlemsstaten. Rapporterna från Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor finns tillgängliga på webbplatsen

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/vi/reports/index_en.html

  Vilka förändringar kommer att äga rum i framtiden?

Kommissionen kommer att inom kort lägga fram ett förslag som ska ersätta den befintliga EU-lagstiftningen. Detta förslag kommer att innehålla följande:

 • Mer harmoniserade och strängare förfaranden för att se till att bestämmelserna efterlevs bättre. Detta gäller villkor för att godkänna transportföretag, förare och fordon, intyg för transportföretag, förare och fordon samt informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna vid överträdelser.

 • Förbättring av de tekniska normerna enligt de nya vetenskapliga rön om transport av djur som beskrivits i rapporten 2002 från Vetenskaplig kommittén för djurs hälsa och välbefinnande (report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare). Denna rapport täcker många olika aspekter, särskilt sambandet mellan transport och vila, hur stora transportutrymmena måste vara, förarnas utbildning, hälsotillståndet hos de djur som ska transporteras, strängare normer för transport av hästar samt vilka krav som kan ställas på transportmedlen.

 • Strängare krav i samband med boskapsmarknader när det gäller utbildning och drift.

 • Detaljerade bestämmelser för fartyg som ska frakta djur.

Side Bar