Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

MEMO/02/295

Bryssel 16. joulukuuta 2002

Kysymyksiä ja vastauksia eläinkuljetuksista

  Miten pitkän ajan eläimiä saa kuljettaa?

Elävien nautojen, hevosten, lampaiden ja sikojen maantiekuljetukselle on EU:n lainsäädännössä asetettu yleinen 8 tunnin enimmäiskestoaika. Aikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos käytetään korkealaatuisia ajoneuvoja (ks. kysymys 3).

Pisimmät kuljetusajat korkealaatuisissa ajoneuvoissa ovat seuraavat:

 • hyvin nuoret eläimet (edelleen maitoruokinnassa): 9 tuntia matkaa + 1 tunti lepoa (juotto) + 9 tuntia matkaa

 • siat: 24 tuntia, jos juomavettä on koko ajan saatavilla

 • hevoset: 24 tuntia ja juotto 8 tunnin välein

 • naudat, lampaat ja vuohet: 14 tuntia matkaa + 1 tunti lepoa (juotto) + 14 tuntia matkaa.

Edellä mainittujen matka-aikojen jälkeen eläimet on purettava kuormasta lepoa, ruokintaa tai juottamista varten vähintään 24 tunnin ajaksi pysähdyspaikalla (ks. kysymys 2). Matka-ajan rajoitusten noudattaminen varmennetaan reittisuunnitelman avulla (ks. kysymys 6).

  Mikä on pysähdyspaikka?

Pysähdyspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa eläimet puretaan kuormasta lepoa, ruokintaa tai juottamista varten vähintään 24 tunnin ajaksi kysymyksessä 1 mainittujen matka-aikojen jälkeen. Pysähdyspaikalla eläimet voivat toipua matka-ajasta. EU:n lainsäädännössä määritellään täsmälliset edellytykset, joilla kansalliset viranomaiset hyväksyvät pysähdyspaikat.

  Mitkä edellytykset eläinkuljetusauton on täytettävä?

Eläinten kuljetukseen käytetyn kuorma-auton on täytettävä seuraavat perusedellytykset:

 • siinä on oltava sateelta ja auringolta suojaava katto

 • kuljetusosastossa ei saa olla teräviä tai ulkonevia osia

 • lattiassa ei saa olla reikiä, aukkoja eikä rakoja

 • lattia ei saa olla liukas ja sillä on oltava riittävästi kuiviketta eritteiden imeyttämiseksi

 • siinä on oltava ramppeja ja suojakaiteita lastausta ja purkausta varten

 • sivuilla on oltava aukkoja ilmanvaihdon takaamiseksi kuumalla ilmalla.

Eläimiä yli 8 tuntia kuljettavan kuorma-auton on lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:

 • eläimiä on pystyttävä juottamaan ja ruokkimaan kuljetusvälineessä

 • siinä on oltava kunnollinen ilmanvaihto joko passiivisella (sivuaukot) tai mekaanisella järjestelmällä

 • siinä on oltava väliseiniä, jotta eläimet voidaan erottaa pieniin ryhmiin

 • juottomahdollisuus (sioilla on oltava vettä saatavilla koko ajan)

 • tilaa ja laitteet rehun varastointia ja jakamista varten matkan aikana.

  Mitkä edellytykset eläintenkuljetusyrityksen on täytettävä?

EU:ssa sijaitsevan yrityksen on ennen kuljetustoiminnan aloittamista haettava toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupaa. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen sitoumus, jossa todetaan, että yritys noudattaa kaikkia EU:n lainsäädännön vaatimuksia ja käyttää henkilökuntaa, jolla on asianmukainen koulutus eläinten käsittelyyn tai kokemusta siitä. Kansalliset viranomaiset voivat peruuttaa luvan, jos ilmenee vakavia tai toistuvia rikkomuksia.

Kuljettajan on suunniteltava reitti huolellisesti niiden matkojen osalta, jotka suuntautuvat useampaa kuin yhteen maahan ja kestävät yli 8 tuntia (ks. seuraava vastaus).

  Mikä on reittisuunnitelma?

Reittisuunnitelma on määrämuotoinen asiakirja, jota käytetään sen valvomiseen, onko matkan kestoaikoja noudatettu. Suunnitelman teko on pakollista kaikissa kansainvälisissä kuljetuksissa, joiden kesto ylittää 8 tuntia (lentokuljetusta lukuun ottamatta).

Kuljettaja toimittaa ennen matkan alkua reittisuunnitelman viranomaisille. Jos suunnitelma on EU:n sääntöjen mukainen, virkaeläinlääkäri hyväksyy sen leimallaan ja antaa terveystodistukset. Sekä suunnitelma että todistukset on oltava eläinten mukana matkan aikana.

Kuljettaja merkitsee matkan aikana reittisuunnitelmaan kaikki tapahtumat, kuten lepoajat pysähdyspaikalla. Matkan päätyttyä kuljettajan on lähetettävä täytetty reittisuunnitelma lähtömaan viranomaisille. Jos ilmenee, että matkaa ei ole tehty suunnitelman mukaisesti, syyt tähän on selvitettävä.

Viranomaiset voivat tarkastaa reittisuunnitelman matkan kaikissa vaiheissa.

  Miten paljon kuljetetaan eläviä eläimiä?

Kotieläintalouden alan arvioiden mukaan päivittäin kuljetetaan lähes miljoona eläintä (kanoja lukuun ottamatta) eli noin 365 miljoonaa vuodessa. Valtioiden rajat ylittävän kaupan (myös tuonti kolmansista maista ja vienti niihin) määrä on Eurostatin mukaan noin 20 miljoonaa eläintä vuodessa (kanoja lukuun ottamatta). Näin ollen vain 5,5 prosenttia elämistä kuljetetaan rajojen yli.

  Maksetaanko eläinkuljetuksiin tukea?

Ei. EU ei maksa unionin sisällä tapahtuvaan elävien eläinten kuljetukseen tukea.

Yhteisen maatalouspolitiikan mukaan on kuitenkin mahdollista saada taloudellista korvausta karjan viennistä kolmansiin maihin. Tuen saamiseksi on noudatettava EU:n eläintensuojeluvaatimuksia. EU:sta viedään vuosittain noin 300 000 eläintä kolmansiin maihin.

  Mitkä ovat kansallisten viranomaisten tehtävät?

Kansalliset viranomaiset vastaavat EU:n lainsäädännön jokapäiväisestä täytäntöönpanosta. Niiden on toteutettava lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n säännöt pannaan moitteettomasti täytäntöön. Tätä varten niillä on oltava riittävästi henkilö- ja laiteresursseja, ja niiden on annettava koulutusta ja ohjausta asiasta vastaavalle henkilöstölle. Ne vastaavat EU-lainsäädännön rikkomusten ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä mutta myös asianmukaisista seuraamuksista, jos rikkomuksia havaitaan.

  Mitkä ovat komission tehtävät?

EY:n perustamissopimukseen liitetyn eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan perusteella Euroopan komission tehtävänä on säilyttää, kehittää ja parantaa eläinten hyvinvointia koskevia standardeja. Komission tehtävänä on myös varmistaa, että EU:n lainsäädäntö on siirretty moitteettomasti osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja että sitä myös sovelletaan moitteettomasti. Tätä varten komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastajat tekevät säännöllisesti tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin. Kun komission mielestä on riittäviä todisteita siitä, että jäsenvaltio ei ole pannut moitteettomasti täytäntöön EU:n sääntöjä, kyseistä jäsenvaltiota kohtaan voidaan käynnistää rikkomismenettely Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston raportit löytyvät seuraavalta verkkosivulta: 

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/vi/reports/index_en.html

  Mitä muutoksia tulevaisuudessa tapahtuu?

Komissio esittää lähiaikoina ehdotuksen alaa koskevan nykyisen EU-lainsäädännön korvaamiseksi. Ehdotuksella pyritään

 • yhdenmukaisempiin ja tarkempiin menettelyihin paremman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tämä koskee eläinkuljettajaan, kuljetuksesta vastaavaan ja ajoneuvoon sovellettavia hyväksymisedellytyksiä, eläinkuljettajan, kuljetuksesta vastaavan ja ajoneuvon todistuksia sekä kansallisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa rikkomustapauksissa.

 • saattamaan tekniset standardit ajan tasalle vuonna 2002 julkaistun eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean raportin sisältämien eläinkuljetuksia koskevien uusien tieteellisten tietojen mukaisesti. Raportissa käsitellään monia aiheita ja erityisesti matka-aikoihin, kuljetustilaan, kuljettajien koulutukseen, kuljetettavien eläinten terveydentilaan, hevosten kuljetusten korkeampiin standardeihin ja kuljetusvälineen vaatimuksiin liittyviä seikkoja.

 • laajentamaan joitakin koulutukseen ja toimintaan liittyviä vaatimuksia kotieläinmarkkinoille.

 • antamaan tarkkoja sääntöjä eläinten laivakuljetuksista.

Side Bar