Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

MEMO/02/23

Bryssel den 13 februari 2002

Frågor och svar

Om politiken vid bötesnedsättningar

  Hur många karteller har avslöjats och bötfällts sedan politiken för bötesnedsättningar infördes 1996?

Sedan 1996 års meddelande antogs har kommissionen fattat formella beslut i sexton kartellärenden, där vissa företag har samarbetat under utredningen. De ärenden det gäller är legeringspåslag (1998), British Sugar (1998), förisolerade rör (1998), grekiska färjor (1998), sömlösa stålrör (1999), FETTCSA (sjötransporter, 2000), lysin (2000), grafitelektroder (juli 2001), SAS-Maersk Air (juli 2001), natriumglukonat (oktober 2001), vitaminer (november 2001), belgiska bryggerier (december 2001), luxemburgska bryggerier (december 2001), citronsyra (december 2001), zinkfosfat (december 2001) och självkopierande papper (december 2001).

Det sammanlagda bötesbeloppet i de sexton ärendena uppgick till 2 240 miljoner euro.

Den bötesnedsättning som i linje med meddelandet medgavs i dessa fall varierade från fullständig befrielse (100 % nedsättning) som gavs vid mycket tidigt och fullständigt samarbete, till små nedsättningar (10 % sänkning) som gavs när företaget i fråga inte samarbetade aktivt under utredningen men heller inte i sak bestred de fakta som lades fram i meddelandet om invändningar.

  Hur många företag har ansökt om nedsättning sedan 1996?

Över åttio företag har ansökt om bötesnedsättning i kartellärenden sedan meddelandet antogs.

  Hur många företag har hittills beviljats fullständig befrielse?

Bara tre företag befriades helt från böter medan det gamla meddelandet var giltigt: Rhône-Poulenc för två av de tre vitaminkarteller företaget befanns ha deltagit i (se IP/01/1625, 21.11.2001), Brasserie de Luxembourg (ett dotterföretag till Interbrew) i ärendet med de luxemburgska bryggerierna (se IP/01/1740, 5.12.2001) och Sappi i ärendet med självkopierande papper (se IP/01/1892, 20.12. 2001).

Två andra företag har fått en mycket kraftig nedsättning av bötesbeloppet på grund av deras tidiga samarbete som fick avgörande betydelse, detta enligt del B i 1996 års meddelande. Det gäller Fujisawa i sodiumglukonatärendet (80 % nedsättning, se IP/01/1355, 2.10.2001) och Cerestar i citronsyreärendet (90 % nedsättning, se IP/01/1743, 5.12.2001). För dem minskades böterna avsevärt, men de fick inte full befrielse eftersom deras samarbete inte började förrän kommissionen begärde upplysningar av dem. De vände sig inte till kommissionen helt på eget initiativ.

  Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan det gamla och det nya meddelandet?

Den politik för bötesnedsättning som antogs 1996 har spelat en viktig roll i arbetet för att avslöja och bestraffa hemliga karteller. Ett fullgott bevis på det är det stora antal beslut som antogs under 2001 och de böter som utdömdes nästan 2 000 miljoner euro. Men för att politiken skall bli ännu effektivare och ge företagen incitament för att träda fram, gör de nya reglerna det lättare för företagen att befrias helt från böter och även större säkerhet om att de inte kommer att bötfällas, alternativt vara berättigade till en viss nedsättning av böterna.

  En av förutsättningarna för full bötesbefrielse var enligt det gamla systemet att företaget inte fick ha varit "anstiftare" eller ha spelat en ledande roll i kartellen. Varför är det kravet borttaget?

Det yttersta syftet med meddelandet är att vara till stöd i kommissionens arbete med att avslöja och förhindra karteller. Om våra redskap är effektiva beror till stor del på om de är klara och ger säkerhet. Erfarenheterna hittills har visat att begreppet "anstiftare" är rätt vagt (det är sällan klart om det finns en anstiftare till en kartell och vem det är (vem är ledare i en kartell på två eller tre företag? Hur många ledare kan det finnas?), och det har i viss mån gjort programmet mindre effektivt. Ett av huvudkraven för att få full bötesbefrielse är, utöver att man skall ha varit den förste som trädde fram, att man inte får ha gjort något för att pressa andra företag att delta i överträdelsen. Detta är en klar regel, som effektivt ringar in de fall som man siktade på med regeln om "anstiftaren".

  Hur säkra kan företagen nu vara på att de får full eller delvis bötesbefrielse och när de får den?

Det nya meddelandet ger mycket större säkerhet till dem som ansöker om befrielse. De kommer att få snabbt besked om sin situation, och om de har rätt till det kommer de att få skriftlig garanti om bötesbefrielse på vissa villkor. Företag som uppfyller sin skyldighet att samarbeta fullständigt och utan avbrott kommer att få garantin bekräftad i det slutliga beslutet.

De som ansöker om nedsättning eller befrielse kommer också att få större säkerhet och klarhet genom att de får upplysning om hur stor bötesnedsättning de kan förvänta sig senast den dag då meddelandet om invändningar antas.

  Hur många EU-länder har egna regler om bötesbefrielse?

Det är inte bara kommissionen som har antagit regler om bötesbefrielse i kartellärenden. På sistone har flera länder antagit egna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och nyligen också Irland. Flera medlemsstater diskuterar just nu möjligheten att anta liknande program (Danmark, Nederländerna och Sverige bland andra).

EU:s nya regler har vissa likheter med den amerikanska metoden att utdöma böter på "noll dollar" för företag som ger upplysningar som leder till att karteller avslöjas, och med programmet för bötesnedsättning i Kanada.

Om kartellbildningar

  Hur många beslut har hittills fattats i kartellärenden och hur stora har bötesbeloppen varit?

Ett femtiotal beslut har hittills fattats i kartellärenden (49 för att vara exakt). De båda första antogs 1969 och gällde kinin och färgämnen. Under 1990-talet fattades 21 beslut (41 %) och under 2000 och 2001 antogs 11 beslut (22 %).

Antalet karteller som har avslöjats och bötfällts har alltså ökat kraftigt. Det kan man också se på att det sammanlagda bötesbelopp som kommissionen beslutade om under 2001 är högre än det totala beloppet för alla böter som utdömdes under hela perioden innan, dvs. från EG:s bildande till och med år 2000.

  Vart går pengarna?

De pengar som betalas i böter går till EU:s budget och minskar därmed medlemsstaternas bidrag till budgeten. Det betyder att de kommer de europeiska skattebetalarna till del.

  Hur många karteller undersöks för närvarande?

Alla pågående kartellundersökningar är hemliga och vi kan inte lämna några närmare uppgifter om dessa, men för närvarande pågår omkring 40 undersökningar om misstänkta karteller. Det är dock inte säkert att alla kommer att leda till att kommissionen ålägger företag böter.

  Hur lång tid tar det att undersöka en kartell?

Kommissionen ålägger inte böter utan starka skäl och kommer därför att gräva fram all tillgänglig information om en misstänkt överträdelse innan den fattar ett beslut. Dessutom måste kommissionen ge de berörda parterna den information och den tid de behöver för att utforma sitt försvar. Kommissionen måste också genomföra förfarandet på alla nödvändiga officiella språk (elva i det slutliga beslutet). Alla dessa garantier leder till ett relativt komplicerat förfarande, och det kan ta tvåtre år innan det ger resultat. Detta är en förbättring jämfört med tidigare och kommissionen håller på att vidta åtgärder för att förkorta denna period så mycket som möjligt, men handlingsutrymmet är trots allt begränsat.

  Vem undersöker karteller?

Alla antitrustdirektorat hos GD Konkurrens deltar i undersökning av och åtal i kartellärenden. Dessutom inrättade kommissionen i december 1998 en antikartellenhet. Bakgrunden till detta beslut var att kartellmedlemmarna använder mer och mer avancerade metoder för att dölja sin verksamhet och för att sudda ut alla spår. Meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter ledde också till att antalet kartellärenden ökade avsevärt och därmed krävdes utökade resurser. Kartellärenden är också omfattande ärenden, som berör många företag och kräver komplicerade förfaranden.

Genomförandebestämmelser i kartellärenden

  Vilken är den rättsliga grunden för att bekämpa karteller?

Den rättsliga grunden för att bekämpa karteller finns i artikel 81 i EU-fördraget och lyder enligt följande:

  Artikel 81

1. Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte och resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen ínom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att

  a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,

  b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,

  c) marknader eller inköpskällor delas upp,

  d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

  e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har samband med föremålet för avtalet.

2. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.

3. Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga

 • på avtal eller grupper av avtal mellan företag,

 • beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar,

 • samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte

a)  ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,

  b) ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

Hur höga böter kan kommissionen ålägga?

Denna aspekt behandla i förordning nr 17 från 1962, som är tillämpningsförordningen för tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

Enligt artikel 15.2 i den förordningen får kommissionen ålägga företag och företagssammanslutningar böter om lägst ettusen och högst en miljon euro, eller ett högre belopp som dock inte får överstiga tio procent av föregående räkenskapsårs omsättning för varje företag som har deltagit i överträdelsen genom att antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet överträda bestämmelserna i fördragets artikel 81.1 eller 82.

  Har kommissionen någonsin ålagt ett företag böter som ligger nära tio procent av omsättningen?

Ja, vid några få tillfällen har kommissionen nått detta tak. I dessa fall beviljades dock nedsättning av böterna i enlighet med meddelandet om nedsättning av eller befrielse från böter, vilket betyder att de böter som nådde detta tak senare sänktes till lägre belopp.

  Vilket förfarande används för att undersöka karteller?

Det förfarande som används för att undersöka karteller är standardförfarandet för alla ärenden enligt artiklarna 81 och 82, vilket fastställs i förordning nr 17/62.

  Har kommissionen sista ordet?

Alla kartellbeslut kan överklagas till förstainstansrätten och därefter till EG-domstolen. Kommissionens beslut granskas därför grundligt av domstolarna som har full befogenhet att sänka eller höja böterna på det sätt de finner lämpligt.

  Måste företagen betala böterna om de överklagar beslutet?

Nej, företagen behöver inte betala böterna omedelbart om de överklagar ett beslut till förstainstansrätten. Om detta sker, måste de dock lämna en bankgaranti som täcker både grundbeloppet och ränta till kommissionen.

  Table of the cartel decisions in 2001

Case

FirmAmount (EUR€ million)
AminoacidsADM47.3
Ajinomoto28.3
Kyowa13.2
Cheil12.2
Sewon8.9
TOTAL109.9
Graphite electrodesSGL Carbon AG80.2
UCAR International Inc50.4
VAW Aluminium AG11.6
SDK (Showa Denko K.K)17.4
Tokai Carbon Co.Ltd.24.5
Nippon Carbon Co.Ltd.12.2
SEC Corporation12.2
C/G (Carbide Graphite Group10.3
TOTAL218.8
SAS/Maersk AirSAS39.375
Maersk Air13.125
TOTAL52.5
Sodium GluconateAkzo Nobel N.V.(Glucona)9
Archer Daniels Midland Company Inc. (ADM)10.13
Avebe B.A. (Glucona)3.6
Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd.3.6
Jungbunzlauer AG20.4
Roquettes Frères S.A.10.8
TOTAL57.53
Vitamins

Infringement 1 (vitamin A)

Hoffmann La Roche85.5
BASF46.17
Aventis0
TOTAL131.67

Vitamins

Infringement 2 (vitamin B2)

Hoffmann La Roche42

BASF

18.9
Takeda8.78

TOTAL

69.68
Vitamins

Infringement 3 (vitamin B5)

Hoffmann La Roche54
BASF34.02
Daiichi23.4
TOTAL111.42
Vitamins

Infringement 4 (vitamin C)

Hoffmann La Roche65.25
BASF14.68
Merck9.24
Takeda28.28
TOTAL117.45
Vitamins

Infringement 5 (vitamin D3)

Hoffmann La Roche21
BASF7.56
Aventis5.04
Solvay9.1
TOTAL42.7
Vitamins

Infringement 6 (vitamin E)

Hoffmann La Roche99.75
Aventis0
BASF89.78
Eisai13.23
TOTAL202.76
Vitamins

Infringement 7 (Beta Carotene)

Hoffmann La Roche48
BASF43.2
TOTAL91.2

Vitamins

Infringement 8 (Carotinoids)

Hoffmann La Roche46.5
BASF41.85
TOTAL88.35
Citric AcidHaarmann & Reimer Corp.14.22
Hoffmann La Roche63.5
Archer Daniels Midland Company Inc 39.69
Jungbunzlauer AG17.64
Cerestar Bioproducts B.V.0.17
TOTAL135.22
Luxembourg brewersBrasserie de Luxembourg Mousel-Diekierch SA0
SA Brasserie Nationale-Bofferding0.4
Brasserie de Wiltz0.024
Brasserie Battin0.024
TOTAL0.448
Belgian brewers

Bilateral cartel

Interbrew45.675
Alken-Maes/Danone44.043
TOTAL89.718
Belgian brewers

Private Label cartel

Interbrew0.812
Alken-Maes0.585
Haacht0.27
Martens0.27
TOTAL1.937
German banksCommerz Bank AG28
Dresdner Bank AG28
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG28
Deutsche Verkehrsbank AG14
Vereins- und Westbank AG2.8
TOTAL100.8

Zinc phosphate

Britannia Alloys & Chemicals Limited3.37
Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG3.78
James M. Brown Limited0.94
Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A.1.53
Trident Alloys Limited1.98
Waardals Kjemiske Fabrikker A/S0.35
TOTAL11.95
Carbonless paperArjo Wiggins Appleton Plc (AWA)184.27
Papierfabrik August Koehler AG33.07
Zanders Feinpapiere AG29.76
Bolloré SA22.68
Mitsubishi HiTech Papers Bielefeld GmbH21.24
Torraspapel SA14.17
Papeteries Mougeot SA3.64
Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L.1.75
Carrs Paper Ltd1.57
Papelera Guipozcoana de Zicunaga SA1.54
Sappi Limited0
TOTAL313.7

Table of the largest cartel cases (in terms of total fines)

Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.22
2001Carbonless Paper313.69
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*119.38
2000Amino acids (Lysine)109.990
1994Cement*109.335
2001German Bank Charges100.8
1999Seamless steel tubes99
1998Preinsulated pipes92.21
2001Belgian breweries91.655
1994Steel beams*79.550
1986Polypropylene*67.850
2001Sodium Gluconate57.53
2001SAS/Maersk Air53
1998British Sugar*48.8

Side Bar