Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

MEMO/02/23

Bryssel 13. helmikuuta 2002

Kysymyksiä & vastauksia

Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva politiikka

  Kuinka monta kartellia on paljastunut sen jälkeen kun sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva alkuperäinen tiedonanto annettiin vuonna 1996?

Sen jälkeen kun vuoden 1996 tiedonanto annettiin, komissio on tehnyt virallisen päätöksen 16 kartelliasiassa, jossa yritykset ovat tehneet yhteistyötä tutkimuksen aikana. Esimerkkejä päätöksistä: seostelisä (1998), British Sugar (1998), esieristetyt putket (1998), Kreikan lauttaliikenne (1998), saumattomat teräsputket (1999), FETTCSA (meriliikenne, 2000), lysiini (2000), grafiittielektrodit (heinäkuu 2001), SAS-Maersk Air (heinäkuu 2001), natriumglukonaatti (lokakuu 2001), vitamiinit (marraskuu 2001), Belgian panimot (joulukuu 2001), Luxemburgin panimot (joulukuu 2001), sitruunahappo (joulukuu 2001), sinkkifosfaatti (joulukuu 2001) ja itsejäljentävä paperi (joulukuu 2001).

Näissä 16 asiassa määrättiin sakkoja yhteensä 2 240 miljoonaa euroa.

Edellä luetelluissa asioissa yrityksille tiedonannon nojalla myönnetty sakkojen lieventäminen vaihteli niistä kokonaan vapauttamisesta (100 %), joka edellytti hyvin varhaisessa vaiheessa aloitettua ja jatkuvaa yhteistyötä, pieneen lievennykseen (10 %), jos yritys ei tehnyt aktiivista yhteistyötä tutkinnan aikana mutta ei kiistänyt väitetiedonannossa esitettyjen tosiseikkojen sisältöä.

  Kuinka moni yritys on pyytänyt sakkojen lieventämistä tai niistä vapauttamista vuoden 1996 jälkeen?

Yli 80 yritystä on hakenut vapautusta sakoista tai lievennystä niihin sen jälkeen kun tiedonanto annettiin.

  Kuinka moni yritys on tähän mennessä saanut vapautuksen sakoista?

Vain kolme yritystä on vapautettu sakoista vanhan tiedonannon nojalla: Rhône-Poulenc vapautettiin sakoista kahdessa vitamiinikartellissa (se oli osallistunut kolmeen, ks. IP/01/1625, 21.11.2001), Interbrew'n tytäryhtiö Brasserie de Luxembourg Luxemburgin panimoita koskevassa asiassa (ks. IP/01/1740, 5.12.2001) ja eteläafrikkalainen Sappi itsejäljentävää kopiopaperia koskevassa asiassa (ks. IP/01/1892, 20.12.2001).

Tämän lisäksi kahden yrityksen sakkoja lievennettiin erittäin merkittävästi, koska ne tekivät jo varhaisessa vaiheessa ratkaisevaa yhteistyötä vuoden 1996 tiedonannon niin kutsutun B osan nojalla: Fujisawa natriumglukonaattiasiassa (80 % lievennys) [ks. IP/01/1355, 2.10.2001] ja Cerestar sitruunahappoasiassa (90 % lievennys) [ks. IP/01/1743, 5.12.2001]. Vaikka kyseisen kahden yrityksen sakkoja lievennettiin erittäin runsaasti, ne eivät kuitenkaan saaneet vapautusta sakoista, koska ne aloittivat yhteistyön vasta sen jälkeen kun komissio oli lähettänyt niille tietopyynnöt. Yritykset eivät ottaneet spontaanisti yhteyttä komissioon.

Mitkä ovat vuoden 1996 tiedonannon ja uuden tiedonannon tärkeimmät erot?

Vuonna 1996 käyttöön otetusta politiikasta on ollut viiden viime vuoden aikana merkittävää apua pyrittäessä paljastamaan salaisia kartelleja sekä rankaisemaan tällaisesta toiminnasta. Hyvä esimerkki tästä ovat vuonna 2001 tehdyt lukuisat päätökset ja sakkojen yhteismäärä, joka oli lähes 2000 miljoonaa euroa. Jotta politiikka olisi entistä tehokkaampaa ja jotta yritykset olisivat halukkaampia ilmoittamaan kartelleista, uudet säännöt helpottavat vapautuksen saamista ja lisäävät yritysten varmuutta siitä, että niille ei todellakaan määrätä sakkoa ja kuinka suureen lievennykseen ne ovat oikeutettuja.

  Vuoden 1996 tiedonanto edellytti, että voidakseen saada vapautuksen sakoista yritys ei saanut olla kartellissa aloitteen tekijä tai johtavassa asemassa. Miksi tämä vaatimus poistetaan?

Uuden tiedonannon tavoite on viime kädessä auttaa komissiota paljastamaan ja poistamaan kartelleja. Komission käytettävissä olevien välineiden tehokkuus riippuu pitkälti niiden selkeydestä ja varmuudesta. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että aloitteen tekijän käsite on epämääräinen (on harvoin selvää, kuka teki aloitteen kartellista tai oliko aloitteen tekijää ollenkaan. Kuka on aloitteen tekijä kahden tai kolmen osapuolen kartellissa? Kuinka monta johtajaa kartellilla voi olla?). Tämä on jossain määrin uhannut sääntöjen tehokkuutta. Tärkein ehto täydellisen vapautuksen saamiselle sen lisäksi, että yrityksen on oltava ensimmäinen asiasta ilmoittanut, on se, että yritys ei ole pakottanut muita yrityksiä osallistumaan kartelliin. Tämä luo selvät puitteet ja kattaa myös tapaukset, joihin aloitteen tekemistä koskevalla säännöllä tähdättiin.

  Kuinka varmoja yritykset voivat olla siitä, että ne saavat täydellisen tai osittaisen vapautuksen ja milloin?

Uusi tiedonanto on vapautusta tai lievennystä hakevien yritysten kannalta paljon varmempi. Yrityksille ilmoitetaan niiden tilanteesta mahdollisimman pian ja jos ne ovat oikeutettuja vapautukseen/lievennykseen, ehdollinen vapautus myönnetään niille kirjallisesti. Jos yritykset noudattavat velvoitettaan täydelliseen ja jatkuvaan yhteistyöhön, ehdollinen vapautus vahvistetaan lopullisessa päätöksessä.

Yritykset hyötyvät myös suuremmasta varmuudesta ja avoimuudesta, koska niille ilmoitetaan odotettavissa olevasta lievennyksen määrästä viimeistään yhtä aikaa väitetiedoksiannon antamisen kanssa.

  Kuinka monella yhteisön jäsenvaltiolla on sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevat omat säännöt?

Komissio ei ole ainoa viranomainen, joka on antanut tällaiset säännöt kartellitapauksia varten. Myös useat yhteisön jäsenvaltiot ovat hiljattain antaneet sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevia tiedonantoja. Tällaisia maita ovat Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ja hiljattain myös Irlanti. Lisäksi monet jäsenvaltiot harkitsevat parhaillaan mahdollisuutta ottaa käyttöön vastaavat säännöt (mm. Tanska, Alankomaat ja Ruotsi).

EU:n uudet säännöt muistuttavat Yhdysvaltain hiljattain omaksumia kilpailusääntöjä, joiden nojalla kartellin paljastumiseen johtavia tietoja antaville yrityksille määrätään sakkoja "nolla dollaria", sekä Kanadan viranomaisten vastaavia sääntöjä.

Kartellitoiminta

  Kuinka monta kartellipäätöstä on tehty tähän mennessä ja mikä on sakkojen kokonaismäärä?

Sakkoja on tähän mennessä määrätty noin 50 kartellipäätöksessä (tarkkaan ottaen 49:ssä). Ensimmäiset kaksi kartellipäätöstä tehtiin vuonna 1969 ja ne koskivat kiniiniä ja väriaineita. 1990-luvulla tehtiin 21 päätöstä (41 %) ja vuosina 20002001 tehtiin 11 päätöstä (22 %).

Tämä osoittaa, että kartellien paljastuminen ja niistä rankaiseminen on lisääntynyt merkittävästi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, että vuonna 2001 komissio määräsi sakkoja yhteensä enemmän kuin koko sitä edeltävänä aikana eli EY:n perustamisen ja vuoden 2000 välisenä aikana yhteensä.

  Mihin rahat menevät?

Komission määräämistä sakoista saadut rahat menevät EU:n talousarvioon ja siten vähentävät jäsenvaltioiden kansallisia osuuksia kyseisestä talousarviosta. Näin ollen rahat viime kädessä palaavat yhteisön veronmaksajille.

  Kuinka monta kartellia on parhaillaan tutkittavana?

Vaikka kesken olevat kartellitutkimukset ovat erittäin salaisia eikä komissio voi antaa niistä yksityiskohtaisia tietoja, tällä hetkellä tutkitaan noin 40:tä tapausta, joissa epäillään kartellitoimintaa, vaikkakaan kaikki eivät välttämättä johda komission päätökseen sakkojen määräämisestä.

  Kuinka kauan kartellin tutkiminen kestää?

Komissio ei määrää yrityksille sakkoja heppoisin perustein ja kaivaa esiin kaikki saatavilla olevat tiedot epäillystä rikkomisesta ennen kuin tekee päätöksen. Lisäksi komission on annettava osapuolille riittävästi tietoja ja aikaa puolustautumiseen ja luonnollisesti hoidettava menettely niin monella virallisella kielellä kuin on tarpeen (lopullinen päätös julkaistaan 11 kielellä). Tämä merkitsee suhteellisen monimutkaista menettelyä, jossa tutkimukset voivat kestää kaksi, kolme vuotta ennen kuin ne johtavat tulokseen. Tilanne on kuitenkin parempi kuin aikaisemmin ja komissio pyrkii lyhentämään tutkinta-aikaa niin paljon kuin mahdollista, mutta liikkumavara on rajallinen.

  Kuka tutkii kartelleja?

Kaikki kilpailun pääosaston operationaaliset osastot osallistuvat kartelliasioiden tutkimiseen ja kartelleista rankaisemiseen. Tämän lisäksi komissio perusti joulukuussa 1998 kartelliyksikön. Tämä johtui siitä, että kartellien jäsenet kehittivät yhä monimutkaisempia tapoja salatakseen toimintansa ja peittääkseen jälkensä. Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva tiedonanto merkitsi lisäksi tutkittavien kartellitapausten määrän huomattavaa kasvua, mikä edellytti lisäresursseja. Kartellit ovat lisäksi isoja tapauksia, joihin tavallisesti osallistuu suuri määrä yrityksiä ja joiden menettelyt ovat monimutkaisia.

Kartellisääntöjen soveltamisen valvonta

  Mikä on kartellien vastaisen taistelun oikeusperusta?

Oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 81 artikla, joka kuuluu seuraavasti:

  81 artikla

   Yhteismarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy yhteismarkkinoilla, ja erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

    (a)joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

    (b)joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;

   (c)joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;

    (d)joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;

    (e)joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

   Tämän artiklan mukaan kielletyt sopimukset ja päätökset ovat mitättömiä.

  Voidaan kuitenkin julistaa, että 1 kohdan määräykset eivät koske

   yritysten välistä sopimusta tai yritysten välisten sopimusten ryhmää,

   yritysten yhteenliittymän päätöstä tai yritysten yhteenliittymien päätösten ryhmää,

   yhdenmukaistettua menettelytapaa tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmää, joka osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä jättäen kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä:

    (a) asettamatta asianomaisille yrityksille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi;

    (b)antamatta näille yrityksille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia tuotteita.

   Kuinka suuren sakon komissio voi enimmillään määrätä?

Tästä säädetään vuonna 1962 annetussa asetuksessa N:o 17, joka on perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoasetus.

Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan nojalla komissio voi päätöksellään määrätä yrityksille sakon, joka on vähintään tuhat ja enintään miljoona euroa taikka tätä suurempi mutta enintään 10 % kunkin rikkomukseen osallisen yrityksen edellisen tilikauden liikevaihdosta, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa tai 82 artiklaa.

  Onko komissio koskaan määrännyt sakkoa, joka on lähes 10 prosenttia liikevaihdosta?

Kyllä, muutamassa tapauksessa komissio on lähestynyt tätä ylärajaa. Näissä tapauksissa sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetyt lievennykset ovat yleensä kuitenkin johtaneet siihen, että sakkojen määrä laski huomattavasti ylärajan alle.

  Miten kartelleja tutkitaan?

Kartelleja tutkitaan noudattaen kaikkiin kilpailuasioihin sovellettavaa vakiomenettelyä, joka on säädetty edellä mainitussa asetuksessa N:o 17/62.

  Onko komissiolla viimeinen sana?

Kaikkiin kartellipäätöksiin voidaan hakea muutosta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta ja sen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimesta. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimet voivat puuttua komission päätöksiin ja alentaa tai korottaa sakkoja sopivaksi katsomallaan tavalla.

  Onko yritysten maksettava sakot, jos ne hakevat päätökseen muutosta tuomioistuimesta?

Ei, yritysten ei välttämättä tarvitse heti maksaa sakkojaan, jos ne hakevat muutosta yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimesta. Tällöin niiden on kuitenkin annettava komissiolle pankkitakuu, joka kattaa sekä sakon että sen korot.

  Table of the cartel decisions in 2001

Case

FirmAmount (EUR€ million)
AminoacidsADM47.3
Ajinomoto28.3
Kyowa13.2
Cheil12.2
Sewon8.9
TOTAL109.9
Graphite electrodesSGL Carbon AG80.2
UCAR International Inc50.4
VAW Aluminium AG11.6
SDK (Showa Denko K.K)17.4
Tokai Carbon Co.Ltd.24.5
Nippon Carbon Co.Ltd.12.2
SEC Corporation12.2
C/G (Carbide Graphite Group10.3
TOTAL218.8
SAS/Maersk AirSAS39.375
Maersk Air13.125
TOTAL52.5
Sodium GluconateAkzo Nobel N.V.(Glucona)9
Archer Daniels Midland Company Inc. (ADM)10.13
Avebe B.A. (Glucona)3.6
Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd.3.6
Jungbunzlauer AG20.4
Roquettes Frères S.A.10.8
TOTAL57.53
Vitamins

Infringement 1 (vitamin A)

Hoffmann La Roche85.5
BASF46.17
Aventis0
TOTAL131.67
Vitamins

Infringement 2 (vitamin B2)

Hoffmann La Roche42

BASF

18.9
Takeda8.78

TOTAL

69.68
Vitamins

Infringement 3 (vitamin B5)

Hoffmann La Roche54
BASF34.02
Daiichi23.4
TOTAL111.42
Vitamins

Infringement 4 (vitamin C)

Hoffmann La Roche65.25
BASF14.68
Merck9.24
Takeda28.28
TOTAL117.45
Vitamins

Infringement 5 (vitamin D3)

Hoffmann La Roche21
BASF7.56
Aventis5.04
Solvay9.1
TOTAL42.7
Vitamins

Infringement 6 (vitamin E)

Hoffmann La Roche99.75
Aventis0
BASF89.78
Eisai13.23
TOTAL202.76
Vitamins

Infringement 7 (Beta Carotene)

Hoffmann La Roche48
BASF43.2
TOTAL91.2
Vitamins

Infringement 8 (Carotinoids)

Hoffmann La Roche46.5
BASF41.85
TOTAL88.35
Citric AcidHaarmann & Reimer Corp.14.22
Hoffmann La Roche63.5
Archer Daniels Midland Company Inc 39.69
Jungbunzlauer AG17.64
Cerestar Bioproducts B.V.0.17
TOTAL135.22
Luxembourg brewersBrasserie de Luxembourg Mousel-Diekierch SA0
SA Brasserie Nationale-Bofferding0.4
Brasserie de Wiltz0.024
Brasserie Battin0.024
TOTAL0.448
Belgian brewers

Bilateral cartel

Interbrew45.675
Alken-Maes/Danone44.043
TOTAL89.718
Belgian brewers

Private Label cartel

Interbrew0.812
Alken-Maes0.585
Haacht0.27
Martens0.27
TOTAL1.937
German banksCommerz Bank AG28
Dresdner Bank AG28
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG28
Deutsche Verkehrsbank AG14
Vereins- und Westbank AG2.8
TOTAL100.8
Zinc phosphateBritannia Alloys & Chemicals Limited3.37
Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG3.78
James M. Brown Limited0.94
Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A.1.53
Trident Alloys Limited1.98
Waardals Kjemiske Fabrikker A/S0.35
TOTAL11.95
Carbonless paperArjo Wiggins Appleton Plc (AWA)184.27
Papierfabrik August Koehler AG33.07
Zanders Feinpapiere AG29.76
Bolloré SA22.68
Mitsubishi HiTech Papers Bielefeld GmbH21.24
Torraspapel SA14.17
Papeteries Mougeot SA3.64
Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L.1.75
Carrs Paper Ltd1.57
Papelera Guipozcoana de Zicunaga SA1.54
Sappi Limited0
TOTAL313.7

Table of the largest cartel cases (in terms of total fines)

Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.22
2001Carbonless Paper313.69
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*119.38
2000Amino acids (Lysine)109.990
1994Cement*109.335
2001German Bank Charges100.8
1999Seamless steel tubes99
1998Preinsulated pipes92.21
2001Belgian breweries91.655
1994Steel beams*79.550
1986Polypropylene*67.850
2001Sodium Gluconate57.53
2001SAS/Maersk Air53
1998British Sugar*48.8

Side Bar