Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/99/829

Bryssel den 10 November 1999

Förbud mot ftalater i barnvårdsartiklar och leksaker

Utsläppandet på den europeiska marknaden av barnvårdsartiklar och leksaker i mjuk PVC-plast som innehåller ftalater måste förbjudas omedelbart. Europeiska kommissionen har godkänt flera lagförslag om förbud mot användningen av ftalater i mjuka leksaker: det första är ett omedelbart förbud mot dessa produkter eftersom de ftalater som avsöndras när barn stoppar produkterna i munnen utgör en allvarlig risk för barnens hälsa. Kommissionen föreslår vidare en andra åtgärd för att införa ett permanent förbud mot denna specifika användning av ftalater på längre sikt. Detta kommer att ske i form av en ändring av lagstiftningen om utsläppande på marknaden av farliga ämnen, vilken av formella skäl inte kan tillämpas av medlemsstaterna förrän om flera år. Dessutom kommer man genom den andra åtgärden att av försiktighetsskäl kräva att andra mjuka leksaker i PVC-plast för barn under tre år, som kan stoppas i ett barns mun även om det inte är tillverkarens avsikt, skall förses med en varningsmärkning om de innehåller ftalater, för att de skall kunna användas på ett säkert sätt under alla förhållanden.

Färska vetenskapliga rön har visat att kontroll av avsöndring av ftalater från dessa produkter i mjuk PVC-plast inte är något tillförlitligt sätt att se till att små barn inte får i sig farliga mängder av ftalater. Därför behövs ett omedelbart förbud. Förbudet kommer att träda i kraft inom tio dagar från det att det slutgiltigt antagits av kommissionen, efter samråd med kommittén för brådskande produktsäkerhetsfrågor. Denna kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna har inrättats i enlighet med direktivet om allmän produktsäkerhet (92/59/EEG). Man beräknar att förfarandet kommer att vara slutfört inom två veckor.

Ftalater är kemiska ämnen som används för att mjukgöra PVC-plast. Det har påvisats att de kan orsaka skador på lever, njurar och testiklar (1). Ftalaterna frigörs när små barnen suger och tuggar länge på bitringar, nappar, skallror och andra leksaker, särskilt när de håller på att få tänder.

David Byrne, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd och Erkki Liikanen, kommissionsledamot med ansvar för företagspolitik och informationssamhället, som presenterade förslaget gemensamt sade: "Det här är en åtgärd för att skydda de yngsta och mest sårbara bland oss. Vi fick ta del av vetenskapliga rön som visade att ftalater medför en allvarlig risk för människors hälsa, och bestämde oss för att reagera omedelbart när de sakkunniga drog slutsatsen att de befintliga testerna av dessa produkter inte är någon tillförlitlig garanti för skydd. Vi är övertygade om att mammor och pappor i Europa kommer att vara överens med oss om att allt som är möjligt måste göras för att skydda deras barn."

Sedan kommissionen utfärdade en rekommendation den 1 juli 1998 har åtta medlemsstater beslutat att begränsa användningen av ftalater i leksaker och barnvårdsartiklar (Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien och Sverige). Andra medlemsstater har inriktat sig på "kontrollerad användning" genom att mäta avsöndring av ftalater från leksaker. Det föreslagna kommissionsbeslutet kommer snabbt att säkerställa ett jämnt och högt skydd för barns hälsa i hela EU mot de allvarliga och akuta risker som produkter som är avsedda att stoppas i munnen medför. Det föreslagna direktivet syftar till att på längre sikt harmonisera användningen av ftalater i leksaker och barnvårdsartiklar, både för produkter som är avsedda att stoppas i munnen och för produkter som kan stoppas i munnen.

Vidare har yttranden från Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö av den 28 september 1999 (1) visat att de laboratorietester som används för att kontrollera hur mycket ftalater som avsöndras från dessa produkter inte är lämpliga att använda i kontrollsyfte. De tester som utvecklats i Nederländerna och Förenade kungariket är, enligt de sakkunniga, för närvarande inte lämpliga för att särskilja säkra leksaker från osäkra.

Därför är ett förbud det enda praktiskt genomförbara sättet att säkerställa barnens hälsa. Förbudet måste införas omedelbart genom ett snabbt beslut för att skydda dagens små barn under de första åren av deras liv. Det kommer att ta två till tre år att anta och tillämpa det permanenta förbud som föreslås i direktivet. Kommissionens tjänstemän kommer att hålla kontakt med industri, handel och nationella kontrollmyndigheter för att se till att alla produkter som fortfarande finns ute i handeln dras tillbaka så snabbt som möjligt.

För leksaker som inte är avsedda att, men kan stoppas i munnen är risken mindre. Den riskutvärdering som gjordes av Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotocicitet och miljö grundades på försiktiga antaganden om den tid som leksaken fanns i munnen och hur mycket ftalater som frigjordes. Dessa antaganden är tillämpliga på produkter som är avsedda att stoppas i munnen, som små barn kan suga och tugga på ständigt, och som därför måste uppfylla stränga säkerhetskrav. Det är i normalfallet osannolikt att andra leksaker medför en lika stor risk, trots att barnen kan stoppa dem i munnen när det håller på att "upptäcka världen". Av försiktighetskäl bör dock föräldrar och personer som ägnar sig åt barnomsorg rådas att inte låta små barn stoppa sådana leksaker i munnen under längre perioder. Därför föreskrivs i det direktiv som kommissionen föreslagit att sådana leksaker skall märkas med en lämplig varningstext.


Side Bar