Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/99/829

Brussels, yssel, 10 Marraskuu 1999

Ftalaattien käytön kieltäminen lastentarvikkeissa ja leluissa

Euroopan markkinoilla on kiellettävä välittömästi pitämästä kaupan alle kolmivuotiaille tarkoitettuja suuhunpantavia lastentarvikkeita ja leluja, jotka on valmistettu ftalaatteja sisältävästä pehmeästä PVC:stä. Euroopan komissio on hyväksynyt lainsäädäntöehdotuksia, joilla kielletään ftalaattien käyttö pehmeissä leluissa. Ensinnäkin nämä tuotteet on kiellettävä välittömästi, koska ftalaatit, jotka liukenevat leluista lasten pannessa ne suuhunsa, aiheuttavat vakavan riskin lasten terveydelle. Toiseksi komissio ehdottaa toista toimenpidettä, jolla vahvistetaan kielto käyttää ftalaatteja tähän tarkoitukseen pysyvästi ja pitkällä aikavälillä. Tämä tehdään muuttamalla vaarallisten aineiden kaupanpitoa koskevaa lainsäädäntöä, ja menettelysyistä jäsenvaltiot voivat soveltaa sitä vasta usean vuoden kuluttua. Lisäksi tämä toinen toimenpide edellyttää, että varotoimena myös muihin alle kolmivuotiaille tarkoitettuihin pehmeästä PVC:stä valmistettuihin leluihin, jotka lapset voivat panna suuhunsa vaikka valmistaja ei ole lelua siihen tarkoitukseen valmistanutkaan on liitettävä varoitus, jos ne sisältävät ftalaatteja. Näin pyritään varmistamaan niiden turvallinen käyttö kaikissa olosuhteissa.

Viimeaikaiset tieteelliset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että pehmeästä PVC:stä valmistetuista tuotteista liukenevan ftalaattimäärän testaus ei ole luotettava tapa varmistaa sitä, etteivät lapset saa vaarallisia määriä ftalaatteja. Näin ollen on tarpeen antaa välittömästi voimaan tuleva kielto. Kielto pannaan täytäntöön kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on sen hyväksynyt. Ennen hyväksyntää komissio kuulee kiireellisiä tuoteturvallisuusasioita käsittelevää komiteaa, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja joka on perustettu yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 92/59/ETY nojalla. Tämä menettely saataneen päätökseen kahden viikon kuluessa.

Ftalaatit ovat kemiallisia aineita, joita käytetään PVC:n pehmentimenä. Niiden on osoitettu altistavan maksa-, munuais- ja kivesvaurioille.(1) Ftalaatteja vapautuu, kun lapset erityisesti hampaita saamassa olevat lapset imevät ja purevat pehmeästä PVC:stä valmistettuja puruleluja, helistimiä tai muita leluja pitkiä aikoja.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komission jäsen David Byrne sekä yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komission jäsen Erkki Liikanen esittivät yhdessä tämän ehdotuksen. He totesivat seuraavasti: "Tällä toimenpiteellä suojellaan nuorimpia ja puolustuskyvyttömimpiä kansalaisia. Saamiemme tieteellisten tietojen mukaan ftalaatit ovat vakava riski ihmisten terveydelle, ja päätimme toimia välittömästi, kun tiedemiehet päätyivät siihen, että tuotteiden valvontatestit eivät anna luotettavaa takuuta suojasta. Olemme vakuuttuneita, että kaikki äidit ja isät Euroopassa ovat kanssamme samaa mieltä siitä, että lasten terveyden suojaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen."

Komission 1. heinäkuuta 1998 antaman suosituksen jälkeen 8 jäsenvaltiota on päättänyt rajoittaa ftalaattien käyttöä leluissa ja lastentarvikkeissa (Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia ja Ruotsi). Muut jäsenvaltiot ovat turvautuneet "valvottuun käyttöön" ja mittaavat lelujen ftalaattipäästöjä. Ehdotetulla komission päätöksellä taataan kaikkialla EU:ssa nopeasti, pysyvästi ja korkeatasoisesti lasten terveyden suojelu suuhunpantavista leluista aiheutuvaa vakavaa ja välitöntä riskiä vastaan. Ehdotetulla direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan pitkällä aikavälillä ftalaattien käyttöä sekä suuhunpantaviksi tarkoitetuissa leluissa ja lastentarvikkeissa että niissä, jotka lapsi voi panna suuhunsa.

Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean (SCTEE) uusimmissa lausunnoissa 28. päivältä syyskuuta 1999 (1) on osoitettu, että tuotteista liukenevan ftalaattimäärän selvittämiseksi käytetyt laboratoriotestit eivät sovellu valvontatarkoitukseen. Tiedekomitean mukaan Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kehitetyillä testeillä ei pystytä erottelemaan turvallisia leluja vaarallisista.

Näin ollen kielto on ainoa tehokas tapa turvata lasten terveys. Kielto on otettava käyttöön välittömästi kiireellisellä päätöksellä pienten lasten suojelemiseksi. Ehdotetun direktiivin mukaisen pysyvän kiellon hyväksyminen ja täytäntöönpaneminen kestää 23 vuotta. Komission yksiköt pitävät yhteyttä leluteollisuuden ja kauppojen edustajiin sekä kansallisiin valvontaviranomaisiin sen varmistamiseksi, että vielä kauppojen hyllyillä olevat vaaralliset tuotteet poistetaan mahdollisimman nopeasti.

Lelut, joita ei ole tarkoitettu suuhunpantavaksi mutta jotka lapset kuitenkin voivat panna suuhunsa, eivät aiheuta niin suurta riskiä. Tiedekomitean tekemä riskinarviointi perustui varovaisiin olettamuksiin suussapidon kestosta ja ftalaattipäästöjen tasosta. Nämä olettamukset pitävä paikkansa, kun kyseessä ovat suuhunpantavaksi tarkoitetut tuotteet, joita lapset saattavat imeä ja purra jatkuvasti ja joiden sen vuoksi on täytettävä erittäin tiukat turvavaatimukset. Muut lelut eivät tavallisesti aiheuta samaa riskitasoa siitäkään huolimatta, että lapset voivat panna ne suuhunsa tutustuessaan ympäristöönsä. Varmuuden vuoksi vanhempien ja hoitajien ei pitäisi antaa lasten pitää tällaisia leluja suussa pitkiä aikoja. Komission ehdottamassa direktiivissä säädetäänkin, että tällaisiin leluihin olisi liitettävä asianmukainen varoitus.

    (1) Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean lausunnot lelujen sisältämistä ftalaateista, 24.4.1998, 27.11.1998 ja 28.9.1999; lausunnot ovat nähtävillä seuraavissa osoitteissa: http://europa.eu.int/comm//dg24/health/sc/sct/out46_en.html ja  http://ec.europa.eu/dg24/health/sc/sct/out45_en.pdf


Side Bar