Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/99/829

Βρυξέλλες, 10.11.99

Απαγόρευση των φθαλικών εστέρων στα προϊόντα παιδικής φροντίδας και στα παιχνίδια

Η διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων παιδικής φροντίδας και παιχνιδιών από μαλακό PVC που περιέχουν φθαλικούς εστέρες τα οποία μπαίνουν κατά τη χρήση στο στόμα βρεφών ηλικίας μικρότερης από τρία έτη πρέπει να απαγορευτεί αμέσως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο νομοθετικών προτάσεων για την απαγόρευση της χρήσης των φθαλικών εστέρων σε μαλακά παιχνίδια: πρώτον, την άμεση απαγόρευση των προϊόντων αυτών επειδή οι φθαλικοί εστέρες που απελευθερώνονται όταν τα βρέφη τα βάζουν στο στόμα τους θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των παιδιών. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα δεύτερο μέτρο για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη μόνιμη απαγόρευση της συγκεκριμένης χρήσης των φθαλικών εστέρων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνων ουσιών, η οποία για διαδικαστικούς λόγους μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη μόνο ύστερα από αρκετά χρόνια. Επιπλέον, αυτό το δεύτερο μέτρο απαιτεί, για κάθε ενδεχόμενο, και άλλα παιχνίδια από μαλακό PVC για παιδιά κάτω των τριών ετών που θα μπορούσαν να μπουν στο στόμα των παιδιών, ακόμα και αν δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή, να φέρουν προειδοποιητική ετικέτα εάν περιέχουν φθαλικούς εστέρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία ο έλεγχος της απελευθέρωσης φθαλικών εστέρων από τέτοια προϊόντα από μαλακό PVC δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο εξασφάλισης ότι τα βρέφη δεν απορροφούν επικίνδυνες ποσότητες φθαλικών εστέρων. Επομένως υπάρχει ανάγκη για άμεση απαγόρευση. Η απαγόρευση θα εφαρμοστεί εντός δεκαημέρου από την τελική της έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και συγκροτείται σύμφωνα με την οδηγία περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων (92/59/ΕΟΚ). Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων.

Οι φθαλικοί εστέρες είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πλαστικοποίηση, ή το μαλάκωμα του PVC. Έχει αποδειχθεί ότι ενδέχεται να προκαλούν βλάβη στο ήπαρ, τα νεφρά και τους όρχεις (1). Οι φθαλικοί εστέρες απελευθερώνονται όταν οι δακτύλιοι οδοντοφυίας ή οι πιπίλες, οι κουδουνίστρες και άλλα παιχνίδια για μικρά παιδιά από μαλακό PVC πιπιλιούνται ή μασιούνται από τα βρέφη για μεγάλα διαστήματα, ιδίως κατά την περίοδο της οδοντοφυίας.

Ο κ. David Byrne, ο επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή και ο κ. Erkki Liikanen, ο επίτροπος αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία των Πληροφοριών που παρουσίασαν από κοινού αυτή την πρόταση δήλωσαν: "Το μέτρο αυτό έχει σκοπό να προστατεύσει τους πολύ νέους και πολύ εύτρωτους ανάμεσά μας. Λάβαμε επιστημονικές πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι φθαλικοί εστέρες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και αποφασίσαμε να ενεργήσουμε άμεσα όταν οι επιστήμονες συμπέραναν ότι οι διαθέσιμες δοκιμές ελέγχου για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχουν αξιόπιστες εγγυήσεις προστασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι μητέρες και οι πατέρες στην Ευρώπη θα συμφωνήσουν μαζί μας πως πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία των παιδιών τους".

Ύστερα από την έκδοση της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Ιουλίου 1998, οκτώ κράτη μέλη αποφάσισαν να περιορίσουν τη χρήση των φθαλικών εστέρων στα παιχνίδια και στα προϊόντα παιδικής φροντίδας (η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σουηδία). Άλλα κράτη μέλη βασίστηκαν στη μέθοδο της "ελεγχόμενης χρήσης" μετρώντας την απελευθέρωση φθαλικών εστέρων από τα παιχνίδια. Η προτεινόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξασφαλίσει σύντομα ένα σταθερό υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ από τον σοβαρό και άμεσο κίνδυνο που παρουσιάζουν τα προϊόντα που προορίζονται να μπουν στο στόμα. Η προτεινόμενη οδηγία στοχεύει μακροπρόθεσμα στην εναρμόνιση της χρήσης των φθαλικών εστέρων στα παιχνίδια και στα προϊόντα παιδικής φροντίδας, τόσο όσων προορίζονται να εισέλθουν στο στόμα όσο και εκείνων που μπορούν να μπουν στο στόμα.

Περαιτέρω γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) της 28ης Σεπτεμβρίου 1999 (1) απέδειξαν ότι οι μέθοδοι εργαστηριακών δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του επιπέδου των φθαλικών εστέρων που απελευθερώνονται από τα προϊόντα αυτά δεν είναι κατάλληλες για τον έλεγχο. Οι δοκιμές που αναπτύχθηκαν στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ακόμα ικανές, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να διακρίνουν ανάμεσα στα ασφαλή και τα μη ασφαλή παιχνίδια.

Επομένως η απαγόρευση είναι η μόνη δυνατή προσέγγιση που εγγυάται την υγεία των παιδιών. Η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως με μια έκτακτη απόφαση ώστε να προστατευθούν τα βρέφη που διανύουν τώρα τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στην πραγματικότητα θα χρειαστούν δύο - τρία έτη έως την έγκριση και εφαρμογή μόνιμης απαγόρευσης όπως εκείνη που περιέχεται στην προτεινόμενη οδηγία. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παραμείνουν σε επαφή με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις εθνικές αρχές ελέγχου για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που βρίσκονται ακόμη στα ράφια των καταστημάτων θα αποσυρθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Τα παιχνίδια που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό, αλλά μπορούν να μπουν στο στόμα, είναι λιγότερο επικίνδυνα. Η εκτίμηση του κινδύνου που διεξήγαγε η ΕΕΤΟΠ βασίστηκε σε συντηρητικές υποθέσεις όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στο στόμα και τα επίπεδα απελευθέρωσης των φθαλικών εστέρων. Οι υποθέσεις αυτές ισχύουν για τα προϊόντα που προορίζονται να μπουν στο στόμα, τα οποία μπορεί να πιπιλιούνται και να μασιούνται συστηματικά από τα βρέφη και επομένως πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας.

Τα άλλα παιχνίδια κανονικά δεν είναι τόσο επικίνδυνα, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να τα βάλουν στο στόμα τους στο πλαίσιο της "εξερεύνησης του κόσμου". Ωστόσο για κάθε ενδεχόμενο οι γονείς και όσοι ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών πρέπει να συμβουλευθούν να μην αφήνουν τα παιδιά να βάζουν στο στόμα τους τα παιχνίδια αυτά για μεγάλα διαστήματα. Για το σκοπό αυτό η οδηγία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τα παιχνίδια αυτά να φέρουν την κατάλληλη προειδοποίηση.

    (1) Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΕΤΟΠ της 24.4.98 και της 28.9.99 σχετικά με τους φθαλικούς εστέρες στα παιχνίδια διατίθενται στις εξής ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/dg24/health/sc/sct/out46_en.html.και

http://ec.europa.eu/dg24/health/sc/sct/out45_en.pdf


Side Bar