Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/99/829

Bruxelles, den 10 November 1999

Forbud mod phthalater i småbørnsartikler og legetøj

Der bør med øjeblikkeligt indføres forbud mod salg i EU af småbørnsartikler og legetøj, der indholder phthalater, og som er beregnet til at blive puttet i munden af børn under 3 år. Europa-Kommissionen har godkendt nogle forslag til forskrifter om forbud mod anvendelse af phthalater i blødt plasticlegetøj. For det første indføres et øjeblikkeligt forbud mod de pågældende produkter, fordi de phthalater, der frigøres, når småbørn putter dem i munden, udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børnene. For det andet foreslår Kommissionen bestemmelser, der stadfæster forbuddet mod denne anvendelse af phthalater permanent og på længere sigt. Disse bestemmelser kommer til udtryk i form af en ændring af de eksisterende forskrifter om markedsføring af farlige stoffer, som EU-landene af proceduremæssige årsager først kan anvende om adskillige år. Af forsigtighedshensyn indeholder sidstnævnte bestemmelser endvidere krav om, at andre former for legetøj af blød PVC, der er bestemt til børn under 3 år, og som kan blive puttet i barnets mund, selv om det ikke er hensigten fra producentens side, skal mærkes med en advarsel, hvis de indeholder phthalater, således at det kan sikres, at de under alle omstændigheder kan anvendes på en sikker måde.

Nyere videnskabelige data har vist, at det ikke via kontrol af frigørelsen af phthalater fra produkter af blød PVC på en pålidelig måde kan garanteres, at småbørn ikke optager phthalater i farlige mængder. Der er derfor behov for et forbud med øjeblikkelig virkning. Forbuddet træder i kraft ti dage efter Kommissionens endelige vedtagelse og efter høring af Udvalget for Hastende Produktsikkerhedsproblemer, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som er nedsat i medfør af det generelle produktsikkerhedsdirektiv (92/59/EØF). Denne procedure forventes at tage to uger.

Phthalater er kemiske stoffer, der anvendes til at blødgøre PVC. Det er blevet påvist, at de kan forårsage skader på lever, nyrer og testikler (1). Phthalaterne bliver frigjort, når babyer og småbørn sutter og tygger på bideringe, sutter, rangler og andet småbørnslegetøj i længere perioder, især i den periode, hvor de får tænder.

David Byrne, medlem af Kommissionen med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, og Erkki Liikanen, medlem af Kommissionen med ansvar for virksomheder og informationssamfund, der i fællesskab har fremsat forslagene, udtalte, at disse bestemmelser har til formål at beskytte de yngste og mest sårbare blandt os.

Ifølge den videnskabelige rådgivning udgør phthalater en alvorlig sundhedsrisiko, og Kommissionen besluttede at reagere straks, da det fra videnskabelig side blev konkluderet, at de eksisterende metoder til kontrol af de pågældende produkter ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer beskyttelse af sundheden. Kommissionen er ikke i tvivl om, at forældrene i EU kan tilslutte sig, at der skal gøre mest muligt for at beskytte deres børn.

Efter at Kommissionen den 1. juli 1998 vedtog en henstilling, har 8 EU-lande besluttet at begrænse anvendelsen af phthalater i legetøj og småbørnsartikler (Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland og Sverige). I andre EU-lande benyttes en 'kontrolleret anvendelse' ved at måle afgivelsen af phthalater fra legetøj. Forslaget til Kommissionens beslutning vil hurtigt sikre konsekvent højt niveau for beskyttelsen af børns sundhed i hele EU for så vidt angår den alvorlige og umiddelbare risiko ved produkter, der er beregnet til at blive puttet i munden. Direktivforslaget tager sigte på på længere sigt at harmonisere anvendelsen af phthalater i legetøj og småbørnsartikler, både dem, der er beregnet til at blive puttet i munden, og dem, der kan puttes i munden.

Supplerende udtalelser af 28. september 1999 fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (1) har vist, at ingen af de metoder til analyse af phthalatmigration, man har anvender, kan bruges til kontrolformål. De analysemetoder, der er blevet udviklet i Nederlandene og Det Forenede Kongerige, egner sig ifølge eksperterne ikke til at skelne sikkert legetøj fra farligt legetøj.

Et forbud er derfor den eneste måde at sikre børnenes sundhed på. Forbuddet skal indføres øjeblikkeligt ved en hastebeslutning, for at babyer og småbørn kan beskyttes. Der kommer til at tage 2-3 år at få vedtaget og gennemført et permanent forbud, som det fastsættes i direktivforslaget. Kommissionens tjenestegrene vil holde kontakt til industri og handel og til de nationale kontrolmyndigheder for at sikre, at produkter, der evt. stadig findes på hylderne, trækkes tilbage hurtigst muligt.

Legetøj, der ikke er beregnet til at blive puttet i munden, men som kan blive det, udgør ikke en så stor risiko. Den videnskabelige komités risikovurdering baserede sig på konservative antagelser om, hvor lang tid produktet findes i munden, og hvor meget phthalat der frigives. Antagelserne gælder, når det drejer sig om produkter, der er beregnet til at blive puttet i munden, og som babyer og småbørn systematisk kan sutte og tygge på, og de skal derfor underkastes strenge sikkerhedskrav. Andre former for legetøj vil normalt ikke kunne udgøre samme risiko, selv om børn kan putte dem i munden som led i deres 'undersøgelse af verden'. Af forsigtighedshensyn bør forældre og personer, der passer børn, dog ikke tillade, at deres børn har sådant legetøj munden i længere tidsrum. I Kommissionens forslag til direktiv er der derfor bestemmelser om, at det pågældende legetøj mærkes en relevant advarsel.


Side Bar