Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/99/743

Bryssel den 13 oktober 1999

Kommissionen föreslår ett nytt initiativ för att bekämpa diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden (Equal)

Europeiska kommissionen har just godkänt ett utkast till det nya gemenskapsinitiativet Equal. I utkastet presenterar man riktlinjer för perioden 2000-2006 och man beskriver initiativets syften, omfattning och hur det skall genomföras. Som framgår av den nya förordningen för strukturfonderna har Equal till syfte att genom samarbete över gränserna främja nya sätt att bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Den sociala och yrkesmässiga integreringen av asylsökande kommer att behandlas på lämpligt sätt inom ramen för Equal. Initiativet, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), är ett led i den europeiska sysselsättningsstrategin och prioriterar på ett tydligt sätt, tvärs över olika tematiska områden, ett aktivt och förebyggande tillvägagångssätt för lika möjligheter för alla. Medlemsstaterna bör se till att detta övergripande tematiska tillvägagångssätt i första hand gynnar personer som är utsatta för de allvarligaste formerna av diskriminering (på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning) och ojämlikhet. Den transnationella dimensionen och den vikt som läggs vid arbete i nätverk samt insamling och utnyttjande av erfarenheter gör Equal till ett laboratorium för att främja en arbetsmarknad som är öppen för alla, genom att man prövar ut nya metoder, arbetar med att få fram bästa praxis och ser till att resultat och erfarenheter sprids på lämpligt sätt.

Detta gemenskapsinitiativ är den första åtgärd som införs av Anna Diamantopoulou, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och Europeiska socialfonden.

Equal skall ses i förlängningen av initiativen Emploi och Adapt, men de faktorer som skapar ojämlikhet och diskriminering angrips på ett nytt, mer integrerat och flerdimensionellt sätt. Initiativet bygger på s.k. "utvecklingspartnerskap", som kan ta sig två former: geografiska eller sektoriella. De arbetar inom temaområden som ingår i den europeiska sysselsättningsstrategins fyra pelare.

Partnerskapen skall vara lokalt förankrade och föra samman deltagare från de offentliga, privata och frivilliga sektorerna. De skall fungera som kanaler för medlemsstaternas gemensamma kraftansträngningar för sysselsättningen, genom att riktlinjerna för sysselsättningen som fastställs varje år blir mer synliga på det lokala planet. Idéarbetet, aktiviteterna och utbytet av erfarenheter på det transnationella planet förstärks. Man försöker att systematiskt utnyttja goda lösningar som har tagits fram.

Tematiska nätverk upprättas på det nationella och transnationella planet. Man lägger vikt vid att direkt påverka och integrera jämställdhetsfrågor i de olika medlemsstaternas sysselsättningspolitik och i den gemensamma strategin.

Det dokument som kommissionen har godkänt innehåller en detaljerad beskrivning av insatserna, urvalskriterierna, bestämmelserna för samarbete över gränserna och metoderna för förmedling av resultat och god praxis. Det redogörs för hur Equal-projekten skall förberedas, utformas och godkännas, samt hur de skall övervakas och utvärderas. En budget på 2 847 miljoner euro har avsatts för initiativet för perioden 2000-2006.

I och med att kommissionen har godkänt utkastet kan det tas upp för samråd i kommittén för Europeiska socialfonden och behandlas i Europaparlamentet och de övriga EU-institutionerna för att antas slutgiltigt av kommissionen i slutet av 1999. Den första förslagsinfordran kan inledas i slutet av 2000.


Side Bar