Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/99/743

Brussel, 13 oktober 1999

De Commissie stelt een nieuw initiatief voor de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid in verband met de arbeidsmarkt voor (EQUAL)

De Europese Commissie heeft het voorstel voor het nieuwe communautaire initiatief EQUAL goedgekeurd, waarin richtsnoeren voor de periode 2000-2006 worden voorgesteld en waarin de doelstellingen, de reikwijdte en de uitvoeringsmodaliteiten van het initiatief gedetailleerd beschreven worden. Overeenkomstig de nieuwe Verordening inzake de Structuurfondsen heeft EQUAL tot doel om te komen tot "grensoverschrijdende samenwerking met het oog op de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid in verband met de arbeidsmarkt." Met de integratie van asielzoekers in de maatschappij en het beroepsleven zal in het kader van EQUAL op passende wijze rekening worden gehouden. Dit initiatief, dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds, is een onderdeel van de Europese werkgelegenheidsstrategie. In het initiatief wordt door middel van thematische terreinen met een horizontaal karakter duidelijk prioriteit ingeruimd voor een actieve en preventieve aanpak die voor iedereen gelijke kansen beoogt te scheppen. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat deze aanpak via horizontale thematische terreinen vooral de mensen ten goede komt die onder de belangrijkste vormen van discriminatie (op grond van sekse, ras, etnische achtergrond, godsdienst of geloofsovertuiging, handicaps, leeftijd, of seksuele geaardheid) en ongelijke behandeling te lijden hebben. EQUAL zal door haar grensoverschrijdende dimensie en de nadruk op activiteiten in netwerken en op activiteiten die meerwaarde opleveren een proeftuin worden voor de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die voor iedereen openstaat. In het licht van deze doelstelling zal in het kader van EQUAL geëxperimenteerd worden met nieuwe formules, zullen goede benaderingen naar voren worden gehaald en zal zorg worden gedragen voor een goede verspreiding van uitkomsten die meerwaarde kunnen opleveren.

Dit Communautaire Initiatief is de eerste activiteit die op gang wordt gebracht door de commissaris die verantwoordelijk is voor werkgelegenheid, sociale zaken en het Europees Sociaal Fonds, Anna DIAMANTOPOULOU.

EQUAL zet de lijn van de initiatieven EMPLOI en ADAPT voort. Het initiatief werkt evenwel met een nieuwe, meer sluitende en veelzijdige aanpak van de factoren die tot ongelijkheid en discriminatie leiden. Het initiatief stoelt op "ontwikkelingspartnerschappen", die een geografische vorm of een bedrijfstakvorm kunnen hebben en op thematische terreinen werkzaam zijn die verband houden met de vier pijlers van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Deze partnerschappen die hun wortels "in het veld" hebben en uit partners uit de publieke sector, de particuliere sector en de wereld van organisaties en verenigingen bestaan, dienen de daadwerkelijke drijvende kracht achter de gemeenschappelijke inspanningen van de lidstaten op werkgelegenheidsgebied te worden. Ze dienen op plaatselijk niveau meer zichtbaarheid te geven aan de richtsnoeren die ieder jaar worden vastgelegd, ze dienen een denkproces, activiteiten en versterkte uitwisselingen in grensoverschrijdend verband op gang te brengen, er systematisch naar te streven dat goede in kaart gebrachte benaderingen meerwaarde opleveren, netwerken te ontwikkelen die op nationaal niveau en in grensoverschrijdend verband aan bepaalde thema's werken, en zich er expliciet voor in te zetten dat het in het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en in de gemeenschappelijke werkgelegenheidsstrategie tot effecten en mainstreaming komt.

In het door de Commissie goedgekeurde document worden de acties, de richtlijnen voor de selectie, de modaliteiten voor de grensoverschrijdende samenwerking en de mechanismen voor de bekendmaking en beleidsmatige vertaling van goede benaderingen uitvoerig beschreven. Het document licht de eisen toe waaraan in verband met de voorbereiding, de presentatie en de goedkeuring van de EQUAL-programma's moet worden voldaan en geeft tevens aan hoe de follow-up en de evaluatie eruit moeten zien. Voor het initiatief is in de periode 2000 2006 een bedrag van 2.847 miljoen euro beschikbaar.

Nu het voorstel door de Commissie is goedgekeurd, is de weg vrij voor overleg met het comité van het Europees Sociaal Fonds en de discussies in het Europees Parlement en bij de andere instellingen van de Gemeenschap. Het is de bedoeling dat het document in zijn definitieve vorm eind 1999 door de Commissie wordt goedgekeurd. Ultimo 2000 zal dan de eerste oproep tot het indienen van voorstellen kunnen worden gedaan.


Side Bar