Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/99/743

Bryssel 13.10.1999

Komissio ehdottaa uutta aloitetta työmarkkinoihin liittyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseksi (Equal)

Euroopan komissio hyväksyi uutta Equal-yhteisöaloitetta koskevan luonnoksen, jossa esitetään aloitteen suuntaviivat vuosiksi 20002006. Luonnoksessa kuvaillaan aloitteen tavoitteita, soveltamisalaa ja täytäntöönpanomenettelyjä. Kuten uudessa rakennerahastoasetuksessa esitetään, Equal-aloitteen tavoitteena on "valtioiden välinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on edistää uusia käytäntöjä kaikenlaisen työmarkkinoihin liittyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseksi". Equal-aloitteessa otetaan asianmukaisesti huomioon turvapaikanhakijoiden sijoittuminen yhteiskuntaan ja pääsy työelämään. Aloite rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja se on osa Euroopan työllisyysstrategiaa. Aloitteessa asetetaan horisontaalisten teema-alojen kautta selkeästi etusijalle aktiivinen ja ennakoiva lähestymistapa yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Jäsenvaltioiden on taattava, että tämä horisontaalinen ja temaattinen lähestymistapa hyödyttää ensisijaisesti henkilöitä, jotka kärsivät eriarvoisuuden ja syrjinnän (sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvistä) keskeisimmistä ilmenemismuodoista. Kansainvälisen ulottuvuutensa sekä verkostoitumiselle ja kokemusten hyödyntämiselle annetun painoarvon ansiosta Equal muodostaa perustan, jolla edistetään kaikille avoimia työmarkkinoita. Aloitteen yhteydessä voidaan kokeilla uusia toteuttamistapoja, tuoda esiin hyviä käytänteitä ja varmistaa hyödyntämiskelpoisten tulosten laaja levittäminen.

Tämä yhteisöaloite on ensimmäinen toimi, jonka esittäjänä on Anna DIAMONTOPOULOU, työllisyydestä, sosiaaliasioista ja Euroopan sosiaalirahastosta vastaava komission jäsen.

Equal-aloitteessa hyödynnetään Employment- ja Adapt-aloitteita, mutta siinä sovelletaan uutta integroituneempaa ja moniulotteista lähestymistapaa tekijöihin, jotka aiheuttavat eriarvoisuutta ja syrjintää. Aloite koostuu kehittämiskumppanuuksista, jotka voivat olla maantieteellisiä tai toimialakohtaisia ja jotka toteutetaan työllisyysstrategian neljää pilaria koskevilla teema-aloilla.

Maantieteelliseen alueeseen perustuvat kumppanuudet kokoavat yhteen julkiset ja yksityiset tahot sekä etujärjestöt ja yhdistykset. Ne ovat todellisia jäsenvaltioiden yhteisen, työllisyyttä tukevan dynamiikan levittäjiä: edistetään vuosittain annettavien suuntaviivojen saamaa huomiota paikallistasolla, pohditaan kansainvälisellä tasolla vahvistettuja toimia ja vaihtoja, pyritään hyviksi havaittujen käytänteiden järjestelmälliseen hyödyntämiseen, perustetaan temaattisia verkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja pyritään nimenomaisesti vaikuttamaan eri jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaan sekä yhteiseen strategiaan ja valtavirtaistamaan niitä.

Komission hyväksymässä asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti toimintoja, valinnan suuntaviivoja, kansainvälisen yhteistyön toteuttamistapoja sekä hyvien käytänteiden levittämis- ja vaikuttamismekanismeja. Siinä selitetään Equal-ohjelmien suunnittelemista, esittämistä ja hyväksymistä sekä niiden seurantaa ja arviointia koskevat ehdot. Aloitteella on kaudella 20002006 käytössään 2,847 miljardin euron talousarvio.

Nyt kun komissio on hyväksynyt tämän luonnoksen, siitä kuullaan Euroopan sosiaalirahastokomiteaa ja käydään keskusteluja Euroopan parlamentissa ja muissa yhteisön toimielimissä. Tarkoituksena on, että komissio hyväksyisi aloitteen lopullisesti vuoden 1999 lopussa. Ensimmäinen ehdotuspyyntö voitaisiin käynnistää vuoden 2000 lopussa.


Side Bar