Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/99/624

Βρυξέλλες, 9 Αύγουστος 1999

Δημόσιες συμβάσεις: διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Ισπανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει έντεκα αιτιολογημένες γνώμες για παράβαση των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι ορίζουν ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και να αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τέσσερις αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης) απευθύνθηκαν στη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Αυστρία επειδή δεν κοινοποίησαν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 97/52/ΕΚ που προσαρμόζει τις προηγούμενες οδηγίες σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων στη Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) η οποία υπεγράφη στο Marrakech το 1994. Οι άλλες αιτιολογημένες γνώμες αφορούν: για τη Γερμανία, μια διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης με το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Wόurzburg· για το Ηνωμένο Βασίλειο, την έκδοση Λευκής Βίβλου ("Setting New Standards: a strategy for Government Procurement") η οποία θα ήταν δυνατόν να ωθήσει τους δημόσιους φορείς να παραβούν τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις· για την Ιταλία, την ανάθεση, χωρίς σχετική διαδικασία διαγωνισμού, σύμβασης τραπεζικών υπηρεσιών από τη SACE και σύμβασης υπηρεσιών για το Μουσείο στο Classe από τις δημοτικές αρχές της Ραβέννας· για την Ελλάδα, την εφαρμογή κλειστής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης· για την Αυστρία, την κατασκευή και χρηματοδότηση ενός περιφερειακού δρόμου στο Linz χωρίς να ακολουθηθεί προηγουμένως η σχετική διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων· τέλος, για την Ισπανία, τις εργασίες για την κατασκευή πειραματικού σωφρονιστικού ιδρύματος στη Segovia χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης από το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει την παραπομπή των συγκεκριμένων υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία - μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας 97/52/ΕΚ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Αυστρία επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 97/52/ΕΟΚ η οποία τροποποιεί τις οδηγίες σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων.

Η οδηγία 97/52/ΕΟΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997, που τροποποιεί τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, προσαρμόζει τις ανωτέρω οδηγίες στη Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), η οποία αποτελεί τμήμα των συμφωνιών που υπογράφηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986 έως 1994). Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/52/ΕΟΚ, ορίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την εν λόγω οδηγία το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου 1998.

Γερμανία - Πανεπιστήμιο του Wόurzburg

Η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων σχετικά με το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Julius-Maximilian στο Wόurzburg γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή μέσω καταγγελίας. Τον Σεπτέμβριο του 1997, δημοσιεύθηκαν στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας μία σύμβαση για το σχεδιασμό, την επέκταση και την ανακαίνιση της παλιάς οδοντιατρικής κλινικής και μια άλλη σύμβαση για την κατασκευή λειτουργικών μονάδων στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Wόurzburg. Στο σημείο 14 της προκήρυξης της σύμβασης αναφερόταν η δυνατότητα "διαδικασίας με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου".

Η διαδικασία με διαπραγμάτευση συνιστά ξεχωριστή διαδικασία και, ως εκ τούτου, εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν πληρούνταν οι όροι των διατάξεων για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Οι γερμανικές αρχές δεν απέδειξαν ότι συνέτρεχαν ειδικές περιστάσεις που να δικαιολογούν τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.

Ηνωμένο Βασίλειο: ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για τη συμμετοχή σε κλειστή διαδικασία

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά επίσημη Λευκή Βίβλο ("Setting New Standards: a strategy for Government Procurement"), η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορεί να ερμηνευθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγήσουν τους δημόσιους φορείς στην παράβαση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Το ζήτημα είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αριθμός υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια περιορισμένη διαδικασία πρέπει πάντα και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τους τρεις συμμετέχοντες, ενώ βάσει των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να κληθούν τουλάχιστον πέντε υποψήφιοι.

Ιταλία: Δημόσιες συμβάσεις τραπεζικών υπηρεσιών ταμειακής διαχείρισης του ειδικού τμήματος ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ιταλική Δημοκρατία λόγω παράβασης των διατάξεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και, ιδίως, του άρθρου 11. Αυτή η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την ανάθεση της τραπεζικής υπηρεσίας που έγκειται στην ταμειακή διαχείριση του ειδικού τμήματος ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στο τραπεζικό ίδρυμα San Paolo του Τορίνο στις αρχές του 1997.

Η αθέτηση της εν λόγω υποχρέωσης έγκειται στο γεγονός ότι το ειδικό τμήμα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, οργανισμός δημοσίου δικαίου που υπάγεται ως τέτοιος στην τήρηση των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ανέθεσε τη σύμβαση στο Τραπεζικό Ίδρυμα San Paolo του Τορίνο παραβαίνοντας κάθε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πληρείτο κανένας όρος από εκείνους σύμφωνα με τους οποίους, δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, είναι νόμιμη η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Ιταλία: συμβάσεις δημοσίων υπηρεσιών σχεδιασμού του αρχαιολογικού μουσείου στο Classe - Κοινότητα Ραβέννας

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ιταλική Δημοκρατία λόγω παράβασης των διατάξεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και, ιδίως, του άρθρου 11. Αυτή η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την ανάθεση, μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης, των εργασιών σχεδιασμού του αρχαιολογικού μουσείου στο Classe από την Κοινότητα της Ραβέννας.

Η αθέτηση της εν λόγω υποχρέωσης έγκειται στο γεγονός ότι η Κοινότητα της Ραβέννας ανέθεσε τη σύμβαση μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11, της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, οι οποίες είναι οι μόνες που δικαιολογούν την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Ελλάδα: σύμβαση για την προμήθεια δερμάτινων λειτουργικών ζωνών με πρόσθετα εξαρτήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια δερμάτινων λειτουργικών ζωνών με πρόσθετα εξαρτήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι κατηγορίες της Επιτροπής εστιάζονται στην εσφαλμένη χρήση εκ μέρους του ελληνικού κράτους της ταχείας κλειστής διαδικασίας και στις παραλείψεις που παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη σύγχυση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναθέτουσα αρχή παρέβη τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ καταφεύγοντας στην ταχεία κλειστή διαδικασία σε μία περίπτωση όπου δεν πληρούνταν οι όροι για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι υπήρξε παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 4, της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, δεδομένου ότι η δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν ήταν πλήρης, κοινώς δεν αιτιολογούσε την προσφυγή στην ταχεία διαδικασία.

Αυστρία: κατασκευή περιφερειακού δρόμου στο Linz

Η σύμβαση για την κατασκευή περιφερειακού δρόμου στο Linz γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή μέσω καταγγελίας. Ο Δήμος του Linz συνήψε δύο συμβάσεις, μία με την τοπική τράπεζα σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου και μία άλλη με θυγατρική επιχείρηση της τοπικής τράπεζας για την κατασκευή του εν λόγω περιφερειακού δρόμου χωρίς προηγούμενη διαδικασία για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι προαναφερόμενες συμβάσεις αποτελούν συμβάσεις δημοσίων έργων, όπως ορίζει το άρθρο 1, στοιχείο α), και ότι ο Δήμος του Linz συνιστά αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 1, στοιχείο β), της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμβάσεις για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου στο Linz έπρεπε να είχαν ανατεθεί βάσει διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων.

Ισπανία - εργασίες για το πειραματικό εκπαιδευτικό σωφρονιστικό ίδρυμα της Segovia

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με την εκτέλεση εργασιών για το πειραματικό εκπαιδευτικό σωφρονιστικό ίδρυμα της Segovia, η οποία δημοσιεύθηκε στον εθνικό τύπο αλλά όχι στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων. Οι ισπανικές αρχές αμφισβητούν την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στη "Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios" επειδή πρόκειται για δημόσια εμπορική επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου. Όμως, η S.I.E.P.S.A. είναι η αναθέτουσα αρχή υπό την έννοια της οδηγίας, στο βαθμό που πληροί τους όρους του σχετικού άρθρου 1 και, κυρίως, επειδή ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες γενικού συμφέροντος, έχοντας μη βιομηχανικό και μη εμπορικό χαρακτήρα.


Side Bar