Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/99/394

Bryssel den 16 Juni 1999

Inre marknaden: resultattavlan visar tydligt att medlemsstaterna måste anstränga sig mer

Den inre marknadens bestämmelser genomförs i allt större utsträckning, men medlemsstaterna måste arbeta vidare för att kunna garantera att alla fördelarna med EU:s inre marknad kommer medborgare och företag till godo. Detta framgår av den senaste utgåvan av Europeiska kommissionens resultattavla för den inre marknaden. Medlemsstaterna har ökat sina ansträngningar att genomföra direktiven om den inre marknaden, så att "fragmenteringsfaktorn" (direktiv som ännu inte har genomförts i en eller flera medlemsstater) nu har sjunkit till 12,8 % (18,2 % i maj 1998). Dock tycks takten i medlemsstaternas arbete ha sjunkit sedan början av 1999. När det gäller överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna enligt artikel 226 (tidigare 169) i EG-fördraget på grund av underlåtenhet att tillämpa den inre marknadens regler noteras på resultattavlan en brant stigande kurva i fråga om antalet motiverade yttranden (andra fasen) och antalet ärenden som hänskjuts till EG-domstolen, till stor del som en följd av kommissionens snabbare handläggning av fall som gäller överträdelse. Resultattavlan innehåller också information från dialogen med medborgarna om de svårigheter som olika aktörer upplever då de försöker utöva de rättigheter som den inre marknaden ger dem. Dessa problem hänger samman med brist på information om reglerna, brist på insyn i hur nationella förvaltningar tillämpar dessa rättigheter och bristande anpassning av förvaltningsförfaranden i medlemsstater för att se till att dessa rättigheter i praktiken kan utövas i hela sin omfattning och utan svårigheter.

"Den inre marknaden är och kommer också i fortsättningen att vara ett av Europeiska unionens effektivaste bidrag till människors levnadsstandard och välbefinnande i Europa", konstaterade kommissionsledamoten Mario Monti, som är ansvarig för den inre marknaden. "Som ett direkt resultat av den inre marknaden har människor ett större urval av kvalitetsvaror och tjänster och större frihet att resa, arbeta, studera och vistas i övriga EU-länder. Genom jämförelser av de resultat som varje medlemsstat har uppnått för att tillämpa den inre marknadens regler har tidigare utgåvor av resultattavlan uppmuntrat medlemsstaterna att konkurrera med varandra för att uppnå de bästa resultaten. Även om betydande framsteg har gjorts visar den senaste resultattavlan att det fortfarande finns mycket att göra för att den inre marknaden ska fungera bättre. I framtiden kommer resultattavlans ständigt övervakande roll att utvecklas så att den inte bara fäster uppmärksamheten på de delar av de inre marknadens regelverk där flest förbättringar kan göras utan att den också visar var marknadernas egna prestationer behöver förbättras genom ekonomiska reformer samt visar var framtida prioriteringar ska göras.

Det tryck som medlemsstaterna utsätts för kommer att utökas till att gälla marknadseffektivitet och flexibilitet, vilket kommer att främja konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt".

Genomförande

Vissa medlemsstater har gett ny tyngd åt arbetet med att genomföra den inre marknadens lagstiftning. De framsteg som vissa nyligen har uppnått (t.ex. Belgien och Tyskland) visar att intensiva ansträngningar från förvaltningens sida, tillsammans med ett kraftfullt politiskt stöd på högsta nivå, kan ge betydande resultat under en kort period. Liknande ansträngningar måste nu göras i flera medlemsstater (bl.a. Portugal, Italien och Grekland) där genomförandet går trögt.

Jämförelse av medlemsstaternas genomförandeunderskott (andel av den inre marknadens direktiv som ännu inte anmälts till kommissionen)

P

IELLFAIRLBUKDNLSEDKFIN
Maj 995,75,55,24,84,84,53,93,53,32,42,42,11,81,41,3
Nov 985,65,75,26,25,54,25,85,23,82,72,11,52,71,50,9
Maj 985,96,45,55,65,65,25,47,13,85,42,22,03,32,21,2

Fördelning på område och medlemsstat av icke genomförda direktiv efter andelen direktiv som ännu inte införlivats i hela unionen

Sektor (antalet direktiv som omfattas inom parentes)

%BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Telekommunikationer (16)56,26--6-2132--4-31
Transporter (60)51,711251099101518911175810
Immateriell och industriell äganderätt (8)50,0-111114122111-1
Offentlig upphandling (11)36,4--2312-12-22--2
Socialpolitik (39)28,23--3-3289-32---
Veterinärkontroller (198)17,23331722012159414156713
Kemiska produkter (78)16,71-33-4111255122
Energi (12)16,7-211-2112--111-
Miljö (91)14,3624754683235115
LIvsmedelslagstiftnng (103)13,62-432255--29--1
Kosmetiska produkter (38)10,51-1--3----11-1-

Tillämpning

I vissa medlemsstater har man framgångsrikt avlägsnat hinder för den inre marknadens funktion med hjälp av kontaktpunkter för medborgarna och företagen (sammanlagt över 200 en fullständig förteckning återfinns på webbplatsen dialog med företagen http://europa.eu/business) och samordningscentrer som har upprättats i enlighet med handlingsplanen för den inre marknaden. Under de första 18 månaderna av sin verksamhet tog samordningscentrerna emot och behandlade 299 klagomål från företag och enskilda i det egna landet och 69 klagomål från andra EU-länder. Av de redovisade fallen löstes 61 bilateralt och 40 har resulterat i ett formellt klagomål till kommissionen. Av dessa har 5 hänskjutits till EG-domstolen.

Fall som behandlats av samordningscentrerna sedan oktober 1997

Egna medborgare eller företag

Övriga medlemsstater
Antal klagomål29969
Antal vidtagna åtgärder557
Fall som lösts bilateralt6127
Formellt klagomål till Europeiska kommissionen406
Fall som hänskjutits till EG-domstolen52

Antalet formella överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen mot medlemsstater enligt artikel 226 (tidigare 169) i EG-fördraget på grund av underlåtelse att tillämpa den inre marknadens bestämmelser (dock inte underlåtelse att genomföra direktiv) och felaktig tillämpning har fortsatt att vara högt.

Statistik över överträdelseförfaranden på grund av påstådda brott mot den inre marknadens bestämmelser - jämförelse mellan 1.3.98-1.3.99 och 1.9.97-1.9.98

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Formella underrättelser3.98-3.99305311727521543692821161321334
9.97-9.98348423637789609152419161725429
Motiverade yttranden3.98-3.993032013114554011711195412236
9.97-9.98253171512455317910192514219
Fall som hänskjutits till EG-domstolen3.98-3.99515291323123211252
9.97-9.98803371312132400148
Avgöranden i EG-domstolen3.98-3.9940454333100500032
9.97-9.9890665508210500047

Motiverade yttranden är en användbar metod för att upptäcka aktuella problemområden i tillämpningen av den inre marknadens bestämmelser. På grundval av de motiverade yttranden som inkom under perioden 1.3.98-1.3.99 är problemområdena etableringsrätten och fritt tillhandahållande av tjänster, miljön och fri rörlighet för varor.

Motiverade yttranden fördelade på sektorer under perioden 1.3.98-1.3.99

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Fri rörlighet för personer133631118
Fri rörlighet för varor35131218121312144
Etablering och tillhandahållande av tjänster114411110211111351
Transporter311112111113
Telekommunikationer11241211
Beskattning111091112118
Offentlig upphandling21003913120
Immateriell och industriell äganderätt1214
Konsumentfrågor121116
Miljö91533443311111251
Totalt3032113114254111811195412236

Medborgarnas rättigheter - ytterligare insatser behövs för att medvetenheten ska bli större

I opinionsundersökningar som kommissionen låtit göra har det bekräftats att alltför få medborgare ännu känner till de avsevärda rättigheter som den inre marknaden ger dem. Dialogen med företagen och medborgarna, som är en del av Europa direkt-tjänsten (IP/98/544), har redan gett positiva resultat och ökat insikten hos medborgarna om att de kan få information om dessa rättigheter, men arbetet är långt ifrån avslutat. Sedan tillkomsten i november 1996 har medborgarnas rådgivningstjänst tagit emot mer än 20 000 förfrågningar som gäller information och råd från unionens alla hörn. Problem som medborgare ofta kontaktar rådgivningstjänsten om gäller hur förfaranden går till, eftersom de inte har tillräcklig information, inte kan finna rätt kontaktpunkt eller misslyckas med att få sina rättigheter erkända. Kommissionen håller på att sammanställa en fullständig rapport om kontakter med medborgarna. De problem som rådgivningstjänsten stött på kommer att behandlas utförligt där.

Analys av frågor som handlagts av rådgivningstjänsten (t.o.m. mars 1999)

Ämne 

Antal frågor%
Att arbeta i ett annat EU-land606235,0
Att bo i ett annat EU-land290216,7
Att köpa varor och tjänster på den inre marknaden275315,9
Allmänna EU-rättigheter265815,3
Att studera, utbilda sig och forska i ett annat EU-land224212,9
Att resa i ett annat EU-land4882,8
Lika rättigheter och möjligheter i Europeiska unionen2321,3
TOTALT   17337100,0

Resultattavlans text återfinns i sin helhet på kommissionens Europa-webbplats: http://ec.europa.eu/dg15


Side Bar