Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/99/394

Brussel, 16 juni 1999

Interne markt: Uit het Scorebord blijkt dat er nog grote inspanningen van de lidstaten nodig zijn

Hoewel er sprake is van verbeteringen bij de tenuitvoerlegging van de regels van de interne markt, zullen de lidstaten alles in het werk moeten blijven stellen om ervoor te zorgen dat alle voordelen van de interne markt van de EU aan de burgers en het bedrijfsleven worden doorgegeven, zo blijkt uit de laatste uitgave van het Scorebord voor de interne markt van de Europese Commissie. De lidstaten hebben weer vaart gemaakt bij de tenuitvoerlegging van de richtlijnen betreffende de interne markt, zodat de "fragmentatiefactor (richtlijnen die in een of meer lidstaten nog niet in nationaal recht zijn omgezet) sinds mei 1998 gedaald is van 18,2% tot 12,8%. Sinds begin 1999 komt er weer enigszins de klad in de inspanningen van de lidstaten ter zake. Wat de inbreukprocedures in het kader van artikel 226 (ex 169) van het EG-Verdrag tegen lidstaten die de regels van de interne markt niet toepassen betreft, laat het Scorebord een sterke stijging van het aantal "met redenen omklede adviezen" (de tweede etappe) en verwijzingen naar het Hof van Justitie zien, grotendeels als uitvloeisel van een snellere behandeling van inbreukzaken door de Commissie. In het kader van de "Dialoog met burgers" geeft het Scorebord ook een indruk geeft van de moeilijkheden waarmee burgers te kampen hebben wanneer zij hun rechten in het kader van de interne markt proberen uit te oefenen. Deze problemen vloeien voort uit een gebrek aan informatie over de regels, uit onvoldoende doorzichtigheid van de procedures die de nationale overheden bij de toepassing van deze regels hanteren en uit administratieve procedures in de lidstaten die er niet toe bijdragen dat deze rechten in de praktijk volledig en eenvoudig kunnen worden uitgeoefend.

In een commentaar zegt de heer Mario Monti, het lid van de Commissie dat belast is met de interne markt: "De interne markt is een van de effectiefste bijdragen van de Europese Unie aan de levensstandaard en het welzijn van de Europese bevolking, en zal dat ook blijven. De interne markt heeft er rechtstreeks toe geleid dat de mensen de keuze hebben uit een groter assortiment van hoogwaardige goederen en diensten en ook meer vrijheid hebben om in andere EU-landen te reizen, werken, studeren en wonen. In eerdere uitgaven van het Scorebord werden de inspanningen van de lidstaten bij de toepassing van de regels van de interne markt en de hiermee bereikte resultaten onderling vergeleken, wat ertoe heeft geleid dat de lidstaten werden gestimuleerd met elkaar te wedijveren om de beste prestaties te bereiken. Hoewel er aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt, blijkt uit het laatste Scorebord dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de werking van de interne markt.

In de toekomst zal de rol van het Scorebord in het kader van het permanente toezicht worden uitgebreid en zal niet langer alleen de aandacht worden gevestigd op de regels van de interne markt waar de meeste ruimte voor verbetering bestaat, maar ook worden aangegeven op welke punten de prestaties van de markten zelf verbeterd moeten worden door middel van economische hervormingen en waar in de toekomst de prioriteiten liggen. De onderlinge wedijver tussen de lidstaten wordt dus uitgebreid tot het gebied van de marktefficiëntie en -flexibiliteit en aldus meer stimulansen geven voor het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en de economische groei."

Tenuitvoerlegging

Sommige lidstaten hebben de laatste tijd meer vaart gemaakt bij de omzetting van de wetgeving van de interne markt in het nationale recht. Uit de vorderingen die een aantal landen (bv. België en Duitsland) de laatste tijd hebben gemaakt, blijkt dat grote inspanningen binnen de overheid en krachtige politieke steun op het hoogste niveau, in korte tijd aanzienlijke resultaten kunnen opleveren. Soortgelijke inspanningen zijn nu nodig in een aantal andere lidstaten (met name Portugal, Italië en Griekenland) die een slechte staat van dienst op dit gebied hebben.

Vergelijking van de achterstanden van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging (aandeel (%) van de richtlijnen betreffende de interne markt waarvan de omzetting nog niet aan de Commissie is gemeld)

P

IELLFAIRLBUKDNLSEDKFIN
mei 995,75,55,24,84,84,53,93,53,32,42,42,11,81,41,3
nov 985,65,75,26,25,54,25,85,23,82,72,11,52,71,50,9
mei 985,96,45,55,65,65,25,47,13,85,42,22,03,32,21,2

Indeling van de niet in nationaal recht omgezette richtlijnen naar gebied en lidstaat (volgorde naar het aandeel van de richtlijnen die nog niet in de hele EU zijn omgezet)

Sector (tussen haakjes het aantal betrokken richtlijnen)

%BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Telecommunicatie (16)56,26--6-2132--4-31
Vervoer (60)51,711251099101518911175810
Intellectuele en industriële eigendom (8)50,0-111114122111-1
Overheidsopdrachten (11)36,4--2312-12-22--2
Sociaal beleid (39)28,23--3-3289-32---
Veterinaire controle (198)17,23331722012159414156713
Chemische producten (78)16,71-33-4111255122
Energie (12)16,7-211-2112--111-
Milieu (91)14,3624754683235115
Voedselwetgeving (103)13,62-432255--29--1
Cosmetische producten (38)10,51-1--3----11-1-

Naleving

Sommige lidstaten hebben vorderingen gemaakt bij de verwijdering van obstakels voor de werking van de interne markt door gebruik te maken van Contactpunten voor burgers en bedrijfsleven (in totaal zijn het er meer dan 200 - zie voor een volledige lijst de Internetsite Dialoog met het bedrijfsleven: http://europa.eu/business) en de in het kader van het Actieplan voor de interne markt opgerichte Coördinatiecentra. In de eerste 18 maanden van hun samenwerking namen de Coördinatiecentra 299 klachten van bedrijven en individuen uit hun eigen land in behandeling, alsmede 69 klachten uit andere EU-landen. Van de gemelde zaken werden er 61 bilateraal opgelost, terwijl er 40 tot een formele klacht bij de Commissie leidden. Hiervan werden er vijf verwezen naar het Europese Hof van Justitie.

Sinds oktober 1997 door de Coördinatiecentra behandelde zaken

Eigen onderdanen of binnenlandse bedrijven

Andere lidstaat
Aantal klachten29969
Geen actie nodig557
Bilaterale oplossing6127
Formele klacht naar de Europese Commissie406
Naar Europees Hof van Justitie52

Nog steeds opent de Commissie veel formele inbreukprocedures tegen lidstaten uit hoofde van artikel 226 (ex 169) van het EG-Verdrag omdat de betrokken lidstaat de regels van de interne markt niet toepast (exclusief het niet omzetten van richtlijnen in nationaal recht) dan wel onjuist toepast.

Statistiek van de inbreukprocedures in verband met overtredingen van de regels van de interne markt - Vergelijking tussen 1.3.98-1.3.99 en 1.9.97-1.9.98

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Aanmaningsbrieven3.98-3.99305311727521543692821161321334
9.97-9.98348423637789609152419161725429
Met redenen omklede adviezen3.98-3.993032013114554011711195412236
9.97-9.98253171512455317910192514219
Verwijzingen naar Europees Hof van Justitie3.98-3.99515291323123211252
9.97-9.98803371312132400148
Vonnissen van het Europees Hof van Justitie3.98-3.9940454333100500032
9.97-9.9890665508210500047

De met redenen omklede adviezen vormen een bruikbare maatstaf voor de vaststelling van de gebieden die op het moment problemen opleveren bij de toepassing van de regels van de interne markt. Gezien de tussen 1.3.1998 en 1.3.1999 verzonden met redenen omklede adviezen zijn de probleemgebieden het recht van vestiging en de vrije verstrekking van diensten, het milieu en het vrije verkeer van goederen.

Indeling naar sector van de met redenen omklede adviezen die zijn verzonden tussen 1.3.98 en 1.3.99

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Vrij verkeer van personen133631118
Vrij verkeer van goederen35131218121312144
Vestiging en verstrekking van diensten114411110211111351
Vervoer311112111113
Telecommunicatie11241211
Belastingen111091112118
Overheidsopdrachten21003913120
Intellectuele en industriële eigendom 1214
Consumentenzaken121116
Milieu91533443311111251
Totaal3032113114254111811195412236

Rechten van de burgers - kennis moet toenemen

Uit voor de Commissie verricht opinie-onderzoek is gebleken dat nog steeds te weinig burgers weet hebben van de aanzienlijke rechten die zij in de interne markt hebben. De "Dialoog met bedrijfsleven en burgers', een onderdeel van de dienst "Europa Direct" (zie IP/98/544), heeft er al toe geleid dat de burgers gemakkelijker informatie over deze rechten kunnen inwinnen, maar er is nog veel te doen. Sinds zijn start in november 1996 heeft de "Wegwijzerdienst voor burgers" uit alle windstreken van de Unie 20.000 verzoeken om informatie en advies ontvangen. Bij de moeilijkheden waarvoor de burgers zich tot de dienst richten, gaat het vaak om procedurele of administratieve problemen in verband met bijvoorbeeld beperkte toegang tot informatie, het niet in staat zijn het juiste contactpunt te vinden of het feit dat de rechten van de betrokkene niet worden erkend. De Commissie stelt op het ogenblik een uitgebreid verslag op over de feedback die zij van de burgers ontvangt. In dit rapport zullen de door de Wegwijzerdienst vastgestelde moeilijkheden grondig worden geanalyseerd.

Analyse van de door de Wegwijzerdienst behandelde verzoeken (tot maart 1999)

Onderwerp 

Aantal verzoeken%
Werken in een ander EU-land606235,0
Wonen in een ander EU-land290216,7
Kopen van goederen en diensten in de interne markt275315,9
Algemene EU-rechten265815,3
Onderwijs, opleiding en research in een ander EU-land224212,9
Reizen in een ander EU-land4882,8
Gelijke rechten en kansen in de Europese Unie2321,3
TOTAAL    17337100,0

De volledige tekst van het Scorebord kunt u downloaden van de Internetsite Europa van de Commissie : http://ec.europa.eu/dg15


Side Bar