Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/99/394

Bryssel 16. kesäkuuta 1999

Yhtenäismarkkinat: Tulostaulussa korostetaan jäsenvaltioilta vaadittavia lisätoimia

Euroopan komission julkistamassa yhtenäismarkkinoiden tulostaulussa todetaan, että yhtenäismarkkinasääntöjen täytäntöönpano on parantunut mutta että jäsenvaltioiden on jatkettava ponnistuksiaan sen takaamiseksi, että EU:n yhtenäismarkkinoiden hyödyt siirtyvät kansalaisille ja yrityksille. Jäsenvaltiot ovat nopeuttaneet yhtenäismarkkinadirektiivien täytäntöönpanoa, ja näin niiden direktiivien osuus, joita ei ole pantu täytäntöön yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, on pienentynyt 12,8 prosenttiin toukokuussa 1998 mitatusta 18,2 prosentista. Jäsenvaltiot eivät vuoden 1999 alun jälkeen ole enää toimineet yhtä aktiivisesti. Mitä tulee EY:n rikkomismenettelyihin, joita on aloitettu jäsenvaltioita vastaan perustamissopimuksen 226 artiklan (entisen 169 artiklan) nojalla yhtenäismarkkinasääntöjen soveltamatta jättämisestä, tulostaulun mukaan 'lausunnot perusteluineen' (toinen vaihe) ja tuomioistuimeen viemiset ovat lisääntyneet merkittävästi. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että komissio käsittelee rikkomustapaukset nopeammin. Tulostaulussa esitellään myös "Vuoropuhelusta kansalaisten kanssa" saatua palautetta vaikeuksista, joita kansalaiset kohtaavat pyrkiessään käyttämään yhtenäismarkkinoihin liittyviä oikeuksiaan. Ongelmat johtuvat sääntöjä koskevan tiedon puutteesta, avoimuuden puutteesta tavassa, jolla kansalliset hallinnot soveltavat näitä oikeuksia, sekä jäsenvaltioiden hallinnollisista menettelyistä, joissa ei taata sitä, että oikeuksia voidaan täysimääräisesti ja helposti käyttää käytännössä.

"Yhtenäismarkkinat ovat nyt ja tulevaisuudessa yksi Euroopan unionin tehokkaimmista tavoista myötävaikuttaa kansalaisten elintasoon ja hyvinvointiin Euroopassa", totesi yhtenäismarkkinoista vastaava komission jäsen Mario Monti. "On suoraa tulosta yhtenäismarkkinoista, että kansalaisilla on laajempi valikoima laatutuotteita ja -palveluita sekä suurempi vapaus matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa. Vertaamalla eri jäsenvaltioiden toimia ja tuloksia yhtenäismarkkinasääntöjen soveltamisessa tulostaulun aiemmat painokset ovat kannustaneet jäsenvaltioita kilpailemaan toistensa kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Vaikka huomattavaa edistymistä on tapahtunut, uusimmasta tulostaulusta käy ilmi, että yhtenäismarkkinoiden toimintaa on vielä varaa parantaa. Jatkossa tulostaulun pysyvää tarkkailutehtävää kehitetään siten, että siinä ei keskitetä huomiota pelkästään yhtenäismarkkinasääntöjen aloihin, joilla on eniten parantamisen varaa, vaan tuodaan myös esiin osa-alueita, joissa itse markkinoiden toimintaa on parannettava uudistamalla taloutta ja nimeämällä tulevaisuuden painopistealueet. Tämä lisää jäsenvaltioiden paineita tehokkaiden ja joustavien markkinoiden luomiseen, mikä lisää sitä mukaa kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua.".

Täytäntöönpano

Joissakin jäsenvaltioissa on vauhditettu yhtenäismarkkinoita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Kehitys eräissä jäsenvaltioissa (esim. Belgiassa ja Saksassa) osoittaa, että tehokas toiminta hallinnossa ja korkeimpien tasojen vahva poliittinen tuki voi tuottaa merkittäviä tuloksia lyhyessä ajassa. Samanlaisia toimia vaaditaan nyt useilta jäsenvaltioilta (erityisesti Portugalilta, Italialta ja Kreikalta), joissa täytäntöönpano on edelleen heikkoa.

Vajeet jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa (prosenttia yhtenäismarkkinadirektiiveistä, joita ei ole vielä ilmoitettu komissiolle)

P

IELLFAIRLBUKDNLSEDKFIN
Touko 995,75,55,24,84,84,53,93,53,32,42,42,11,81,41,3
Marras 985,65,75,26,25,54,25,85,23,82,72,11,52,71,50,9
Touko 985,96,45,55,65,65,25,47,13,85,42,22,03,32,21,2

Niiden direktiivien jakautuminen aloittain ja jäsenvaltioittain, joita ei ole pantu täytäntöön, lueteltuna niiden direktiivien prosenttiosuuksien mukaisessa järjestyksessä, joita ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä koko Euroopan unionissa

Ala (direktiivien määrä suluissa)

%BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Televiestintä (16)56,26--6-2132--4-31
Liikenne (60)51,711251099101518911175810
Henkinen ja teollinen omaisuus (8)50,0-111114122111-1
Julkiset hankinnat (11)36,4--2312-12-22--2
Sosiaalipolitiikka (39)28,23--3-3289-32---
Eläinlääkärintarkastukset (198)17,23331722012159414156713
Kemiantuotteet (78)16,71-33-4111255122
Energia (12)16,7-211-2112--111-
Ympäristö (91)14,3624754683235115
Elintarvikelainsäädäntö (103)13,62-432255--29--1
Kosmeettiset tuotteet (38)10,51-1--3----11-1-

Voimaansaattaminen

Jotkut jäsenvaltiot ovat edistyneet esteiden poistamisessa yhtenäismarkkinoiden toiminnalta kansalaisten ja yritysten yhteyspisteiden (yhteensä yli 200, joiden täydellinen luettelo on Internet-sivustossa "Vuoropuhelu yritysten kanssa" osoitteessa http://europa.eu/business) ja yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelmaan kuuluvien koordinointikeskusten avulla. Toimintansa ensimmäisten puolentoista vuoden aikana koordinointikeskukset saivat ja käsittelivät 299 valitusta omien maidensa ja 69 valitusta muiden EU-maiden yrityksiltä ja kansalaisilta. Ilmoitetuista tapauksista 61 sovittiin kahdenkeskisesti, 40:stä on tehty virallinen valitus komissiolle, ja niistä viisi on viety Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Koordinointikeskusten käsittelemät tapaukset lokakuusta 1997

Kansalaiset tai kansalliset yritykset

Muut jäsenvaltiot
Valitusten määrä29969
Vaadittujen toimien määrä557
Kahdenkeskisesti sovitut tapaukset6127
Euroopan komissiolle lähetetyt viralliset valitukset406
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen viedyt tapaukset52

Niiden virallisten rikkomusmenettelyjen määrä, jotka komissio on aloittanut jäsenvaltioita vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan (entisen 169 artiklan) nojalla yhtenäismarkkinasääntöjen soveltamatta jättämisestä (direktiivien jättäminen panematta täytäntöön ei ole mukana) ja puutteellisesta soveltamisesta, on pysynyt suurena.

Yhtenäismarkkinasääntöjen rikkomista koskevat tilastot - Vertailu 1.3.19981.3.1999 ja 1.9.19971.9.1998 välillä

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Viralliset huomautukset3.98-3.99305311727521543692821161321334
9.97-9.98348423637789609152419161725429
Lausunnot perusteluineen3.98-3.993032013114554011711195412236
9.97-9.98253171512455317910192514219
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen viedyt tapaukset3.98-3.99515291323123211252
9.97-9.98803371312132400148
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot3.98-3.9940454333100500032
9.97-9.9890665508210500047

Lausunto perusteluineen on käyttökelpoinen tapa tunnistaa ongelma-alueet yhtenäismarkkinasääntöjen soveltamisessa. Ajanjaksolla 1.3.19981.3.1999 lähetettyjen lausuntojen perusteella ongelma-alueet ovat sijoittautumisoikeus ja palvelujen vapaa tarjoaminen, ympäristö ja tavaroiden vapaa liikkuvuus.

Ajanjaksolla 1.3.19981.3.1999 lähetettyjen perusteltujen lausuntojen jakautuminen aloittain

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Henkilöiden vapaa liikkuvuus133631118
Tavaroiden vapaa liikkuvuus35131218121312144
Sijoittautuminen ja palvelujen tarjoaminen114411110211111351
Liikenne311112111113
Televiestintä11241211
Verotus111091112118
Julkiset hankinnat21003913120
Henkinen ja teollinen omaisuus1214
Kuluttaja-asiat121116
Ympäristö91533443311111251
Yhteensä3032113114254111811195412236

Kansalaisten oikeudet - lisää tiedotusta tarvitaan

Komission teettämät mielipidetutkimukset ovat vahvistaneet, että liian harvat kansalaiset ovat tietoisia yhtenäismarkkinoiden heille tarjoamista huomattavista oikeuksista. "Vuoropuhelu yritysten ja kansalaisten kanssa", joka on osa Suora linja Eurooppaan -palvelua (katso IP/98/544), on jo edistynyt sen varmistamisessa, että kansalaiset saavat tietoa näistä oikeuksista, mutta tehtävää on vielä paljon. Siitä lähtien kun vastauspalvelu marraskuussa 1996 aloitettiin, sinne on tullut yli 20 000 tiedon ja neuvon pyyntöä kaikkialta Euroopan unionista. Kansalaisten ilmoittamat vaikeudet koskevat usein menettelyihin ja hallintoon liittyviä ongelmia, jotka johtuvat esim. siitä, että tiedonsaanti on rajallista, oikea yhteyspiste ei löydy tai ettei heidän oikeuksiaan tunnusteta. Komissio valmistelee parhaillaan kansalaisilta saadusta palautteesta täydellistä raporttia, jossa vastauspalvelun tunnistamia vaikeuksia pohditaan perusteellisesti.

Vastauspalvelun käsittelemät tiedustelut (maaliskuuhun 1999 asti)

Aihe 

Tiedustelujen määrä%
Työskenteleminen toisessa EU-maassa606235,0
Asuminen toisessa EU-maassa290216,7
Tavaroiden ja palvelujen ostaminen yhtenäismarkkinoilla275315,9
Yleiset EU-oikeudet265815,3
Opiskelu ja tutkimuksen tekeminen toisessa EU-maassa224212,9
Matkustaminen toisessa EU-maassa4882,8
Yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet Euroopan unionissa2321,3
YHTEENSÄ    17337100,0

Koko tulostaulu on saatavissa Euroopan komission Internet-sivustossa: http://ec.europa.eu/dg15


Side Bar