Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/99/394

Bρυξέλλες, 16 Ιουνίου 1999

Ενιαία αγορά: απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη, όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων

Η εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς βελτιώνεται, αλλά τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν όλα τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του πίνακα αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη μέλη έδωσαν νέα ώθηση στην εφαρμογή των οδηγιών για την ενιαία αγορά, με αποτέλεσμα ο "συντελεστής κατακερματισμού" (οι οδηγίες που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη) να μειωθεί στο 12,8% από 18,2% τον Μάιο του 1998. Ωστόσο, οι προσπάθειες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα τείνουν να αποδυναμώνονται από τις αρχές του 1999. Όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί κατά κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 226 (πρώην 169) της συνθήκης ΕΚ επειδή δεν εφάρμοσαν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, ο πίνακας αποτελεσμάτων επισημαίνει την υπερβολική αύξηση του αριθμού "αιτιολογημένων γνωμών" (το δεύτερο στάδιο) και των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυρίως ως απόρροια της ταχύτερης επεξεργασίας των υποθέσεων παραβάσεων από την Επιτροπή. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης ανατροφοδότηση από το "Διάλογο με τους πολίτες" σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν όσοι επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που έχουν στην ενιαία αγορά. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά τους κανόνες, στην αδιαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές διοικήσεις εφαρμόζουν τα εν λόγω δικαιώματα και στις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν τα κράτη μέλη που αδυνατούν να διασφαλίσουν την πλήρη και ευχερή άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

"Η ενιαία αγορά είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι, μία από τις αποτελεσματικότερες συμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιοτικό επίπεδο και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης", όπως σχολίασε ο αρμόδιος επίτροπος για την ενιαία αγορά, Mario Monti. "Ως άμεσο αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς, οι πολίτες έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών και μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης, εργασίας, σπουδών και διαμονής σε άλλες χώρες της ΕΕ. Προηγούμενα τεύχη του πίνακα αποτελεσμάτων, κατόπιν σύγκρισης των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν από κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να συναγωνιστούν μεταξύ τους ώστε να επιτύχουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Αν και έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, ο τελευταίος πίνακας αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Μελλοντικά, ο εποπτικός ρόλος που θα διαδραματίζει μονίμως ο πίνακας αποτελεσμάτων θα αναπτυχθεί ώστε να μην εστιάζεται απλώς σε ζητήματα σχετικά με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά, αφενός, να επισημαίνει τα σημεία όπου οι επιδόσεις των ίδιων των αγορών πρέπει να βελτιωθούν μέσω της οικονομικής μεταρρύθμισης και, αφετέρου, να θέτει τις προσεχείς προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, θα ενταθεί η πίεση στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της αγοράς και, συνεπώς, θα προωθηθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη".

Εφαρμογή

Ορισμένα κράτη μέλη έδωσαν νέα ώθηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ενιαία αγορά. Η πρόσφατη πρόοδος που σημειώθηκε από ορισμένες χώρες (π.χ., Βέλγιο και Γερμανία) αποδεικνύει ότι η έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο διοικήσεων, σε συνδυασμό με τη σημαντική πολιτική υποστήριξη στα ανώτατα κλιμάκια, μπορεί να επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόμοιες προσπάθειες απαιτούνται πλέον από ορισμένα κράτη μέλη (κυρίως την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα) οι επιδόσεις των οποίων όσον αφορά την εφαρμογή παραμένουν χαμηλές.

Σύγκριση των ελλειμμάτων εφαρμογής των κρατών μελών (ποσοστό οδηγιών για την ενιαία αγορά που δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή)

P

IELLFAIRLBUKDNLSEDKFIN
άιος '995,75,55,24,84,84,53,93,53,32,42,42,11,81,41,3
οέμβριος '985,65,75,26,25,54,25,85,23,82,72,11,52,71,50,9
άιος '985,96,45,55,65,65,25,47,13,85,42,22,03,32,21,2

Ανάλυση κατά τομέα και κράτος μέλος των μη εφαρμοσμένων οδηγιών, ταξινομημένων σύμφωνα με το ποσοστό των οδηγιών που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί σε όλη την Ένωση

ομέας (αριθμός των σχετικών οδηγιών εντός παρενθέσεων)

%BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK
ηλεπικοινωνίες (16)56,26--6-2132--4-31
εταφορές (60)51,711251099101518911175810
νευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία (8)50,0-111114122111-1
ημόσιες συμβάσεις (11)36,4--2312-12-22--2
οινωνική πολιτική (39)28,23--3-3289-32---
τηνιατρικοί έλεγχοι (198)17,23331722012159414156713
ημικά προϊόντα (78)16,71-33-4111255122
νέργεια (12)16,7-211-2112--111-
εριβάλλον (91)14,3624754683235115
ομοθεσία περί τροφίμων (103)13,62-432255--29--1
αλλυντικά (38)10,51-1--3----11-1-

πιβολή

Ορισμένα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω των σημείων επαφής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (περισσότερα από 200, συνολικά διατίθεται πλήρης κατάλογος στην ιστοσελίδα "Διάλογος με τις επιχειρήσεις" στο Internet http://europa.eu/business) και των κέντρων συντονισμού που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την ενιαία αγορά. Τους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας, τα κέντρα συντονισμού έλαβαν και εξέτασαν 299 καταγγελίες από εταιρείες και ιδιώτες στη χώρας τους και 69 καταγγελίες από εταιρείες και ιδιώτες από άλλες χώρες της ΕΕ. Από τις υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν, οι 61 επιλύθηκαν διμερώς και οι 40 αποτέλεσαν αντικείμενο επίσημης καταγγελίας προς την Επιτροπή, οι 5 από τις οποίες παραπέμφθηκαν προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Υποθέσεις που εξέτασαν τα κέντρα συντονισμού από τον Οκτώβριο του 1997

θνικές ή εγχώριες εταιρείες

λλο κράτος μέλος
ριθμός καταγγελιών29969
εν απαιτείται δράση557
ποθέσεις που επιλύθηκαν διμερώς6127
πίσημη καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή406
ποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου52

Ο αριθμός των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει που κινήθηκαν από την Επιτροπή κατά κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 226 (πρώην 169) της συνθήκης ΕΚ επειδή δεν εφάρμοσαν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς (δεν συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία εφαρμογής των οδηγιών) ή εξακολούθησαν να τους εφαρμόζουν πλημμελώς παραμένει υψηλός.

Στατιστικά στοιχεία παραβάσεων για εικαζόμενες παραβάσεις των κανόνων της ενιαίας αγοράς - Σύγκριση μεταξύ 1.3.98-1.3.99 και 1.9.97-1.9.98

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
ροειδοποιη-τικές επιστολές 3.98-3.99305311727521543692821161321334
9.97-9.98348423637789609152419161725429
ιτιολογημέ-νες γνώμες3.98-3.993032013114554011711195412236
9.97-9.98253171512455317910192514219
ποθέσεις που παραπέμ-φθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο3.98-3.99515291323123211252
9.97-9.98803371312132400148
ποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου3.98-3.9940454333100500032
9.97-9.9890665508210500047

Οι αιτιολογημένες γνώμες αποτελούν χρήσιμο μέτρο για τον εντοπισμό των προβληματικών τομέων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Βάσει των αιτιολογημένων γνωμών που απεστάλησαν μεταξύ 1.3.98 και 1.3.99, ως προβληματικοί τομείς εμφανίζονται το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το περιβάλλον και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Ανάλυση ανά τομείς των αιτιολογημένων γνωμών που απεστάλησαν μεταξύ 1.3.98 και 1.3.99

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
λεύθερη κυκλοφορία των προσώπων133631118
λεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων35131218121312144
γκατάσταση και παροχή υπηρεσιών114411110211111351
εταφορές311112111113
ηλεπικοινωνίες11241211
ορολογία111091112118
ημόσιες συμβάσεις21003913120
νευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία1214
ητήματα καταναλωτών121116
εριβάλλον91533443311111251

Δικαιώματα των πολιτών - απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση

Οι σφυγμομετρήσεις που διενήργησε η Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθεί να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των πολιτών που γνωρίζουν τα ουσιαστικά δικαιώματα που απολαύουν στην ενιαία αγορά. Ο "Διάλογος με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες", που αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας Europe Direct (βλ. IP/98/544), έχει ήδη σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα, αλλά το έργο πόρρω απέχει από την ολοκλήρωσή του. Από την έναρξη της λειτουργίας της, τον Νοέμβριο του 1996, η "Υπηρεσία προσανατολισμού των πολιτών" έλαβε πολύ περισσότερες από 20.000 ερωτήσεις από όλα τα σημεία της Ένωσης, για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών. Οι δυσκολίες που αναφέρονταν από τους πολίτες στην υπηρεσία συχνά περιελάμβαναν διαδικαστικά ή διοικητικά προβλήματα που οφείλονταν, π.χ., στην περιορισμένη πρόσβαση στην ενημέρωση, στην αδυναμία εξεύρεσης του κατάλληλου σημείου επαφής ή σε αδυναμία αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος πλήρη έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες από τους πολίτες στην οποία οι δυσκολίες που έχουν επισημανθεί από την υπηρεσία προσανατολισμού θα εξετασθούν εις βάθος.

Ανάλυση των ερωτήσεων που εξετάστηκαν από την υπηρεσία προσανατολισμού (έως τον Μάρτιο του 1999)

έμα

ριθμός ερωτήσεων%
ργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ6.06235,0
ιαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ2.90216,7
γορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά2.75315,9
ενικά δικαιώματα της ΕΕ2.65815,3
πουδές, κατάρτιση και έρευνα σε άλλη χώρα της ΕΕ2.24212,9
αξίδια σε άλλη χώρα της ΕΕ4882,8
σα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση2321,3
ΥΝΟΛΟ 17.337100,0

Το πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα της Επιτροπής στο Internet Europa: http://ec.europa.eu/dg15.


Side Bar