Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/99/394

Bruxelles, den 16. juni 1999

Det indre marked: Resultattavlen viser, at der fortsat er behov for en indsats fra medlemsstaternes side

Det går bedre med at få gennemført lovgivningen om det indre marked, men medlemsstaterne må fortsat gøre en indsats for at sikre, at borgerne og erhvervslivet i fuldt omfang får gavn af EU's indre marked. Det fremgår af den seneste udgave af Europa-Kommissionens "Resultattavle for Det Indre Marked". Medlemsstaterne har gjort mere for at gennemføre direktiverne om det indre marked, og antallet af direktiver, der endnu ikke er gennemført i én eller flere medlemsstater, er nu faldet til 12,8% fra 18,2% i maj 1998. Siden begyndelsen af 1999 har der dog været en tendens til, at medlemsstaternes indsats på dette område har svigtet noget. Vedrørende procedurer mod medlemsstaterne i medfør af EF-traktatens artikel 226 (tidligere artikel 169) for ikke at anvende bestemmelserne om det indre marked fremgår det af Resultattavlen, at der har været en kraftig stigning i antallet af "begrundede udtalelser" (anden fase) og sager, der indbringes for Domstolen, hovedsagelig fordi Kommissionen er blevet hurtigere til at behandle disse overtrædelsessager. Resultattavlen indeholder også feedback fra projektet "Dialog med Borgerne", dvs. oplysninger om, hvilke vanskeligheder folk er stødt på, når de vil gøre deres rettigheder i det indre marked gældende. Problemerne skyldes ofte, at der ikke oplyses nok om reglerne, at de nationale myndigheders måde at håndtere disse rettigheder på ikke er gennemsigtig nok, og at medlemsstaternes administrative procedurer ikke sikrer, at rettighederne nemt kan udøves i praksis.

"Det indre marked er og vil fortsat være et af EU's mest effektive bidrag til befolkningens levestandard og velfærd i Europa," sagde kommissionsmedlem Mario Monti, der har det indre marked som ansvarsområde. "Som en direkte følge af det indre marked har befolkningen fået et større udvalg af kvalitetsvarer og -tjenester og bedre muligheder for at rejse, arbejde, studere og bosætte sig i andre EU-lande. De tidligere udgaver af Resultattavlen, hvor medlemsstaternes indsats og resultater med hensyn til at anvende reglerne om det indre marked er blevet sammenlignet, har tilskyndet medlemsstaterne til at konkurrere med hinanden for at opnå de bedste resultater. Der er ganske vist sket store fremskridt, men denne seneste udgave af Resultattavlen viser, at der stadig er rige muligheder for at få det indre marked til at fungere bedre. I fremtiden vil der i Resultattavlen ikke blot blive fokuseret på de områder, hvor der er størst mulighed for at forbedre reglerne om det indre marked, men også blive peget på områder, hvor der er behov for at forbedre selve markedernes resultater ved hjælp af økonomiske reformer, og der vil også blive taget stilling til den fremtidige prioritering af opgaverne. Dermed vokser presset på medlemsstaterne for at gøre markedet mere effektivt og fleksibelt, og det fremmer igen konkurrenceevnen, jobskabelsen og væksten."

Gennemførelse

En række medlemsstater har sat ekstra skub i arbejdet med at gennemføre lovgivningen om det indre marked. De resultater, nogle lande har opnået (f.eks. Belgien og Tyskland), viser, at en effektiv indsats fra myndighedernes side med god politisk opbakning på højeste niveau kan give store resultater på kort tid. En sådan indsats kræves nu også af andre medlemsstater (bl.a. Portugal, Italien og Grækenland), hvis resultater med hensyn til at gennemføre reglerne ikke er så gode.

Sammenligning mellem medlemsstaternes gennemførelse af lovgivningen om det indre marked (direktiver vedrørende det indre marked, hvis gennemførelse endnu ikke er blevet anmeldt til Kommissionen, i procent)

P

IELLFAIRLBUKDNLSEDKFIN
Maj 995,75,55,24,84,84,53,93,53,32,42,42,11,81,41,3
Nov. 985,65,75,26,25,54,25,85,23,82,72,11,52,71,50,9
Maj 985,96,45,55,65,65,25,47,13,85,42,22,03,32,21,2

Opdeling efter område og medlemsstat af ikke-gennemførte direktiver, opstillet efter hvor mange direktiver der procentvis ikke er gennemført i hele EU

Sektor (antal direktiver)

%BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Telekommunikation (16)56,26--6-2132--4-31
Transport (60)51,711251099101518911175810
Intellektuel og industriel ejendomsret (8)50,0-111114122111-1
Offentlige indkøbsaftaler (11)36,4--2312-12-22--2
Socialpolitik (39)28,23--3-3289-32---
Veterinærkontrol (198)17,23331722012159414156713
Kemiske produkter (78)16,71-33-4111255122
Energi (12)16,7-211-2112--111-
Miljø (91)14,3624754683235115
Fødevarelovgivning (103)13,62-432255--29--1
Kosmetiske produkter (38)10,51-1--3----11-1-

Håndhævelse

Nogle medlemsstater har gjort fremskridt med hensyn til at fjerne hindringerne for, at det indre marked kan fungere efter hensigten, ved at anvende kontaktpunkter for borgerne og erhvervslivet (over 200 i alt - en fuldstændig liste over disse fås på webstedet for "Dialog med Erhvervslivet" på adressen: http://europa.eu/business) og koordinationscentre, som er blevet oprettet som led i handlingsplanen for det indre marked. I de 18 måneder, koordinationscentrene har fungeret indtil nu, har de modtaget og behandlet 299 klager fra virksomheder og borgere i deres eget land og 69 klager fra virksomheder og borgere i andre EU-lande. F.eks. var baggrunden for mange klager manglende information eller viden om, hvilke rettigheder det indre marked giver. 61 af de anmeldte sager er blevet løst bilateralt, og i 40 tilfælde er der blevet indgivet en formel klage til Kommissionen. Heraf er 5 sendt videre til EF-Domstolen.

Sager behandlet af koordinationscentrene siden oktober 1997

Egne borgere eller virksom-heder

Andre med-lemsstater
Antal klager29969
Ikke påkrævet at gribe ind557
Løst bilateralt6127
Formel klage indgivet til Europa-Kommissionen406
Sager for EF-Domstolen52

Det antal formelle overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har indledt mod medlemsstaterne i medfør af EF-traktatens artikel 226 (tidligere artikel 169), fordi disse ikke har anvendt bestemmelserne om det indre marked eller har anvendt dem forkert (eksklusive manglende gennemførelse af direktiver), har fortsat været stort.

Statistik over hævdede overtrædelser af lovgivningen om det indre marked - sammenligning mellem perioden 1.3.98-1.3.99 og 1.9.97-1.9.98

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Åbnings-skrivelser3.98-3.99305311727521543692821161321334
9.97-9.98348423637789609152419161725429
Begrundede udtalelser3.98-3.993032013114554011711195412236
9.97-9.98253171512455317910192514219
Sager indbragt for EF-Domstolen3.98-3.99515291323123211252
9.97-9.98803371312132400148
Domme afsagt af EF-Domstolen3.98-3.9940454333100500032
9.97-9.9890665508210500047

De begrundede udtalelser er en god indikator for, på hvilke områder der er problemer med at anvende lovgivningen om det indre marked. På grundlag af de begrundede udtalelser, der er afgivet mellem 1.3.98 og 1.3.99, kan det konkluderes, at de mest problematiske områder er etableringsretten og retten til levering af tjenesteydelser, miljø og varers fri bevægelighed.

Opdeling efter sektor af begrundede udtalelser afgivet 1.3.98-1.3.99

B

DKDEELFIRLILNLAPFINSUKEU
Fri bevægelighed for personer133631118
Fri bevægelighed for varer35131218121312144
Etablering og levering af tjenesteydelser114411110211111351
Transport311112111113
Telekommunikation11241211
Skatter og afgifter111091112118
Offentlige indkøbsaftaler21003913120
Intellektuel og industriel ejendomsret1214
Forbrugerspørgsmål121116
Miljø91533443311111251
I alt3032113114254111811195412236

Borgernes rettigheder - informationsniveauet må højnes

En række opinionsundersøgelser, som Kommissionen har fået foretaget, har bekræftet, at der stadig er for få borgere, der er klar over, at de har så væsentlige rettigheder i det indre marked "Dialog med Erhvervslivet og Borgerne", som er et led i Europa Direkte-initiativet (se IP/98/544), har allerede bidraget til, at borgerne kan få oplysninger om disse rettigheder, men der er stadig lang vej igen. Siden starten i november 1996 har Kommissionens vejviserservice modtaget over 20 000 henvendelser fra hele EU vedrørende information og rådgivning. De problemer, borgerne oftest er stødt på, vedrører procedurespørgsmål og administrative spørgsmål i forbindelse med f.eks. begrænset adgang til information, vanskeligheder med at finde det rette sted at henvende sig eller manglende anerkendelse af deres rettigheder. Kommissionen er ved at udarbejde en rapport om denne feedback fra borgerne, hvor de problemer, som Kommissionens vejviserservice er blevet gjort opmærksom på, vil blive analyseret.

Henvendelser behandlet af Kommissionens vejviserservice (indtil marts 1999)

Emne 

Antal henvend-elser%
At arbejde i et andet EU-land6 06235,0
At bo i et andet EU-land2 90216,7
Køb af varer og tjenesteydelser i det indre marked2 75315,9
Generelle EU-rettigheder2 65815,3
Studier, uddannelse og forskning i et andet EU-land2 24212,9
At rejse i et andet EU-land4882,8
Ligestilling i EU2321,3
I ALT17 337100,0

Resultattavlen i sin helhed kan downloades fra Kommissionens websted på Europa-serveren: http://ec.europa.eu/dg15


Side Bar