Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT FI EL

IP/99/327

Bryssel den 11 maj 1999

Finansiella tjänster: kommissionen lägger fram förslag till handlingsplan för en inre marknad för finansiella tjänster

Europeiska kommissionen har just antagit en handlingsplan med ett antal politiska mål och särskilda åtgärder för att förbättra den inre marknaden för finansiella tjänster under de kommande fem åren. Handlingsplanen innehåller vägledande prioriteringar och tidsramar för lagstiftning och andra åtgärder i syfte att nå tre strategiska mål, nämligen att skapa en enda institutionell marknad för finansiella tjänster, öppna och säkra icke-institutionella marknader samt sundhets- och tillsynsregler som motsvarar bästa gällande praxis. I handlingsplanen uppmanas även EU:s ministerråd och Europaparlamentet att före utgången av 1999 anta förslagen till direktiv om företag för kollektiva investeringar (se IP/98/673), distansförsäljning av finansiella tjänster (se IP/98/891) och elektroniska pengar (se IP/98/727). Handlingsplanen har lagts fram som ett svar på uppmaningar till snar handling från Europeiska rådet, det nuvarande ordförandeskapet för EU:s ministerråd samt två av Europaparlamentets utskott (rättsliga frågor samt ekonomi och valutafrågor). Den bygger på den handlingsram som kommissionen lade fram i oktober 1998 (se IP/98/941) och överläggningarna i policygruppen för finansiella tjänster (personliga företrädare för EU:s finansministrar som möttes mellan januari och mars 1999 under ordförandeskap av Mario Monti, tillförordnad ledamot av kommissionen med ansvar för bl.a. finansiella tjänster).

"Det är av avgörande betydelse att den inre marknaden för finansiella tjänster uppnår sin fulla potential till nytta för konsumenterna, genom att de får tillgång till ett brett utbud av säkra och konkurrenskraftiga produkter, och för näringslivet, genom att det bl.a. får tillgång till en enda djup och likvid marknad för investeringskapital, samt till nytta för de finansiella aktörerna själva", kommenterade Mario Monti, tillförordnad ledamot av kommissionen med ansvar för bl.a. finansiella tjänster. "Jag är övertygad om att genomförandet av denna handlingsplan kommer att ges högsta politiska prioritet på grund av den nya insikten om de enorma potentiella fördelar som är förknippade med en enda finansmarknad. Orsakerna till denna insikt är framför allt eurons införande, den ökande takten i omstruktureringen av den finansiella tjänstesektorn och en större förståelse för behovet av att ta hänsyn till konsumenternas intressen."

Att fullborda en inre institutionell marknad för finansiella tjänster

Den marknadsledda moderniseringen av EU:s marknader för värdepapper och derivatinstrument (såsom närmare förbindelser mellan olika fondbörser och förbättrade betalningssystem och system för värdepapperstransaktioner), vilken stimulerats av eurons införande, håller redan på att göra det lättare att emittera och handla med värdepapper i EU. Detta innebär möjligheter till betydande fördelar i form av ökad likviditet, riskspridning samt framväxt av livskraftiga riskkapitalmarknader (som ett attraktivt alternativ till lånefinansiering för små och medelstora företag). Omsorgsfullt målinriktade regleringsåtgärder på EU-nivå kan främja och underlätta dessa marknadsledda förbättringar. De planerade EU-åtgärderna skulle inriktas på följande:

  - Att undanröja återstående hinder för att anskaffa kapital på EU-nivå (uppdatering av direktiven om rapporteringskrav och om prospekt).

  - Att skapa en gemensam rättslig ram för integrerade marknader för värdepapper och derivatinstrument (bl.a. förtydligande och eventuellt ändring av direktivet om investeringstjänster, ett förslag till direktiv om otillbörlig marknadspåverkan och ett meddelande om förtydligande av reglerna om skydd för sofistikerade investerare och "hushållsinvesterare").

  - Att åstadkomma en utveckling i riktning mot en enda redovisningsuppsättning för börsnoterade företag (bl.a. ändringar av de fjärde och sjunde bolagsrättsdirektiven).

  - Att skapa rättssäkerhet för gränsöverskridande värdepappershandel (bl.a. ett förslag till direktiv om gränsöverskridande säkerheter).

  - Att skapa en säker och öppen omgivning för gränsöverskridande omstrukturering (överenskommelse om förslaget till Europabolagsordning och till direktiv om uppköpserbjudanden, förslag till direktiv om gränsöverskridande fusioner och om förflyttning av bolagssäte samt krav på objektiva och stabila kriterier för att godkänna omstrukturering i banksektorn).

  - Att skapa en sund ram inom vilken fondförvaltare kan optimera sina portföljresultat i andelsägarnas intresse (förslag till direktiv om tillsyn över och skattebestämmelser för kompletterande pensionsskydd (se IP/99/ ) och om slutna kollektiva investeringsfonder).

Att utveckla öppna och säkra icke-institutionella finansmarknader

De konsumenter som är intresserade av att jämföra olika möjligheter att köpa grundläggande finansiella tjänster, särskilt i och med spridningen av elektronisk handel och andra metoder för distansförsäljning, kommer troligen att stöta på svårigheter i form av en uppsjö av rättsliga, administrativa och privaträttsliga hinder för gränsöverskridande köp eller försäljning av sådana tjänster (t.ex. krav på att ha alla konton och/eller lån i samma bank). I handlingsplanen anges ett antal praktiska åtgärder för att nå målet ovan. Åtgärderna skulle inriktas på

  - att främja ökad information, öppenhet och säkerhet vid gränsöverskridande tillhandahållande av finansiella tjänster för den icke-institutionella marknaden (bl.a. ett förslag till direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster, en rekommendation om information om hypotekslån, ett förslag till direktiv om försäkringsintermediärer samt en handlingsplan för att förhindra förfalskning och bedrägeri i betalningssystemen),

  - att tillse att konsumenttvister snabbt biläggs genom effektiva förfaranden utanför det rättsliga systemet (meddelande om tvistlösning utanför det rättsliga systemet), och

  - att lokala konsumentskyddsregler tillämpas på ett balanserat sätt (bl.a. meddelande om undantag från tillämpningen av lokala konsumentskyddsregler vid transaktioner mellan företag eller mellan företag och sofistikerade investerare samt tolkningsmeddelanden om "det allmänna bästa" i försäkringssektorn).

Att säkerställa fortsatt stabilitet på EU:s finansmarknader

EU:s regleringsskydd måste anpassas till nya källor till finansiell risk och bästa gällande tillsynspraxis för att begränsa systemrisk eller institutionell risk (t.ex. kapitalkrav eller solvensmarginaler för försäkringsföretag) och ta hänsyn till förändrade marknadsförhållanden (om instituten är organiserade på alleuropeisk, sektorsövergripande grund). De föreslagna åtgärderna omfattar bl.a.

  - åtgärder för att tillse att tillsynslagstiftningen på bank-, försäkrings- och värdepappersområdet uppfyller högsta möjliga anspråk, med hänsyn tagen till det arbete som utförs av befintliga organ såsom Baselkommittén och FESCO - forumet för europeiska värdepapperskommittéer - (antagande av förslagen till direktiv om likvidation av banker och försäkringsföretag och om elektroniska pengar, ändringar av direktivet om penningtvätt, förslag till ändring av kapitalkraven för banker och värdepappersföretag och till ändring av solvensmarginalerna för försäkringsföretag).

  - åtgärder beträffande tillsyn över finansiella konglomerat (förslag till direktiv), och

  - åtgärder för att öka sektorsövergripande diskussioner och samarbete mellan myndigheterna om frågor av gemensamt intresse (inrättande av en rådgivande värdepapperskommitté).

Att undanröja skattemässiga hinder för finansmarknadernas integration

I handlingsplanen behandlas även mer övergripande frågor i samband med en optimal inre marknad för finansiella tjänster, inklusive undanröjande av skattehinder och -snedvridningar. Kommissionen anser att det skulle vara obalanserat från teknisk synpunkt och svårt ur politisk synvinkel att ta stora steg för att fullt ut förverkliga den inre marknaden för finansiella tjänster om inte den parallella process med skattesamordning som för närvarande pågår ger de förväntade resultaten. I handlingsplanen betonas därför behovet av att förslaget till direktiv om en effektiv minimibeskattning av ränteinkomster från sparande antas och att uppförandekodexen för företagsbeskattning från december 1997 genomförs. Kommissionen kommer även att lägga fram ett förslag till direktiv i syfte att samordna skattebestämmelserna om kompletterande pensionsskydd och kommer tillsammans med medlemsstaterna (inom Skattepolitiska gruppen) att ytterligare undersöka metoder för att undanröja skattesnedvridningar för gränsöverskridande finansiella produkter (försäkrings- och pensionsfonder).


Side Bar