Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV PT FI EL

IP/99/327

Brussel, 11 mei 1999

Financiële diensten: Commissie komt met actieplan voor financiële interne markt

De Europese Commissie heeft zopas haar goedkeuring gehecht aan een actieplan waarin een reeks beleidsdoelstellingen en specifieke maatregelen wordt beschreven om de interne markt voor financiële diensten in de komende vijf jaar te vervolmaken. In dit plan worden indicatieve prioriteiten en tijdschema's voorgesteld voor wetgevende en andere initiatieven ter verwezenlijking van drie strategische doelstellingen, namelijk de totstandbrenging van een eengemaakte wholesalemarkt voor financiële diensten, de realisatie van open en veilige retailmarkten en de modernisering van het toezicht- en regelgevingskader. Het actieplan roept de Raad van ministers van de Unie en het Europees Parlement tevens op vóór eind 1999 de voorgestelde richtlijnen inzake instellingen voor collectieve belegging (zie IP/98/673), de verkoop op afstand van financiële diensten (zie IP/98/891) en elektronisch geld (zie IP/98/727) aan te nemen. Met de presentatie van het actieplan geeft de Commissie gevolg aan de dringende verzoeken van de Europese Raad, het huidige voorzitterschap van de Raad van ministers van de Unie en twee commissies van het Europees Parlement (juridische zaken en economische en monetaire zaken). Het actieplan bouwt voort op het actiekader dat de Commissie in oktober 1998 heeft bekendgemaakt (zie IP/98/941) en op de beraadslagingen van de werkgroep voor het beleid inzake de financiële dienstverlening (die is samengesteld uit persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van Financiën van de EU en die in de periode januari-maart 1999 heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de heer Mario Monti, waarnemend lid van de Commissie verantwoordelijk voor financiële diensten).

"Het is van cruciaal belang dat optimaal wordt geprofiteerd van de mogelijkheden die de interne markt voor financiële diensten te bieden heeft aan zowel de consumenten (in de vorm van een breed scala aan betrouwbare en concurrerende producten), het bedrijfsleven (onder meer door de toegang tot een eengemaakte diepe en liquide markt voor investeringskapitaal te vergemakkelijken) als de aanbieders van financiële diensten zelf", aldus waarnemend Commissielid voor financiële diensten Mario Monti. " Ik ben er zeker van dat de tenuitvoerlegging van dit actieplan de hoogste politieke prioriteit zal genieten, ook al omdat er sprake is van een nieuwe bewustwording van de enorme potentiële voordelen die aan de financiële interne markt verbonden zijn.

Deze bewustwording is vooral toe te schrijven aan de invoering van de euro, het aantrekkende tempo van de herstructurering in de sector van de financiële dienstverlening en het grotere besef dat met de bekommeringen van de consumenten rekening moet worden gehouden".

Voltooiing van de interne wholesalemarkt

De onder impuls van de euro versnelde, marktgedreven modernisering van de effecten- en derivatenmarkten in de EU (die onder meer tot uiting komt in nauwere betrekkingen tussen de verschillende effectenbeurzen en een verbetering van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen) begint het reeds makkelijker te maken overal in de EU effecten uit te geven en te verhandelen. Dit kan enorme voordelen opleveren, niet alleen op het gebied van liquiditeit en risicospreiding, maar ook wegens het ontstaan van levensvatbare risicokapitaalmarkten (die voor het MKB een aantrekkelijk alternatief voor schuldfinanciering kunnen vormen). Deze marktgedreven verbeteringen kunnen met behulp van doelgerichte EU-regelgeving worden aangemoedigd en vergemakkelijkt. De geplande EU-maatregelen zouden in de eerste plaats gericht zijn op:

  - het wegwerken van de belemmeringen die het aantrekken van kapitaal in geheel de Unie nog in de weg staan (door de richtlijnen betreffende de vereisten voor de financiële verslaglegging en de prospectussen te actualiseren);

  - het tot stand brengen van een gemeenschappelijk juridisch kader voor geïntegreerde effecten- en derivatenmarkten (onder meer door de Richtlijn Beleggingsdiensten te verduidelijken en eventueel te wijzigen, door een voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van marktmanipulatie in te dienen en door een mededeling te publiceren waarin opheldering wordt verschaft over de regels ter bescherming van de gevorderde en de kleine beleggers);

  - het evolueren naar één stel regels voor de financiële verslaglegging door beursgenoteerde ondernemingen (onder meer door de Vierde en de Zevende Richtlijn Vennootschapsrecht te wijzigen);

  - het verschaffen van rechtszekerheid ter ondersteuning van de grensoverschrijdende effectenhandel (onder meer door een voorstel voor een richtlijn betreffende het grensoverschrijdende gebruik van onderpand in te dienen);

  - het verwezenlijken van een veilig en transparant klimaat voor grensoverschrijdende herstructureringen (door overeenstemming te bereiken over de voorstellen inzake het statuut van de Europese vennootschap en de richtlijn betreffende het overnamebod, door een richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies en een richtlijn betreffende de verplaatsing van de zetel van een onderneming voor te stellen en door de bekendmaking verplicht te stellen van objectieve en stabiele criteria voor de goedkeuring van de herstructureringen in de banksector);

  - het tot stand brengen van een gedegen kader waarbinnen de vermogensbeheerders in staat zijn hun portefeuilles optimaal te laten renderen in het belang van de fondsdeelnemers (door voorstellen voor richtlijnen betreffende het bedrijfseconomisch toezicht op en de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen (zie IP/99/328) in te dienen, alsook door richtlijnen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type voor te stellen).

Totstandbrenging van open and veilige retailmarkten voor financiële diensten

De consumenten die met name van de opkomst van de elektronische handel en van andere methoden voor de verkoop op afstand willen profiteren om hun financiële basisdiensten tegen zo voordelig mogelijke voorwaarden geleverd te krijgen, stuiten veelal op een hele reeks juridische, administratieve en privaatrechtelijke belemmeringen die de grensoverschrijdende aankoop of verlening van dergelijke diensten (ene bankrekening, hypothecair krediet enz.) bemoeilijken. In de mededeling wordt een aantal praktische maatregelen voorgesteld om dit probleem te verhelpen. Met deze maatregelen zou het volgende worden beoogd:

  - verbetering van de informatie, de transparantie en de veiligheid bij de grensoverschrijdende aanbieding van op de consument afgestemde financiële diensten (onder meer via een voorstel voor een richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten, een aanbeveling inzake de verstrekking van informatie over hypothecair krediet, een voorstel voor een richtlijn betreffende verzekeringstussenpersonen en een actieplan ter voorkoming van fraude en vervalsing in betalingssystemen);

  - snelle beslechting van consumentengeschillen door middel van efficiënte buitengerechtelijke procedures (mededeling over de buitengerechtelijke regeling van geschillen);

  - evenwichtige toepassing van de lokale regels ter bescherming van de consument (onder meer via een mededeling over het afzien van de toepassing van lokale consumentenbeschermingsregels op transacties met professionele tegenpartijen en gevorderde beleggers en een interpretatieve mededeling over het algemeen belang in het verzekeringsbedrijf).

Handhaven van de stabiliteit op de financiële markten van de Unie

De EU-regelgeving moet aan nieuwe financiële risico's en aan de modernste toezichtpraktijken kunnen worden aangepast teneinde het systeem- of institutionele risico binnen de perken te houden (bijvoorbeeld kapitaaltoereikendheid en solvabiliteitsmarge voor verzekeringsondernemingen) en te kunnen inspelen op de veranderende situatie op de markten (waar instellingen op pan-Europese en transsectorale wijze zijn georganiseerd). De voorgestelde initiatieven omvatten:

  - maatregelen om ervoor te zorgen dat de prudentiële regelgeving voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf aan de hoogste normen voldoet, rekening houdend met de werkzaamheden van de bestaande organen zoals het Bazelse Comité en het FESCO - Forum of European Securities Commissions (aanneming van de voorgestelde richtlijnen betreffende de sanering en de liquidatie van banken en verzekeringsondernemingen en van de richtlijn inzake elektronisch geld, wijziging van de Witwasrichtlijn, goedkeuring van de voorstellen tot wijziging van de solvabiliteitsregeling voor banken en beleggingsondernemingen en herziening van de solvabiliteitsmarges voor verzekeringsmaatschappijen);

  - werkzaamheden met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële conglomeraten (voorstel voor een richtlijn);

  - regelingen ter bevordering van de intersectorale dialoog en samenwerking tussen de autoriteiten over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang (instelling van een Raadgevend Comité voor het Effectenbedrijf).

Opheffing van de fiscale belemmeringen voor de integratie van de financiële markten

Het actieplan gaat eveneens in op algemenere vraagstukken die moeten worden opgelost om tot een optimaal functionerende financiële interne markt te komen, zoals onder meer de opheffing van fiscale belemmeringen en verstoringen. De Commissie is van oordeel dat het uit technisch oogpunt onevenwichtig en in politiek opzicht moeilijk verdedigbaar zou zijn de vervolmaking van de interne markt voor financiële diensten door te zetten zonder dat het momenteel aan de gang zijnde parallelle proces van belastingcoördinatie de verwachte resultaten oplevert. In het actieplan wordt dan ook gewezen op de noodzaak de voorgestelde richtlijn betreffende de minimale effectieve belastingheffing op grensoverschrijdende spaargelden aan te nemen en de in december 1997 goedgekeurde gedragscode voor de heffing van belastingen op ondernemingen toe te passen. De Commissie zal tevens een voorstel voor een richtlijn tot coördinatie van de belastingregelingen voor aanvullende pensioenen indienen en samen met de lidstaten (binnen de werkgroep voor het belastingbeleid) nader onderzoeken hoe de fiscale verstoringen voor grensoverschrijdende financiële producten (verzekeringen en pensioenfondsen) kunnen worden weggewerkt.


Side Bar