Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT EL

IP/99/327

Bryssel 11. toukokuuta 1999

Rahoituspalvelut: Komissio esittää yhtenäisiä rahoitusmarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman

Euroopan komission vastikään hyväksymässä toimintasuunnitelmassa määritetään lukuisia poliittisia tavoitteita ja erityisiä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan rahoitusalan yhtenäismarkkinoiden toimintaa seuraavien viiden vuoden aikana. Toimintasuunnitelmaan sisältyy suuntaa-antava tärkeysjärjestys ja aikataulu lainsäädännöllisille ja muille toimenpiteille, joilla pyritään kolmeen strategiseen tavoitteeseen: yhtenäisiin rahan tukkumarkkinoihin, avoimiin ja turvallisiin vähittäismarkkinoihin sekä korkeatasoisiin vakavaraisuussääntöihin ja valvontaan. Toimintasuunnitelmassa myös kehotetaan EU:n ministerineuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ennen vuoden 1999 loppua ehdotetut direktiivit yhteissijoitusyrityksistä (kts. IP/98/673), rahoituspalvelujen etämyynnistä (IP/98/891) ja elektronisesta rahasta (IP/98/727). Toimintasuunnitelma on laadittu vastauksena Eurooppa-neuvoston, EU:n ministerineuvoston nykyisen puheenjohtajamaan ja Euroopan parlamentin kahden valiokunnan (oikeusasioita sekä talous- ja raha-asioita käsittelevät valiokunnat). Suunnitelma perustuu komission lokakuussa 1998 esittämään toimintaohjelmaan (ks. IP/98/941) ja rahoituspalvelujen työryhmässä käytyihin keskusteluihin (EU:n valtiovarainministerien henkilökohtaiset edustajat, jotka kokoontuivat tammi-maaliskuussa 1999 toimituskomission jäsenen Mario Montin toimiessa puheenjohtajana).

"On elintärkeää, että kaikki rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää, eli kuluttajat saavat laajan valikoiman turvallisia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja rahoitusalalla on helpompi pääsy syville ja likvideille sijoituspääoman yhtenäismarkkinoille. Myös rahoituspalveluja tarjoavien yritysten on hyödyttävä yhtenäismarkkinoiden eduista", totesi rahoituspalveluista vastaava toimituskomission jäsen Mario Monti. "Uskon, että tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta tulee ensisijainen poliittinen toimenpide, koska on alettu ymmärtää, kuinka valtava hyöty yhtenäisistä rahoitusmarkkinoista voidaan saada. Uusi tietoisuus johtuu erityisesti euron käyttöönotosta, rahoituspalvelualalla käynnissä olevan rakennemuutoksen kiihtyvästä tahdista ja lisääntyneestä tarpeesta ottaa huomioon kuluttajien tarpeet."

Yhtenäiset rahan tukkumarkkinat

EU:n arvopaperi- ja johdannaismarkkinoiden markkinalähtöinen uudistaminen (esim. pörssien välisten yhteyksien tiivistäminen sekä arvopaperien selvitysjärjestelmien ja maksujärjestelmien parantaminen), jota euron käyttö on nopeuttanut, on jo helpottanut arvopaperien liikkeeseenlaskua ja niillä käytävää kauppaa EU:n alueella. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä etuja likviditeetin ja riskin hajauttamisen suhteen sekä muodostaa toimivat riskipääomamarkkinat (houkutteleva velkarahoituksen vaihtoehto pk-yrityksille).

Huolellisesti kohdistetuilla EU:n lainsäädäntötoimilla tätä markkinalähtöistä kehitystä voidaan kannustaa ja helpottaa. EU:n toimissa aiotaan keskittyä seuraaviin osa-alueisiin:

  - poistetaan jäljellä olevat esteet, jotka haittaavat pääoman hankkimista koko EU:n alueelta (tiedonantovelvollisuudesta ja tarjousesitteistä annettujen direktiivien saattaminen ajan tasalle),

  - luodaan integroiduille arvopaperi- ja johdannaismarkkinoille yhteinen oikeudellinen kehys (mm. sijoituspalveludirektiivin selventäminen ja mahdollinen muuttaminen, ehdotus direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista, ammatti- ja kuluttajasijoittajia suojaavia säännöksiä selventävä tiedonanto),

  - pyritään pörssiyhtiöiden yhtenäisiin tilinpäätöksiin (mm. neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin muuttaminen),

  - saavutetaan oikeusvarmuus, jolla tuetaan rajat ylittävää arvopaperikauppaa (mm. ehdotus direktiiviksi rajat ylittävien vakuuksien käytöstä),

  - luodaan turvallinen ja avoin ympäristö rajat ylittäville rakenneuudistustoimille (hyväksytään ehdotukset eurooppayhtiösäädökseksi ja yritysostotarjousdirektiiviksi, ehdotukset direktiiveiksi rajat ylittävistä sulautumista ja yrityksen pääkonttorin siirrosta; vaaditaan objektiivisten ja määrätietoisten kriteerien julkaisemista, joilla annetaan valtuudet pankkialan rakenneuudistustoimille),

  - luodaan vakaat puitteet, joiden vallitessa omaisuudenhoitajat voivat optimaalisesti sijoittaa haltuunsa uskotut asiakkaiden varat (ehdotukset direktiiveiksi eläkerahastojen toiminnan vakauden valvonnasta ja lisäeläkkeisiin liittyvistä verojärjestelyistä (ks. IP/99/328) sekä suljetuista yhteissijoitusrahastoista.

Avoimet ja turvalliset vähittäisrahoituspalvelujen markkinat

Erityisesti sähköisen kaupankäynnin ja muiden etämyynnin tekniikoiden yleistyessä kuluttajat vertailevat perusrahoituspalvelujen tarjontaa laajalla alueella. He todennäköisesti turhautuvat törmätessään lukuisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja yksityisoikeudellisiin esteisiin, jotka haittaavat näiden palvelujen rajat ylittävää ostamista ja tarjoamista (esim. yksi pankkitili, jota voi käyttää useissa valtioissa; asuntolainat). Tiedonannossa määritetään useita käytännön toimia, joilla pyritään tähän tavoitteeseen:

 • edistetään rajat ylittäviä vähittäisrahoituspalveluja koskevaa parempaa tiedottamista sekä avoimuutta ja turvallisuutta (mm. ehdotukset direktiiveiksi rahoituspalvelujen etämyynnistä, suositus asuntoluottoja koskevien tietojen antamisesta, ehdotus direktiiviksi vakuutusedustajista, toimintasuunnitelma maksujärjestelmien avulla tehtävien väärennösten ja petosten torjumiseksi),

 • luodaan puitteet kuluttajariitojen nopealle ratkaisulle ilman oikeuskäsittelyä (tiedonanto riita-asioiden ratkaisusta ilman oikeuskäsittelyä)

 • paikallisten kuluttajansuojasäännösten tasapainoinen soveltaminen (mm. tiedonanto tapauksista, joissa paikallisia kuluttajansuojasäännöksiä ei sovelleta yritysten/ammattimaisten sijoittajien välisiin sijoituksiin, tiedonanto "yleisestä edusta" vakuutusalalla).

Vakauden ylläpitäminen EU:n rahoitusmarkkinoilla

EU:n lainsäädännölliset suojatoimenpiteet on pidettävä ajan tasalla suhteessa uudentyyppisiin rahoitusriskeihin ja korkeatasoisiin valvontakäytäntöihin, jotta voidaan hallita systeemiriskiä ja institutionaalista (esim. vakavaraisuus, vakuutusyhtiöiden solvenssimarginaalit) riskiä sekä ottaa huomioon muuttuvat markkinaolosuhteet (yleiseurooppalaiset monialaiset organisaatiot). Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyvät seuraavat:

  - pankki-, vakuutus- ja arvopaperialan toiminnan vakauden valvonnasta annetun lainsäädännön saattaminen mahdollisimman korkeatasoiseksi, nykyisten toimielinten, kuten Baselin komitean ja FESCO:n (Forum of European Securities Commissions) työn huomioon ottaminen (hyväksytään ehdotukset direktiiveiksi pankkien ja vakuutusyritysten purkamisesta ja selvitystilasta sekä elektronisesta rahasta, muutetaan rahanpesudirektiiviä, tehdään ehdotukset pankkien ja sijoitusyhtiöiden pääomapuitteiden sekä vakuutusyritysten solvenssimarginaalien muuttamisesta),

  - rahoitusryhmittymien (financial conglomerates) toiminnan vakauden valvonta (ehdotus direktiiviksi),

  - järjestelyt, joilla lisätään viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä asioista (arvopaperialan neuvoa-antavan komitean perustaminen).

Rahoitusmarkkinoiden integraatiota haittaavien verotuksellisten esteiden poistaminen

Toimintasuunnitelmassa paneudutaan myös optimaalisia rahoitusalan yhtenäismarkkinoita koskeviin laajempiin kysymyksiin, joihin kuuluu mm. verotuksellisten esteiden ja vääristymien poistaminen. Komissio katsoo, että olisi teknisesti epäjohdonmukaista ja poliittisesti vaikeata pyrkiä rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden täydelliseen toteuttamiseen, ellei parhaillaan käynnissä oleva verotuksen yhdenmukaistaminen johda odotettuihin tuloksiin. Toimintasuunnitelmassa painotetaankin tarvetta hyväksyä ehdotus direktiiviksi rajat ylittävien talletusten tuottojen verotuksen vähimmäistasosta. Samoin on pantava täytäntöön joulukuussa 1997 annetut yritysverotuksen menettelysäännöt. Komissio tekee myös ehdotuksen direktiiviksi lisäeläkkeisiin liittyvien verojärjestelyjen yhteensovittamisesta ja etsii edelleen jäsenvaltioiden kanssa (veropoliittisessa työryhmässä) tapoja, joilla rajat ylittäviä rahoitustuotteita haittaavat verotuksen vääristymät voidaan poistaa.


Side Bar