Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT FI

IP/99/327

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1999

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα δράσης για την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε όλως προσφάτως ένα πρόγραμμα δράσης στο οποίο προσδιορίζεται μια σειρά από στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της επόμενης πενταετίας. Στο πρόγραμμα δράσης προτείνονται ενδεικτικές προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα για τη θέσπιση νομοθετικών και άλλου είδους μέτρων, ούτως ώστε να επιτευχθούν τρεις στόχοι στρατηγικού χαρακτήρα: κατοχύρωση ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για σημαντικούς επενδυτές, ανοικτές και ασφαλείς χρηματοπιστωτικές αγορές για το ευρύ κοινό και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων κανόνων προληπτικής μέριμνας και εποπτείας. Στο πρόγραμμα δράσης ζητείται επίσης η έκδοση πριν από το τέλος του 1999 από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των οδηγιών που έχουν προταθεί σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (βλέπε IP/98/673), τις εξ αποστάσεως πωλήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (βλέπε IP/98/891) και το ηλεκτρονικό χρήμα (βλέπε IP/98/727). Η υποβολή του προγράμματος δράσης ανταποκρίνεται σε κατεπείγοντα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ και δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για τις νομικές υποθέσεις και για τα οικονομικά και νομισματικά ζητήματα). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης αποτελεί συνέχεια του πλαισίου δράσης που η Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 1998 (βλέπε IP/98/941), καθώς και των συζητήσεων της ομάδας χάραξης πολιτικής επί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (προσωπικοί εκπρόσωποι των υπουργών οικονομίας της ΕΕ, οι οποίοι συναντήθηκαν υπό την προεδρία του υπηρεσιακού επιτρόπου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κ. Mario Monti από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 1999).

Ο κ. Mario Monti, υπηρεσιακός επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρατήρησε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα τα εξής: «Η ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει οπωσδήποτε να προσπορίσει όλα τα δυνατά οφέλη στους καταναλωτές, στους οποίους θα πρέπει να προσφέρεται ευρύ φάσμα ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων, στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, ευχερέστερη πρόσβαση σε μια ενιαία, βαθιά και χαρακτηριζόμενη από υψηλή ρευστότητα αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και στους ίδιους τους παράγοντες του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είμαι βέβαιος ότι θα αποδοθεί μέγιστη πολιτική προτεραιότητα στην υλοποίηση του υπόψη προγράμματος δράσης, διότι έχουν πλέον γίνει κατανοητά τα τεράστια δυνητικά οφέλη που προσφέρει η ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.

Τούτο είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η καθιέρωση του ευρώ, η εντεινόμενη αναδιάρθρωση του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης αντιμετώπισης των επιφυλάξεων των καταναλωτών».

Συμπλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών για σημαντικούς επενδυτές

Με έναυσμα την καθιέρωση του ευρώ, οι αγορές κινητών αξιών και παράγωγων μέσων της ΕΕ διέρχονται φάση εκσυγχρονισμού υπό την πίεση των δυνάμεων της αγοράς (π.χ. στενότερες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων χρηματιστηρίων και βελτίωση των συστημάτων πληρωμής και διακανονισμού κινητών αξιών). Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ήδη ευχερέστερη η έκδοση και εμπορία κινητών αξιών σε ολόκληρη την ΕΕ και ελπίζεται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη από την άποψη της ρευστότητας, της κατανομής του κινδύνου και της εμφάνισης βιώσιμων αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων (ως ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τη άντληση κεφαλαίων από μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανειοληψιών). Η θέσπιση κανονιστικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, εάν γίνει με προσεκτική στόχευση, είναι ικανή να ενθαρρύνει και διευκολύνει τις βελτιώσεις αυτές οι οποίες συντελούνται υπό την πίεση των δυνάμεων της αγοράς. Τα σχεδιαζόμενα κοινοτικά μέτρα θα εστιάζονται στα εξής ζητήματα:

 • άρση των εμποδίων που απομένουν για την άντληση κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ (προσαρμογή στα τρέχοντα δεδομένα των οδηγιών για την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και τα ενημερωτικά φυλλάδια)·

 • κοινό νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία ενοποιημένων αγορών κινητών αξιών και παράγωγων μέσων (μεταξύ άλλων, αποσαφήνιση και ενδεχομένως τροποποίηση της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες, πρόταση οδηγίας σχετικά με την παραπλάνηση των αγορών, ανακοίνωση για την αποσαφήνιση των κανόνων προστασίας των καλά ενημερωμένων επενδυτών και των επενδυτών που προέρχονται από το ευρύ κοινό)·

 • μετάβαση προς ενιαία μορφή οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών (μεταξύ άλλων, τροποποίηση της 4ης και 7ης οδηγίας για το δίκαιο των εταιρειών)·

 • παροχή νομικής ασφάλειας με σκοπό την κατοχύρωση των διασυνοριακών αγοραπωλησιών κινητών αξιών (μεταξύ άλλων, πρόταση οδηγίας για τη διασυνοριακή χρήση πρόσθετης ασφάλειας)·

 • δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τις διασυνοριακές αναδιαρθρώσεις (συμφωνία επί προτάσεων σχετικά με το καταστατικό της «ευρωπαϊκής εταιρείας» και την έκδοση οδηγίας σχετικά με τις προσφορές για την εξαγορά επιχειρήσεων· προτάσεις οδηγιών για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και τη μεταφορά της έδρας εταιρειών· υποχρέωση γνωστοποίησης του στόχου και σταθερά κριτήρια έγκρισης των αναδιαρθρώσεων στον τραπεζικό τομέα)·

 • καθιέρωση υγιούς πλαισίου στο οποίο οι διαχειριστές κεφαλαίων να μπορούν να βελτιστοποιούν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους προς όφελος των μεριδιούχων (προτάσεις οδηγιών για την προληπτική εποπτεία και τη φορολογική αντιμετώπιση των επικουρικών συντάξεων (βλέπε IP/99/328) και για τα κλειστά τύπου ταμεία συλλογικών επενδύσεων).

Ανάπτυξη ανοικτών και ασφαλών χρηματοπιστωτικών αγορών για το ευρύ κοινό

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να ερευνήσουν τις διάφορες αγορές σε αναζήτηση επωφελών βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα με τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των άλλων μεθόδων πωλήσεων εξ αποστάσεως, είναι πιθανό να προσκρούσουν σε πλήθος εμποδίων νομικού ή διοικητικού χαρακτήρα ή εμποδίων που οφείλονται σε ρυθμίσεις ιδιωτικού δικαίου. Τα εμπόδια αυτά δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή αγορά ή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. ενιαίος τραπεζικός λογαριασμός, κτηματική πίστη). Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται ορισμένες ενέργειες οι οποίες είναι πραγματοποιήσιμες και οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να εστιάζονται:

 • στην προώθηση της καλύτερης ενημέρωσης, της διαφάνειας και της ασφάλειας της διασυνοριακής παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (μεταξύ άλλων, πρόταση οδηγίας για την εξ αποστάσεως πώληση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· σύσταση για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με την κτηματική πίστη· πρόταση οδηγίας για τους ενδιάμεσους του ασφαλιστικού τομέα· πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη των φαινομένων παραποίησης και απάτης στο πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών)·

 • στην προαγωγή της ταχείας επίλυσης των διαφορών στις οποίες εμπλέκονται καταναλωτές μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών εξωδικαστικών διαδικασιών (ανακοίνωση για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών)·

 • ισορροπημένη εφαρμογή των κατά τόπους κανόνων προστασίας του καταναλωτή (μεταξύ άλλων, ανακοίνωση σχετικά με τη μη εφαρμογή των τοπικών κανόνων προστασίας του καταναλωτή κατά τις συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων ή στις οποίες μετέχουν καλά ενημερωμένοι επενδυτές· ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με το «γενικό συμφέρον» στον ασφαλιστικό τομέα).

Διασφάλιση της αδιάλειπτης σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις διασφάλισης που ισχύουν στην ΕΕ πρέπει να προσαρμόζονται στις καινοφανείς πηγές χρηματοπιστωτικών κινδύνων και στις πλέον εξελιγμένες πρακτικές εποπτείας, ούτως ώστε να παραμένουν υπό έλεγχο οι τυχόν συστημικοί ή θεσμικοί κίνδυνοι (π.χ. επάρκεια κεφαλαίων, περιθώρια φερεγγυότητας στον τομέα των ασφαλίσεων). Επίσης πρέπει να συμβαδίζουν με τα μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς (όπου η συγκρότηση των διαφόρων οργάνων γίνεται σε πανευρωπαϊκή και διατομεακή βάση). Στα προτεινόμενα μέτρα συγκαταλέγονται τα εξής:

 • ενέργειες για την αναβάθμιση των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των αγορών κινητών αξιών, ούτως ώστε οι διατάξεις αυτές να πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές· στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι εργασίες υφιστάμενων φορέων, όπως είναι η «επιτροπή της Βασιλείας» και το FESCO («Φόρουμ των ευρωπαϊκών επιτροπών για τις κινητές αξίες») (έκδοση των οδηγιών που έχουν προταθεί για την πτώχευση και εκκαθάριση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και για το ηλεκτρονικό χρήμα· τροποποίηση της οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος· προτάσεις για την τροποποίηση του πλαισίου που ισχύει για τα κεφάλαια των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών και για την τροποποίηση των περιθωρίων φερεγγυότητας που ισχύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες)·

 • προβληματισμός γύρω από την προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων (πρόταση οδηγίας)·

 • ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των διατομεακών συζητήσεων και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για τις κινητές αξίες).

Εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Στο πρόγραμμα δράσης εξετάζονται επίσης ορισμένα ευρύτερα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο βελτιστοποίησης της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ένα από αυτά είναι η εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων και στρεβλώσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η προσπάθεια προώθησης της πλήρους υλοποίησης της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα ήταν μη ισορροπημένη τεχνικά και πολιτική δυσχερής εάν δεν υπάρξουν τα αναμενόμενα οφέλη από την παράλληλη διαδικασία φορολογικού συντονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα. Για τον λόγο αυτό, στο πρόγραμμα δράσης υπογραμμίζεται η ανάγκη έκδοσης της προταθείσας οδηγίας για την ελάχιστη πραγματική φορολόγηση των διασυνοριακών εισοδημάτων από αποταμίευση, καθώς και εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης πρόταση οδηγίας για τον συντονισμό των φορολογικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τις επικουρικές συντάξεις και θα εξετάσει περαιτέρω με τα κράτη μέλη (στο πλαίσιο της ομάδας χάραξης φορολογικής πολιτικής) τρόπους εξάλειψης των φορολογικού χαρακτήρα στρεβλώσεων στον τομέα των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων (ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία).


Side Bar