Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL

IP/99/327

Bruxelles, den 11. maj 1999

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger handlingsplan for det indre marked for finansielle tjenesteydelser

En række politiske målsætninger og konkrete foranstaltninger til forbedring af det indre marked for finansielle tjenesteydelser gennem de næste fem år er blevet fremlagt i en handlingsplan, som EU-Kommissionen netop har godkendt. Handlingsplanen opstiller en vejledende prioritering og tidsplan for lovgivning og andre foranstaltninger, der skal søge at opfylde tre strategiske målsætninger, nemlig realisere et indre marked for finansielle engrostjenesteydelser, tilvejebringe åbne og sikre detailmarkeder og indføre moderne forsigtighedsregler og tilsyn. Handlingsplanen slår også til lyd for, at EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet inden udgangen af 1999 vedtager direktivforslagene om institutter for kollektive investeringer (se IP/98/673), fjernsalg af finansielle tjenesteydelser (se IP/98/891) og elektroniske penge (se IP/98/727). Den fremlægges som reaktion på forespørgsler fra Det Europæiske Råd, det nuværende formandskab for EU's Ministerråd og to udvalg i Europa-Parlamentet (retlige anliggender og økonomiske og monetære anliggender). Den bygger på den handlingsramme, der blev fremlagt af Kommissionen i oktober 1998 (se IP/98/941), og drøftelserne i Politikgruppen for Finansielle Tjenesteydelser (personlige repræsentanter for EU's finansministre, der mødtes under forsæde af fungerende kommissær for finansielle tjenesteydelser Mario Monti fra januar til marts 1999).

"Det er afgørende, at det indre marked for finansielle tjenesteydelser udfolder sit fulde potentiel til gavn for forbrugerne i form af en bred vifte af sikre, konkurrencedygtige produkter og til gavn for sektoren i form af bl.a. en nemmere adgang til ét dybt og likvidt marked for investeringskapital samt til gavn for udbyderne af finansielle tjenesteydelser selv", udtalte fungerende kommissær for finansielle tjenesteydelser Mario Monti. "Jeg er overbevist om, at gennemførelsen af denne handlingsplan vil få højeste politiske prioritet i betragtning af den nye erkendelse af de enorme fordele, det finansielle enhedsmarked potentielt frembyder. Denne erkendelse udspringer primært af indførelsen af euroen, den accelererende omstrukturering i den finansielle sektor og den voksende forståelse af behovet for at tage hensyn til forbrugernes ønsker."

Realisering af et fælles engrosmarked

Den markedsdrevne modernisering af EU's værdipapir- og derivatmarkeder (i form af tættere forbindelser mellem de forskellige fondsbørser og forbedring af betalings- og værdipapirafregningssystemerne) indførelsen af euroen giver anledning til, gør det allerede nu lettere at udstede og handle med værdipapirer i hele EU.

Dette kan potentielt give betydelige fordele i form af likviditet, risikospredning og levedygtige markeder for risikovillig kapital (som et attraktivt alternativ til lånefinansiering for SMV). Nøje målrettede reguleringsmæssige tiltag på EU-plan vil kunne fremme og lette disse markedsdrevne forbedringer. De planlagte EU-tiltag bør fokusere på:

  - fjernelse af de resterende hindringer for at rejse kapital på EU-dækkende grundlag (ajourføring af direktiverne om rapporteringskrav og prospekter)

  - fælles retlige rammer for integrerede værdipapir- og derivatmarkeder (bl.a. præcisering og eventuelt ændring af investeringsservicedirektivet, forslag til direktiv om markedsmanipulation, meddelelse med præcisering af beskyttelsesreglerne for avancerede detailinvestorer)

  - overgang til brug af ét enkelt sæt regnskaber for børsnoterede selskaber (bl.a. ændring af fjerde og syvende selskabsretsdirektiv)

  - skabelse af retssikkerhed til støtte for den grænseoverskridende handel med værdipapirer (bl.a. forslag til direktiv om grænseoverskridende sikkerhedsstillelse)

  - skabelse af sikre og gennemsigtige rammer for grænseoverskridende omstruktureringer (aftale om forslagene til statutten for det europæiske selskab og til direktiv om overtagelsestilbud, forslagene til direktiv om grænseoverskridende fusioner og flytning af virksomheders hovedsæde samt krav om offentliggørelse af objektive og stabile kriterier for meddelelse af tilladelse til omstrukturering i banksektoren)

  - skabelse af sunde rammer, inden for hvilke fondsbestyrerne kan optimere forrentningen af deres porteføljer til gavn for fondsejerne (forslag til direktiv om forsigtighedstilsyn og skattemæssige arrangementer for tillægspensioner (se IP/99/328) og om lukkede kollektive investeringsfonde.

Udvikling af åbne og sikre markeder for finansielle detailtjenesteydelser

Forbrugere, der ønsker at udsøge sig basale finansielle tjenesteydelser, vil efter al sandsynlighed, især med udbredelsen af den elektroniske handel og andre former for fjernsalg, blive frusteret over de mange retlige, administrative og privatretlige hindringer, der lægger en bremse på grænseoverskridende køb eller levering af disse tjenesteydelser (f.eks. én enkelt bankkonto, realkreditlån). Meddelelsen peger på en række pragmatiske skridt, som kan tages for at nå denne målsætning. Disse skridt kunne fokusere på:

  - at fremme øget oplysning, gennemsigtighed og sikkerhed i grænseoverskridende levering af finansielle detailtjenesteydelser (bl.a. det foreslåede direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, henstillingen om realkreditinformation, det foreslåede direktiv om forsikringsmæglere, handlingsplanen til bekæmpelse af forfalskning og bedrageri i betalingssystemer)

  - at fremskynde processen med bilæggelse af forbrugertvister gennem effektive udenretslige procedurer (meddelelse om udenretslig bilæggelse af tvister)

  - at sikre en afbalanceret anvendelse af lokale forbrugerbeskyttelsesregler (bl.a. meddelelse om afkald på anvendelse af lokale forbrugerbeskyttelsesregler på transaktioner mellem virksomheder eller med institutionelle investorer, fortolkende meddelelse om hensynet til "almene interesser" i forsikringssektoren).

Sikring af fortsat stabilitet på EU's finansielle markeder

EU's reguleringsmæssige rammer skal holde trit med udviklingen af nye finansielle risikokilder og den allerseneste tilsynsmæssige praksis for at kunne holde systemiske og institutionelle risici i ave (f.eks. kapitalgrundlagskrav, solvensmargenen inden for forsikring) og afspejle de skiftende markedsforhold (hvor virksomhederne opererer på europæisk plan og på tværs af sektorerne). Blandt de foreslåede foranstaltninger kan nævnes:

  - initiativer i retning af at bringe bank-, forsikrings- og værdipapirtilsynslovgivningen op på højest mulig standard på basis af arbejdet i eksisterende organer som Basel-komitéen og FESCO ("Forum of European Securities Commissions" (forummet af europæiske værdipapirkommissioner)) (vedtagelse af direktivforslagene om konkurs og likvidation af banker og forsikringsselskaber og om elektroniske penge, ændring af direktivet om hvidvaskning af penge, forslag om at ændre kapitalgrundlaget for banker og investeringsselskaber og om at ændre solvensmargenen for forsikringsselskaber)

  - arbejde med forsigtighedstilsynet med finansielle konglomerater (direktivforslag)

  - mekanismer med henblik på at udvide drøftelserne og samarbejdet på tværs af sektorerne mellem myndighederne om spørgsmål af fælles interesse (nedsættelse af et rådgivende værdipapirudvalg).

Fjernelse af de skattemæssige hindringer for integrationen på de finansielle markeder

Handlingsplanen drøfter også bredere emner, der vedrører skabelsen af et optimalt fungerende finansielt enhedsmarked, bl.a. fjernelsen af skattemæssige hindringer og fordrejninger. Efter Kommissionens opfattelse vil det være teknisk uafbalanceret og politisk vanskeligt at fremme realiseringen af et fælles marked for finansielle tjenesteydelser, medmindre den parallelt forløbende skattemæssige samordning, der er undervejs, frembringer de forventede resultater. Handlingsplanen understreger derfor, hvor vigtigt det er at få vedtaget det foreslåede direktiv om en effektiv minimumsbeskatning af udenlandske renteindtægter og gennemført adfærdskodeksen om virksomhedsbeskatning fra december 1997. Kommissionen vil desuden fremlægge et forslag til direktiv om samordning af de skattemæssige ordninger for tillægspensioner og vil sammen med medlemsstaterne (i arbejdsgruppen om skattepolitik) yderligere undersøge, hvorledes man kan fjerne de skattemæssige fordrejninger inden for grænseoverskridende finansielle produkter (forsikring og pensionsfonde).


Side Bar