Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

ip/98/941

Bryssel, 28 lokakuuta 1998

Rahoituspalvelut: Komissio ehdottaa toimintaohjelmaa

Euroopan komission juuri antamassa tiedonannossa ehdotetaan toimenpiteitä, joiden avulla EU:n rahoituspalvelualan kaikki mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää euron käyttöönoton myötä. Tiedonannossa "Rahoituspalveluiden toimintaohjelma" keskitytään varmistamaan syvät ja likvidit Euroopan pääomamarkkinat, jotka palvelevat paremmin sekä liikkeeseenlaskijoita että sijoittajia, sekä poistamaan vähittäisrahoituspalveluiden rajat ylittävän tarjoamisen jäljellä olevat esteet. Näin varmistetaan kuluttajien valinnanmahdollisuudet varmistaen samalla kuluttajien luottamus ja kuluttajansuojan korkea taso. Komissio katsoo, että EU:n rahoituspalvelulainsäädäntö on pantava täytäntöön tehokkaasti, mutta se ei edellytä radikaaleja muutoksia. Tarvitaan kuitenkin uusia tehokkaampia menetelmiä sääntöjen mukauttamiseksi vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita ja joillain alueilla, mukaan lukien eläkerahastot ja kuluttajien valitusmenettely, tarvitaan täydentävää lainsäädäntöä. Toimintaohjelmaa pyysi Eurooppa-neuvosto Cardiffin kokouksessaan kesäkuussa 1998, ja ohjelma esitellään valtiovarainministerien neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle sen kokoontuessa Wienissä. Tiedonannossa otetaan huomioon seikat, jotka tulivat esille rahoituspalveluiden käyttäjien, niiden tarjoajien ja valvontaviranomaisten kanssa käydyissä laajoissa kuulemisissa.

"Tässä tiedonannossa tunnustetaan rahoituspalveluiden keskeinen merkitys EU:n taloudelle", toteaa rahoituspalveluista vastaava komission jäsen Mario Monti. "EU:n rahoituspalvelusektorin osuus EU:n bruttokansantuotteesta on jo noin 6 prosenttia, ja se tarjoaa keskeisiä rahoitustuotteita sekä teollisuudelle (erityisesti investointipääomaa) että yksityisille kuluttajille (esimerkiksi asuntolainoja, eläkkeitä, vakuutuksia). Tiedonannolla on tarkoitus viimeistellä euroon siirtyminen luomalla alalle sellaiset edellytykset, että se voi hyödyntää kaiken potentiaalinsa. Rahoituspalvelut työllistävät jo noin 2,45 prosenttia työvoimasta ja lisätyöpaikkojen mahdollisuudet alalla ovat huomattavat."

Komission mielestä toiminnan vakauden valvontaa koskeva EU:n perussäännöstö on periaatteessa tyydyttävä, mutta lainsäädäntömenetelmiä on virtaviivaistettava, tehostettava ja nopeutettava. Tämä on tarpeen, jotta valvontasääntöjä voitaisiin mukauttaa nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tiedonannossa kehotetaankin ministerineuvostoa ja Euroopan parlamenttia tutkimaan mahdollisuuksia kehittää uusia pragmaattisia menetelmiä toiminnan vakauden valvontaa koskevien sääntöjen muuttamiseksi.

Tiedonannossa korostetaan lisäksi nykyisten sääntöjen täytäntöönpanon tärkeyttä. Tämä edellyttää jäsenvaltioilta tehokkaampia toimenpiteitä sääntöjen saattamiseksi osaksi niiden lainsäädäntöä samoin kuin komission tiukempaa valvontaa ja EU:n lainsäädännön tulkinnan yhdenmukaistamista.

Tulkintaerimielisyyksiä voitaisiin vähentää parhaiden mahdollisten valvontakäytänteiden edistämiseen tähtäävällä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyöllä esimerkiksi Euroopan arvopaperikauppaa valvovien komiteoiden yhteyselimen (FESCO) puitteissa sekä komission tulkitsevilla tiedonannoilla.

Tukkurahamarkkinat

Euroon siirtyminen lisää tarvetta uudistaa EU:n tukkurahamarkkinoita markkinalähtöisesti. Tätä varten tarvitaan johdonmukainen ohjelma, jotta poistettaisiin jäljellä olevat lainsäädännölliset, hallinnolliset ja verotukselliset esteet rajat ylittäviltä liikkeeseenlaskuilta ja sijoittamiseen liittyvältä toiminnalta. Komissio aikoo:

 • ehdottaa parannuksia tarjousesitedirektiivien toisistaan poikkeavien kansallisten vaatimusten poistamista ja vastavuoroista tunnustamista varten
 • tutkia, voitaisiinko lainsäädäntöaloittein auttaa erikoistuneita riskipääomarahastoja mobilisoimaan pääomia yleiseurooppalaisella tasolla uusien pienyritysten perustamisen rahoittamiseksi
 • ehdottaa direktiiviä lisäeläkerahastojen sijoitusrajoitusten poistamiseksi (ks. IP/98/447)
 • tarkistaa, ovatko yrityksille tilinpäätösdirektiiveissä säädetyt tilinpäätösten laatimista koskevat vaihtoehdot asianmukaisia ottaen huomioon tarpeen lisätä tilinpäätösten yhdenmukaisuutta
 • pyrkiä säilyttämään johdonmukaisuuden EU:n tilinpäätöspuitteiden ja kansainvälisiä kirjanpitostandardeja laativan IAS-komitean (International Accounting Standards Committee) kehittämien standardien välillä
 • määrittää nopeimman (lainsäädännöllisen tai muunlaisen) keinon parantaa sijoituspalveludirektiiviä erityisesti kansallisista menettelytavoista johtuvien ongelmien poistamiseksi.

  Neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kehotetaan ponnistelemaan yritysostotarjouksia koskevia menettelyitä (ks. IP/97/1022), eurooppayhtiösäädöstä ja yhteissijoitusyrityksiä (ks. (IP/98/673) koskevien ehdotusten hyväksymiseksi.

  Vähittäisrahoitusmarkkinat

  Vaikka yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden toteutumisessa on edistytty huomattavasti, perinteisten rahoituspalveluiden myynti yksityisille kuluttajille yli rajojen on edelleen harvinaista. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden välillä vallitsee vielä suuria hintaeroja (esimerkiksi yksityishenkilöiden arvopaperikauppoihin liittyvät kiinteät välityspalkkiot ovat kalleimmassa jäsenvaltiossa yli 17 kertaa suuremmat kuin halvimmassa jäsenvaltiossa). On kehitettävä käytännönläheisiä keinoja yhdistää tavoite rahoitusmarkkinoiden täydellisestä yhdistämisestä tavoitteeseen varmistaa kuluttajansuojan korkea taso ja kuluttajien luottamus. Komissio aikoo erityisesti:

 • edistää selvää ja yhteistä käsitystä rahoituspalveluiden ammattikäyttäjien ja muiden käyttäjien välisestä erosta. Komissio ponnistelee sen hyväksi, että kotijäsenvaltion ylimääräisiä vaatimuksia sovellettaisiin ainoastaan yksityishenkilöille tarjottaviin palveluihin (eikä ammattilaisille tarjottaviin palveluihin)
 • selvittää ja luetteloida jäsenvaltioiden väliset erot "yleistä etua" koskevien sääntöjen suhteen ja varmistaa sen tarkistamisen, että kotijäsenvaltion säännöt ovat suhteutettuja niiden tavoitteeseen
 • ehdottaa, että kuluttajia ja rahoituspalveluiden käyttäjiä varten otettaisiin käyttöön riittävät valitusmenettelyt
 • jatkaa kuluttajien luottamuksen vahvistamisesta antamassaan tiedonannossa ilmoitettuja toimenpiteitä (ks. IP/97/566)
 • tutkia, tarvitaanko uusia ehdotuksia sen varmistamiseksi, että vakuutusedustajat noudattavat tiukkoja suojatoimenpiteitä.

  Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävät mahdollisimman pian elektronista rahaa (ks. IP/98/727) ja rahoituspalveluiden etämyyntiä (ks. IP/98/891) koskevat ehdotukset, ja niitä kehotetaan täysipainoiseen yhteistyöhän komission kanssa ehdotetun vaiheittaisen lähestymistavan toteuttamiseksi.

  Valvontayhteistyö

  Komissio katsoo, että järjestelmällinen yhteistyö kansallisten valvontaelinten välillä riittää varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakauden eivätkä uudet EU:n tasoiset järjestelyt ole tarpeen. Yhteistyö on kuitenkin tällä hetkellä järjestetty tilapäiseltä pohjalta ja sitä on vahvistettava. Erityisesti arvopaperimarkkinoiden valvonnan alueella nykyiset järjestelyt ovat osoittautuneet riittämättömiksi markkinoiden yhdentymisen yhä kiihtyessä. Tämän vuoksi komissio:

 • kannattaa "valvontaviranomaisten yhteistyöasiakirjaa", jossa määritellään valvonnasta vastaavien eri tahojen vastuualueet ja yhteensovittamismenetelmät EU:n tasolla
 • tarkistaa jäsenvaltioiden kanssa ja samanaikaisesti Baselin pankkivalvontakomitean kanssa pankkien vakavaraisuutta koskevat EU:n säännöt niiden saattamiseksi ajan tasalle (vakavaraisuussuhde ja omat varat)
 • tutkii rahoitusryhmittymistä mahdollisesti aiheutuvia toiminnan vakauden valvontaan liittyviä ongelmia.

  Neuvoston ja Euroopan parlamentin puolestaan olisi hyväksyttävät vakuutus- ja pankkialan yritysten purkamista ja selvitystilaa koskevat direktiiviehdotukset.

  Verotus

  Rahoitusalan toimintaan liittyvä haitallinen verokilpailu voi kumota avoimista ja kilpailukykyistä rahoitusmarkkinoista koituvan hyödyn. EU:n valtiovarainministerien 1. joulukuuta 1997 hyväksymä veropaketti on todistus uudelleen löytyneestä halukkuudesta miettiä EU:n tasolla ratkaisuja kaikista pahimpiin verotuksen vääristymiin yhtenäismarkkinoilla. Tällä tarkoitetaan säästöjen kohdentamiseen vaikuttavia verotuksen vääristymiä ja rahoituskeskusten välistä haitallista verokilpailua. Tämä uusi poliittinen realismi on muutettava konkreettiseksi poliittiseksi toiminnaksi niillä aloilla, joilla haitallisen verokilpailun vaikutukset ovat erityisen häiritseviä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä myös keskeisten rahoitustuotteiden, kuten henkivakuutusten ja eläkerahastojen suhteen, joiden osalta erilainen verokohtelu estää rajat ylittävän markkinoinnin. Komissio aikoo erityisesti tehdä ehdotuksia poistaakseen esteet, jotka liittyvät jäsenyyteen muiden jäsenvaltioiden eläkerahastoissa.

  Tehokkaasti toimivien yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden luominen Eurooppaan edellyttää myös infrastruktuurin yhdistämistä. Selvityksen lopullisuudesta arvopaperikaupan maksu- ja selvitysjärjestelmissä annetussa direktiivissä puututaan järjestelmän sisäisiin riskeihin, mutta lisäksi on puututtava moniin muihinkin oikeudellisiin ja hallinnollisiin ongelmiin. Petosten torjuntaa (ks. IP/98/590) ja rahanpesun estämistä (ks. IP/98/654) varten on myös kehitettävät sopivat menetelmät.

  Perustamissopimuksen kilpailu- ja valtiontukisääntöjen tiukka soveltaminen on sekin tarpeen, jotta rahoitusalan toimijoille taattaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Ponnisteluita tämän hyväksi on lisättävä, koska euron käyttöönoton jälkeen kilpailu rahoituspalveluiden alalla todennäköisesti kiristyy.

  Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä vallitseva myllerrys vaikuttaa myös EU:hun. Komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä aktiivisesti toiminnan vakautta koskevien kansainvälisten perussääntöjen laatimista ja autettava parhaiden valvontakäytänteiden leviämistä mahdollisimman laajalle. EU voi auttaa toteuttamaan näitä tavoitteita jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

  Rahoituspalveluiden työryhmä

  Komissio kehottaa neuvostoa ja parlamenttia osallistumaan aktiivisesti keskusteluun. Asian etenemiseksi poliittisella tasolla komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden valtiovarainministereiden henkilökohtaiset edustajat kokoontuvat rahoituspalvelujen työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii komission jäsen Mario Monti. Työryhmä tekee ehdotuksia sen suhteen, mitkä tiedonannossa hahmotellut toimenpiteet olisi toteutettava ensimmäiseksi. Komission mielestä näihin olisi kuuluttava yritysten purkamista ja selvitystilaa koskevien direktiiviehdotusten hyväksyminen. Työryhmän tarkoitus on lisäksi neuvoa komissiota sen suhteen, miten parhaiten toteuttaa yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden toiminnan varmistamisen operatiiviset edellytykset. Työryhmän keskeinen tehtävä on erityisesti rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen keskitetty valvonta. Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan valtiovarainministereiden neuvostolle työohjelman ja työryhmän seuraaman muun toiminnan edistymisestä.

  Komissio ottaa lisäksi käyttöön korkean tason kuulemismenettelyn, jotta sekä markkinaosapuolet että rahoituspalvelujen käyttäjät voivat osallistua politiikan laatimiseen tällä alueella.


 • Side Bar