Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

ip/98/941

Βρυξέλλες, Οκτωβρίου 1998

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: η Επιτροπή προτείνει ένα Πλαίσιο Δράσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων με τα οποία διασφαλίζεται ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ΕΕ θα αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, ιδιαίτερα με την εισαγωγή του ευρώ. Η ανακοίνωση με τίτλο "Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: οικοδομώντας ένα πλαίσιο δράσης" επικεντρώνεται στο ότι οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές βάθος και ρευστότητα, προς όφελος τόσο των εκδοτών τίτλων όσο και των επενδυτών και στο ότι θα πρέπει να αρθούν τα υπολειπόμενα εμπόδια στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό ώστε να διευκολύνεται η επιλογή των καταναλωτών διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τους και υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί αποτελεσματικά αλλά δεν απαιτούνται ριζικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, απαιτούνται νέες πιο ευέλικτες μέθοδοι για την προσαρμογή των κανόνων στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και πρόσθετη νομοθεσία σε ορισμένους επικεντρωμένους τομείς, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και της αποζημίωσης των καταναλωτών. Το πλαίσιο δράσης ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Cardiff τον Ιούνιο του 1998 και θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης. Η ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη εκτενείς διαβουλεύσεις με χρήστες, παροχείς και επόπτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

"Η ανακοίνωση αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην οικονομία της ΕΕ", σχολίασε ο αρμόδιος επίτροπος για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο κ. Mario Monti. "Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 6% του ΑΕΠ της Κοινότητας, και προσφέρει ουσιώδη χρηματοπιστωτικά προϊόντα τόσο στη βιομηχανία, ιδιαίτερα επενδυτικά κεφάλαια, όσο και στους καταναλωτές, όπως ενυπόθηκα δάνεια, συντάξεις, ασφαλίσεις. Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στη συμπλήρωση της εισαγωγής του ευρώ δημιουργώντας τις σωστές προϋποθέσεις για τον τομέα ώστε να αξιοποιήσει ολόκληρο το δυναμικό του. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ήδη τη 2,45% της απασχόλησης στην ΕΕ και υπάρχει σημαντικό περιθώριο για τη δημιουργία απασχόλησης στον τομέα".

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το βασικό πλαίσιο εποπτικών κανόνων της Κοινότητας είναι γενικά ικανοποιητικό αλλά οι νομοθετικές τεχνικές θα πρέπει να είναι πιο επικεντρωμένες, ευέλικτες και ταχείες. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε οι εποπτικοί κανόνες να προσαρμόζονται ταχέως στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς. Συνεπώς, η ανακοίνωση καλεί το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναζητήσουν νέες ρεαλιστικές προσεγγίσεις για την τροποποίηση των εποπτικών κανόνων.

Η ανακοίνωση δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση των υπαρχόντων κανόνων, μέσω καλύτερης εφαρμογής από τα κράτη μέλη, αυστηρότερου ελέγχου από την Επιτροπή και σαφέστερης και πιο ενιαίας ερμηνείας της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι διαφορές στην ερμηνεία θα μπορούσαν να μειωθούν με τη συνεργασία των εποπτικών αρχών των κρατών μελών ώστε να προωθηθούν καλύτερες εποπτικές πρακτικές, για παράδειγμα στο πλαίσιο οργανισμών όπως ο οργανισμός των Επιτρόπων των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESCO) και με ερμηνευτικές ανακοινώσεις της Επιτροπής.

Κεφαλαιαγορές

Είναι απαραίτητο ένα συνεπές πρόγραμμα δράσης για την άρση των υπολειπομένων νομοθετικών, διοικητικών και φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές πράξεις και τις επενδυτικές δραστηριότητες ώστε να συμπληρωθεί ο εκσυγχρονισμός που απαιτεί η αγορά των κοινοτικών χρηματαγορών, με αφορμή το ενιαίο νόμισμα. Η Επιτροπή σκοπεύει:

 • να προτείνει βελτιώσεις στις οδηγίες για τις δημόσιες εγγραφές και τα ενημερωτικά φυλλάδια ώστε να αρθούν οι αλληλοσυγκρουόμενες εθνικές απαιτήσεις και να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση
 • να εξετάσει αν νομοθετικές πρωτοβουλίες θα συνέδραμαν ειδικευμένες εταιρείες επιχειρηματικού κινδύνου να αναζητήσουν κεφάλαια σε πανευρωπαϊκή βάση για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων που ξεκινούν τις δραστηριότητές τους
 • να προτείνει οδηγία για την άρση των περιορισμών στις επενδύσεις των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων (βλέπε IP/98/447)
 • να επανεξετάσει αν η υποχρέωση υποβολής λογιστικών στοιχείων των εταιρειών βάσει των λογιστικών οδηγιών είναι συμβιβάσιμες με την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση της υποβολής χρηματοδοτικών καταστάσεων
 • να εργαστεί για τη διατήρηση της συνοχής μεταξύ του πλαισίου υποβολής χρηματοδοτικών καταστάσεων στην ΕΕ και των διεθνών λογιστικών προτύπων που αναπτύχθηκαν από την International Accounting Standards Committee (IASC)
 • να καθορίσει τα αποτελεσματικότερα μέσα (νομοθετικά ή μη νομοθετικά) για τη βελτίωση της Οδηγίας Επενδυτικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προβλήματα που απορρέουν από τους εθνικούς κανόνες.

  Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να επισπεύσουν την έγκριση των προτάσεων για τις διαδικασίες υποβολής προσφοράς για εξαγορά (βλ. IP/97/1022), το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (ΚΕΕ) και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ βλέπε IP/98/673).

  Χρηματοπιστωτικές αγορές για το ευρύ κοινό

  Παρά την σημαντική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε για την ολοκλήρωση μιας ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι διασυνοριακές πωλήσεις παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε μεμονωμένους καταναλωτές παραμένουν η εξαίρεση. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των κρατών μελών (για παράδειγμα, οι προμήθειες για ιδιωτικές χρηματιστηριακές πράξεις είναι 17 φορές δαπανηρότερες στο ακριβότερο κράτος μέλος σε σχέση με το φθηνότερο). Υπάρχει αναγκαιότητα να αναπτυχθούν ρεαλιστικότεροι τρόπο συνδυασμού του στόχου προώθησης πλήρους ολοκλήρωσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και της εμπιστοσύνης του. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή:

 • θα προωθήσει τη σαφή και ενιαία διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και μη επαγγελματιών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις θα εφαρμόζονται μόνο σε υπηρεσίες προς ιδιώτες (σε αντίθεση με τους επαγγελματίες)
 • θα εντοπίσει και θα συγκεντρώσει τις διαφορές στις καλές πρακτικές έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ελεγχθεί ότι οι εθνικοί κανόνες είναι ανάλογοι με τους δηλωθέντες στόχους
 • θα προτείνει την εισαγωγή κατάλληλου επιπέδου αποζημίωσης των καταναλωτών και διαχείρισης των καταγγελιών σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • θα παρακολουθεί τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (βλ. IP/97/566)
 • θα διερευνήσει αν είναι απαραίτητες νέες προτάσεις ώστε οι ασφαλιστικοί ενδιάμεσοι να πληρούν αυστηρούς κανόνες διαφύλαξης.

  Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν το συντομότερο τις προτάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος (βλ. IP/98/727) και σχετικά με την πώληση εξ αποστάσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (βλ. IP/98/891), και καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή στο μέτρο του δυνατού ώστε να υλοποιηθεί η προτεινόμενη προσέγγιση.

  Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών

  Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών θα αρκούσε για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση νέων κοινοτικών διατάξεων. Ωστόσο, σήμερα, η συνεργασία αυτή είναι οργανωμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και ειδικές ανάγκες. Στον τομέα της εποπτείας των χρηματιστηρίων, ιδιαίτερα, οι σημερινές διαδικασίες δεν είναι προσαρμοσμένες στην απότομη επιτάχυνση της ολοκλήρωσης αυτών των αγορών. Συνεπώς, η Επιτροπή:

 • θα συμβάλλει στην εκπόνηση μιας "χάρτας των εποπτικών αρχών" που θα κατανέμει τις αρμοδιότητες και θα δημιουργεί συντονιστικούς μηχανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων εποπτικών οργανισμών·
 • θα επανεξετάσει με τα κράτη μέλη και την επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία τις διατάξεις της ΕΕ για τα κεφάλαια των τραπεζών, ώστε να τις ενημερώσει·
 • θα λάβει υπόψη τα διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να τεθούν από χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα

  Από την πλευρά τους το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις οδηγίας για την ρευστοποίηση των πιστωτικών οργανισμών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Φορολογία

  Τα πλεονεκτήματα των ανοικτών και ανταγωνιστικών χρηματοπιστωτικών αγορών μπορούν να αναιρεθούν από τις επιζήμιες συνέπειες του φορολογικού ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Το φορολογικό πακέτο που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ την 1η Δεκεμβρίου 1997 εκφράζει τη βούληση να αναζητηθούν λύσεις, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις φορολογικές στρεβλώσεις που απαιτούν επείγουσα δράση, δηλ. τις φορολογικές στρεβλώσεις στην αποταμίευση και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ χρηματοδοτικών κέντρων. Ο νέος αυτός πολιτικός ρεαλισμός θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς όπου ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός έχει ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πρόοδος σε ότι αφορά τα ουσιώδη χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως τις ασφάλειες ζωής και τα προϊόντα των συνταξιοδοτικών ταμείων, το διασυνοριακό εμπόριο των οποίων παρεμποδίζεται από διαφορές φορολογικής αντιμετώπισης. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την κατάργηση των φορολογικών εμποδίων στη διασυνοριακή εγγραφή σε συνταξιοδοτικά ταμεία.

  Η δημιουργία μιας πραγματικά αποτελεσματικής ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρώπη απαιτεί και ολοκληρωμένη υποδομή. Η οδηγία για τον οριστικό χαρακτήρα των κανόνων προσεγγίζει το πρόβλημα του συστημικού κινδύνου, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και μια ολόκληρη σειρά άλλων νομοθετικών και διοικητικών θεμάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης κατάλληλοι μηχανισμοί για την καταπολέμηση της απάτης (βλ. IP/98/590) και της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (βλ. IP/98/654).

  Η αυστηρή τήρηση των κανόνων της συνθήκης σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις είναι επίσης θεμελιώδης για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους συναλλασσόμενους. Είναι απαραίτητο να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα εντατικοποιηθεί μετά την εισαγωγή του ευρώ.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεαστεί από τις αναταράξεις που πλήττουν σήμερα τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέρος στην εκπόνηση βασικών εποπτικών κανόνων που θα αποτελούν σημείο αναφοράς και να συμβάλει στην ευρύτερη διάδοση των καλύτερων πρακτικών σε θέματα εποπτείας. Η Ένωση πρέπει ειδικότερα να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που είναι υποψήφιες για ένταξη.

  Ομάδα πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να προοδεύσουν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Για να διατηρηθεί η πολιτική ώθηση, η Επιτροπή προτείνει να συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών στο πλαίσιο της Ομάδας πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπό την προεδρία της Επιτροπής. Η Ομάδα θα προτείνει τις προτεραιότητες μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Στις προτεραιότητες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται, κατά την Επιτροπή, η συμφωνία για την πρόταση οδηγίας που αφορά τη ρευστοποίηση. Η Ομάδα θα συμβουλεύει επίσης την Επιτροπή για τον καλύτερο τρόπο δημιουργίας των άλλων απαραίτητων προϋποθέσεων που αφορούν την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον κοινό έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα υποβάλει τακτικά εκθέσεις στο συμβούλιο Ecofin σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εργασίας και άλλες δραστηριότητες που θα παρακολουθεί η Ομάδα.

  Η Επιτροπή θα δημιουργήσει επίσης έναν μηχανισμό διαβούλευσης υψηλού επιπέδου ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο οι επαγγελματίες της αγοράς όσο και οι χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διατύπωση της πολιτικής στον εν λόγω τομέα


 • Side Bar