Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/98/114

Bryssel den 4 februari 1998

Globaliseringen och informationssamhället: Kommissionen föreslår en internationell stadga för att stärka den globala samordningen

För att tillmötesgå näringslivets och allmänhetens intressen krävs en bättre överensstämmelse i de globala bestämmelser som reglerar den elektroniska handeln och annan verksamhet som inbegriper globala kommunikationsnät. I enlighet med ett förslag från ledamöterna med ansvar för industri och telekommunikation respektive yttre förbindelser och handel, Martin Bangemann och Sir Leon Brittan, rekommenderade Europeiska kommissionen därför i dag i ett meddelande att det inleds en internationell debatt om den globala kommunikationspolitiken i syfte att fastställa ramar för ett internationellt samarbete och inleda en process som skulle kunna leda till att en internationell stadga om kommunikation antas. En internationell stadga skulle vara en multilateral överenskommelse om en samordnad metod för att avskaffa hinder för den globala elektroniska handeln. Denna skulle inte vara rättsligt bindande, men ta hänsyn till det arbete som utförts av befintliga internationella organisationer och främja deltagande från den privata sektorn och berörda samhällsgrupper. Det anses inte nödvändigt att upprätta ett internationellt kontrollorgan eller fastställa bindande bestämmelser. Stadgan skulle kunna godkännas under 1999. I detta syfte föreslås att det under 1998 eller senast i början av 1999 antingen anordnas en särskild internationell ministerkonferens eller att man utnyttjar ett av de internationella ministermöten som redan är planerade.

Behovet av bättre överensstämmelse i globala bestämmelser

Europeiska unionen har börjat utarbeta flera riktlinjer om elektronisk handel som syftar till att främja utvecklingen av en inre marknad för elektroniska tjänster samtidigt som allmänintresset skyddas (jfr. meddelandena om ett europeiskt initiativ inom elektronisk handel  KOM(97)623. och om olagligt och skadligt material på Internet  KOM(97)157.). Parallellt med detta bidrar Europeiska unionen till att utarbeta globala ramar för kommunikation och elektronisk handel, bland annat genom Världshandelsorganisationens avtal om basteletjänster, avtalet om tullavgifter för IT-produkter och det avtal om skydd av den immateriella äganderätten som slutits inom ramen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Det har tagits flera initiativ globalt och regleringsåtgärder har vidtagits på nationell och regional nivå. Denna verksamhet samordnas inte alltid och tillvägagångssätten skiljer sig ibland åt.

En lagstiftning som är dåligt anpassad eller fragmenterad kommer dock att förhindra att det utvecklas en online-ekonomi som företagen och medborgarna skulle ha mycket att vinna på. Den elektroniska handeln planeras år 2000 uppgå till 200 miljarder ecu.

I princip kommer samma regelverk som gäller för traditionella transaktioner att gälla för online-transaktioner. De tekniska möjligheter som följer av öppna nät som Internet börjar dock redan sätta den rättsliga strukturen på prov inom olika områden av den befintliga lagstiftningen. I vissa fall kräver särdragen i en elektronisk marknad utan gränser att befintliga regelverk och tillämpningsmekanismer förtydligas eller justeras.

Exempel:

- Verksamhet som bedrivs via elektroniska nät leder till att arbetsmarknaden blir mer globaliserad. Transnationellt arbete kommer i detta sammanhang sannolikt att medföra problem angående vilken lagstiftning som skall tillämpas i arbetskraftsfrågor. Det kan komma att krävas internationella mekanismer för att lösa tvister om transnationellt arbete.

- Det är troligt att den elektroniska handeln över gränser och utnyttjandet av globala kommunikationer kommer att hämmas om det råder stora skillnader vad gäller lagstiftning om dataskydd eller om det inte finns något dataskydd på regional eller nationell nivå.

- Global online-reklam för nationella eller internationella varumärken kan också vara vanskligt då det inte finns internationellt avtalade principer. Begränsningarna i domännamnssystemet på Internet ger upphov till rättsliga tvister mellan nationella rättsinnehavare som delar samma varumärke. Så många som 10 olika organisationer är direkt inblandade i beslutsfattandet beträffande Internets domännamnssystem och det har inletts en debatt om hur det skall regleras i framtiden.

- Befintliga regelverk och mekanismer för konsumentskydd kommer också att behöva klargöras. En hämmande faktor för konsumenterna är svårigheterna att fastställa ursprunget när det gäller produkter som inte når upp till de angivna kvalitetsnormerna eller som visar sig vara olämpliga för avsett ändamål.

I detta sammanhang krävs svar från det internationella samfundet på följande två frågor: "Vilka hinder är mest angelägna att avskaffa och vilket är det mest effektiva sättet att avskaffa dem?"

Att utveckla en metod för samordning: en internationell stadga

Kommissionen anser inte att det skulle vara lämpligt att upprätta en ny internationell kontrollmyndighet eller att fastställa tvingande bestämmelser. Det krävs dock ett gemensamt tillvägagångssätt över hela världen. I meddelandet föreslås därför att man under 1999 kommer överens om en internationell stadga. Denna stadga skulle utgöras av en multilateral överenskommelse om en samordnad metod för att avskaffa hinder för den globala elektroniska handeln. Den skulle inte vara rättsligt bindande, men ta hänsyn till det arbete utförts av befintliga internationella organisationer, främja deltagande från den privata sektorn och berörda samhällsgrupper och bidra till ett mer överskådligt regelverk.

Kommissionen kommer under 1998 att bjuda in representanter för näringslivet och experter från medlemsstaterna, internationella parter och konsumentgrupper till en rundabordskonferens för att dessa deltagare skall få möjlighet att lägga fram sina synpunkter. Dessutom föreslås att det under 1998 eller senast i början av 1999 antingen organiseras en särskild ministerkonferens eller att man utnyttjar ett av de internationella ministermöten som redan är planerade.

Nästa steg

Europeiska kommissionen kommer att vidta följande åtgärder:

- Diskutera med medlemsstaterna för att nå en överenskommelse om förfarandet. Möjligheter till detta kommer att finnas vid kommande möten i rådet (telekommunikation och allmänna frågor).

- Bjuda in experter bland användarna och andra, däribland internationella parter, till en rundabordskonferens under 1998 för att få en mer uttömmande bild av situationen.

- Försöka få ett aktivt bidrag, från både den privata och offentliga sektorn inom hela EU, till processen för att nå samstämmighet.


Side Bar