Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/98/114

Brussel, 4 februari 1998

Mondialisering en informatiemaatschappij: de Commissie stelt een internationaal charter voor als instrument ter bevordering van de wereldwijde coördinatie

Het is voor het bedrijfsleven en de samenleving belangrijk dat de internationale regelgeving voor de elektronisch handel en de andere toepassingen van het wereldwijde communicatienet consistenter wordt. Op voorstel van de met industrie, telecommunicatie, buitenlandse betrekkingen en handel belaste Commissieleden, Martin Bangemann en Sir Leon Brittan, heeft de Europese Commissie daarom vandaag in een mededeling voorgesteld een internationaal debat over het mondiale communicatiebeleid te lanceren, een kader voor internationale beleidssamenwerking op te zetten en te streven naar de ondertekening van een internationaal communicatiecharter. Een dergelijk internationaal charter zou de werkzaamheden met het oog op het opruimen van de hinderpalen voor de wereldwijde elektronische markt moeten stroomlijnen. Het is de bedoeling dat dit charter juridisch niet-bindend is, het werk van de bestaande internationale instellingen erkent en de deelname van de particuliere sector en relevante maatschappelijke groepen bevordert. Een internationale superviserende instantie en een reeks bindende regels zijn niet vereist. Over het charter kan overeenstemming worden bereikt in 1999. Te dien einde wordt voorgesteld om in de loop van 1998 of uiterlijk begin 1999 een specifieke internationale ministeriële conferentie te organiseren, dan wel deze kwestie te bespreken op een van de reeds geplande internationale bijeenkomsten op ministerieel niveau.

De mondiale regelgeving moet consistenter worden

De Europese Unie is begonnen met het uitstippelen van een beleid op het gebied van de elektronische handel. Zij wil daarbij de ontwikkeling van een interne markt voor elektronische diensten stimuleren en tegelijk waken over het openbaar belang (zie de mededelingen over "Een Europees initiatief op het gebied van de elektronische handel  COM(97) 157." en "Illegale en schadelijke inhoud op het internet"  COM(96) 487.).

Parallel daarmee draagt de Europese Unie bij tot de uitwerking van een algemeen kader voor de communicatiemiddelen en de elektronische handel, onder meer via de overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie inzake basistelecommunicatiediensten, de overeenkomst over de tarieven voor informatietechnologieproducten en de overeenkomst van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de bescherming van de intellectuele eigendom. Op wereldniveau zijn verscheidene initiatieven aan de gang en op nationaal en regionaal niveau wordt er regelgevend werk verricht. Deze activiteiten zijn niet altijd gecoördineerd en soms wordt er een verschillende aanpak gevolgd. Slecht aangepaste of versnipperde regelgeving zal echter de ontwikkeling afremmen van een "on-line"-economie waarbij de zakenwereld en de burgers veel te winnen hebben. Naar verwachting zal de elektronische handel in het jaar 2000 tot een bedrag van 200 miljard ecu zijn opgelopen.

Als algemeen beginsel zullen de juridische kaders van de "off-line"-wereld ook op de "on-line"-wereld worden toegepast. Op verschillende gebieden van de bestaande wetgeving beginnen de technische mogelijkheden van open netwerken als het internet echter nu reeds de juridische structuren op de proef te stellen. In sommige gevallen vergen de specifieke kenmerken van de mondiale elektronische markt een verduidelijking en aanpassing van de juridische kaders en handhavingsmechanismen.

Enkele voorbeelden:

- De organisatie van de activiteiten via elektronische netwerken begint aanleiding te geven tot het ontstaan van een meer internationale arbeidsmarkt. Transnationale arbeid heeft waarschijnlijk gevolgen voor de toepassing van de arbeidswetgeving. Wellicht moeten er adequate internationale mechanismen voor de beslechting van geschillen in verband met transnationale arbeid worden uitgewerkt.

- De bestaande grote verschillen tussen de gegevensbeschermingswetgevingen of de afwezigheid van een dergelijke wetgeving op regionaal en nationaal niveau zullen naar alle waarschijnlijkheid een grensoverschrijdende elektronische handel en het gebruik van wereldwijde communicatienetten bemoeilijken.

- In afwezigheid van internationaal overeengekomen beginselen is wellicht ook "on-line"-reclame op wereldschaal, met nationale en supranationale merken, niet zonder risico's. De beperkingen van het internet-domeinnaamsysteem geven nu reeds aanleiding tot juridisch getouwtrek tussen nationale rechthebbenden met dezelfde merknaam. Er zijn wel tien verschillende organisaties betrokken bij de besluitvorming voor het internet-domeinnaamsysteem; weldra start er internationaal overleg over het toekomstige beheer van dit systeem.

- Ook de bestaande mechanismen voor de bescherming van de consument zullen opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Een van de belangrijkste oorzaken voor de terughoudendheid van de consument is dat het zeer moeilijk is om van producten die niet overeenstemmen met de aangeprezen kenmerken of ongeschikt zijn voor gebruik, de herkomst te achterhalen.

In deze context moet de internationale gemeenschap twee vragen beantwoorden, namelijk wat zijn de meest urgente hinderpalen en wat zijn de doeltreffendste middelen om die uit de weg te ruimen?

De ontwikkeling van een coördinatiemethode - een internationaal charter

De Commissie denkt niet dat een internationale superviserende instantie of een reeks bindende regels het geschikte antwoord vormen. Er moet echter wel een gemeenschappelijke algemene aanpak worden uitgewerkt. De Commissie stelt daarom voor om in 1999 overeenstemming te bereiken over een internationaal charter. Een dergelijk charter zou een multilateraal akkoord omvatten over een coördinatiemethode voor het opruimen van belemmeringen voor de wereldwijde elektronische handel. Het is de bedoeling dat dit charter juridisch niet-bindend is, het werk van de bestaande internationale instellingen erkent, de deelname van de particuliere sector en relevante maatschappelijke groepen bevordert en bijdraagt tot een grotere transparantie van de regelgeving. In de loop van 1998 zal de Commissie de industrie en deskundigen van de lidstaten, internationale partners en consumentengroepen uitnodigen om deel te nemen aan een rondetafelconferentie waarin zij hun standpunten kunnen uitwisselen. Voorts is voorgesteld om in de loop van 1998 of uiterlijk begin 1999 hetzij een specifieke internationale ministeriële conferentie te organiseren, hetzij deze kwestie te bespreken op een van de reeds geplande internationale bijeenkomsten op ministerieel niveau.

De volgende stappen

De Europese Commissie zal:

- met de lidstaten de geschikte procedure bespreken. Dit kan gebeuren naar aanleiding van de Raad over telecommunicatie en de Raad algemene zaken die in de nabije toekomst plaatsvinden;

- in 1998 deskundigen onder de gebruikers en anderen, inclusief internationale partners, uitnodigen op een rondetafelconferentie om een beter beeld van de situatie te krijgen;

- aansporen tot een actieve EU-bijdrage aan het consensusvormingsproces van zowel de particuliere als de openbare sector.


Side Bar