Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

ip/98/114

Bryssel, 4. helmikuuta 1998

Maailmanlaajuistuminen ja tietoyhteiskunta: Komissio ehdottaa kansainvälistä peruskirjaa maailmanlaajuisen koordinaation vahvistamiseksi

Maailmanlaajuisesti yhdenmukaisempien sääntöjen soveltaminen elektroniseen kaupankäyntiin ja muihin tarkoituksiin käytettäviin globaaleihin verkkoihin on sekä elinkeinoelämän että yleisen edun mukaista. Siksi Euroopan komissio on tänään teollisuus- ja televiestintäasioista vastaavan jäsenensä Martin Bangemannin sekä ulkosuhteista ja kauppapolitiikasta vastaavan jäsenensä Sir Leon Brittanin aloitteesta antamassaan tiedonannossa ehdottanut kansainvälisen vuoropuhelun käynnistämistä maailmanlaajuisesta viestintäpolitiikasta ja kansainvälisen yhteistyön puitteista sekä kansainvälisen viestinnän peruskirjan hyväksymiseen tähtäävän prosessin käynnistämistä. Kansainvälinen peruskirja olisi monenkeskinen sopimus koordinaatiomenetelmistä, joiden avulla voidaan poistaa maailmanlaajuisen elektronisen kaupankäynnin nykyisiä esteitä. Sopimus ei olisi juridisesti sitova, mutta siinä tunnustettaisiin kansainvälisten järjestöjen asema ja edistettäisiin yksityisen sektorin ja eri yhteiskuntaryhmien osallistumista. Ei ole tarpeen asettaa kansainvälistä valvontaviranomaista tai sitovia sääntöjä. Peruskirjasta voitaisiin sopia joko vuoteen 1999 mennessä tai sen aikana, ja tätä varten ehdotetaan erityisen ministerikokouksen järjestämistä vuonna 1989 tai viimeistään vuoden 1999 alussa. Vaihtoehtoisesti asiaa voidaan käsitellä jo suunniteltujen ministeritason tapaamisten yhteydessä.

Tarve yhdenmukaistaa kansainvälisiä sääntöjä

Euroopan unioni on ryhtynyt hahmottelemaan elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä toimintalinjoja, ja pyrkimyksenä on kehittää sähköisten palveluiden sisämarkkinoita huolehtien samalla yleisestä edusta (vrt. tiedonannot Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite KOM(97)157., Internetin laiton ja haitallinen sisältö KOM(96)487.). Samanaikaisesti Euroopan unioni osallistuu viestinnän ja elektronisen kaupankäynnin kansainvälisten pelisääntöjen määrittelemiseen, esimerkiksi Maailman kauppajärjestön televiestinnän peruspalveluja koskevan sopimuksen, tietotekniikkatuotteiden tulleja koskevan sopimuksen ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussuojaa koskevan sopimuksen avulla. Maailmanlaajuisesti on tehty lukuisia aloitteita, ja alaa säännellään sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Nämä toimet eivät aina ole keskenään koordinoituja, ja ne saattavat olla lähestymistavaltaan hyvin erilaisia.

Tarkoitukseen sopimaton ja hajanainen sääntely haittaa kuitenkin tämän yrityksille ja kansalaisille tärkeän onlinetalouden kehitystä. Elektronisen kaupankäynnin ennustetaan saavuttavan 200 miljardia ecua vuoteen 2000 mennessä.

Periaatteessa perinteistä lainsäädäntöä vain sovelletaan uuteen onlineympäristöön. Internetin tapaisten avointen verkkojen tarjoamat tekniset mahdollisuudet asettavat kuitenkin jo nyt useita nykyisen lainsäädännön osa-alueita koetukselle. Rajattoman sähköisen markkinapaikan erityisominaisuudet vaativat eräissä tapauksissa nykyisen lainsäädännön ja valvontamenetelmien selkeyttämistä tai sopeuttamista.

Esimerkiksi:

· Merkittävät tietosuojaa koskevat alueelliset tai kansalliset sääntelylliset erot tai tietosuojan puuttuminen vaikeuttavat valtiolliset rajat ylittävää elektronista kaupankäyntiä ja globaalia viestintää.

· Nykyisiä kuluttajasuojajärjestelmiä on myös selkeytettävä. Jos kuluttajien on vaikea selvittää sellaisten tuotteiden alkuperää, jotka eivät vastaa mainostettuja laatuvaatimuksia tai jotka eivät sovellu aiottuun käyttöön, vaikuttaa tämä rajoittavasti kuluttajien valintoihin.

Kansainvälisen yhteisön on vastattava kahteen kysymykseen:

"Mitkä esteet on poistettava ensimmäiseksi?"

"Miten nämä esteet poistetaan tehokkaimmin?"

Koordinointimenetelmän kehittäminen: kansainvälinen peruskirja

Komission näkemyksen mukaan uusi kansainvälinen valvontaviranomainen tai sitovat säännöt eivät ole oikea lähestymistapa. On kuitenkin tärkeää, että valittava lähestymistapa on globaali. Siksi tiedonannossa ehdotetaan, että vuoden 1999 kuluessa sovittaisiin kansainvälisestä peruskirjasta. Peruskirja olisi monenkeskinen sopimus koordinointimenetelmästä, jonka avulla poistetaan esteet maailmanlaajuiselta elektroniselta kaupankäynniltä. Peruskirja ei olisi juridisesti sitova, mutta siinä tunnustettaisiin nykyisten kansainvälisten järjestöjen asema, edistettäisiin yksityisen sektorin ja eri yhteiskuntaryhmien osallistumista sekä painotettaisiin sääntelyn avoimuutta. Komissio kutsuu vuoden 1998 aikana jäsenvaltioiden teollisuuden ja asiantuntijat, kansainväliset yhteistyökumppanit sekä kuluttajajärjestöt yhteiseen kokoukseen esittämään näkemyksensä. Lisäksi komissio ehdottaa erityisen ministerikokouksen järjestämistä vuonna 1989 tai viimeistään vuoden 1999 alussa. Vaihtoehtoisesti asiaa voidaan käsitellä jo suunniteltujen ministeritason tapaamisten yhteydessä.

Seuraava vaihe

Euroopan komissio

· 


Side Bar