Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

ip/98/114

Βρυξέλλες, 4η Φεβρουαρίου 1998

Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνία των Πληροφοριών: η Επιτροπή προτείνει Διεθνή Χάρτη για την ενίσχυση του παγκόσμιου συντονισμού

Οι χρήστες του βιομηχανικού τομέα και οι εκπρόσωποι των δημοσίων συμφερόντων απαιτούν μεγαλύτερη συνέπεια στους παγκόσμιους κανόνες για τις ηλεκτρονικές δοσοληψίες και τη χρησιμοποίηση των παγκόσμιων δικτύων επικοινωνιών για μια ποικιλία σκοπών. Ως εκ τούτου, κατόπιν πρότασης των μελών της που είναι αρμόδια για τις βιομηχανικές υποθέσεις και τις τηλεπικοινωνίες και τις εξωτερικές σχέσεις και την εμπορική πολιτική, Martin Bangemann και Sir Leon Brittan, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα, με μια ανακοίνωση, να αρχίσει διεθνής συζήτηση όσον αφορά την παγκόσμια πολιτική επικοινωνιών, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για διεθνή συνεργασία πολιτικής και να αρχίσει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην έγκριση ενός Διεθνούς Χάρτη Επικοινωνιών. Ο Διεθνής Χάρτης θα είναι πολυμερής συνεννόηση επί μιας μεθόδου συντονισμού για την άρση των εμποδίων στην παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά. Θα αναγνωρίζει τις εργασίες των υφισταμένων διεθνών οργανισμών και θα προωθεί τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και σχετικών κοινωνικών ομάδων, αλλά δεν θα είναι νομικά δεσμευτικός, ούτε θα δημιουργεί μια διεθνή εποπτική αρχή. Ο Χάρτης θα μπορούσε να εγκριθεί έως το 1999 ή κατά τη διάρκειά του. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνεται, κατά τη διάρκεια του 1998 ή το αργότερο στις αρχές του 1999, είτε να διοργανωθεί ειδική Διεθνής Υπουργική Διάσκεψη, είτε να αξιοποιηθεί μια από τις ήδη προγραμματισμένες διεθνείς εκδηλώσεις σε υπουργικό επίπεδο.

Ανάγκη για μεγαλύτερη συνέπεια στους διεθνείς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αρχίσει να χαράσσει διάφορες κατευθύνσεις πολιτικής στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τονώνοντας την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως τα δημόσια συμφέροντα (πρβλ. ανακοινώσεις "Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εμπόριο COM(97) 157", "Παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο COM(97) 623"). Παράλληλα, η ΕΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πλαισίου για τις επικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, παραδείγματος χάρη μέσω των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και σχετικά με τους δασμούς για προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών, καθώς και της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παγκοσμίως, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και ρυθμιστικές δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν γίνεται πάντοτε συντονισμός των δραστηριοτήτων αυτών και μερικές φορές διαφαίνονται αποκλίνουσες προσεγγίσεις.

Δυσάρμοστες ή κατακερματισμένες ρυθμίσεις, ωστόσο, θα παρεμποδίσουν την ανάπτυξη της οικονομίας "σε απευθείας σύνδεση", από την οποία έχουν πολλά να κερδίσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπεται να φθάσει σε 200 δισεκατ. ECU σε συναλλαγές έως το έτος 2000.

Καταρχήν, τα νομικά πλαίσια του κόσμου της μη απευθείας σύνδεσης θα εφαρμοσθούν στον κόσμο της απευθείας σύνδεσης. Ωστόσο, οι τεχνικές δυνατότητες ανοικτών δικτύων, όπως το Internet, αρχίζουν ήδη να θέτουν σε δοκιμασία τις νομικές δομές σε διάφορα πεδία του υφισταμένου δικαίου. Σε μερικές περιπτώσεις, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της ηλεκτρονικής αγοράς χωρίς σύνορα, απαιτείται αποσαφήνιση ή προσαρμογή των υφισταμένων νομικών πλαισίων και μηχανισμών επιβολής.

Για παράδειγμα:

Η ηλεκτρονική δικτύωση των δραστηριοτήτων συντελεί στην εμφάνιση μιας περισσότερο παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Η διακρατική εργασία στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να έχει συνέπειες όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο για εργασιακά ζητήματα. Μπορεί να χρειασθούν κατάλληλοι διεθνείς μηχανισμοί, οι οποίοι να είναι σε θέση να επιλύσουν διαφορές σχετικά με τη διακρατική εργασία.

Σημαντικές διαφορές στις ρυθμίσεις προστασίας των δεδομένων ή έλλειψη προστασίας των δεδομένων, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενδέχεται να παρεμποδίσουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και τη χρήση παγκόσμιων επικοινωνιών.

Η διαφήμιση σε απευθείας σύνδεση με εθνικά ή υπερεθνικά εμπορικά σήματα, ελλείψει συμφωνημένων διεθνών αρχών, ενδέχεται επίσης να παρουσιάζει τους κινδύνους της. Οι περιορισμοί του συστήματος ονομάτων τομέων Internet δίδουν αφορμή για νομικές μάχες, στις οποίες εμπλέκονται εθνικοί δικαιούχοι που μοιράζονται το ίδιο εμπορικό σήμα. Ίσα με 10 διαφορετικοί οργανισμοί συμμετέχουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων για το Σύστημα Ονομάτων Τομέων Internet και διεξάγεται διεθνής συζήτηση για τη μελλοντική διακυβέρνησή του.

Θα χρειασθεί επίσης να αποσαφηνισθούν τα υφιστάμενα πλαίσια και μηχανισμοί που παρέχουν προστασία των καταναλωτών. Ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγων για τους καταναλωτές είναι η δυσκολία εντοπισμού της προέλευσης των προϊόντων, όταν υστερούν ως προς τα διαφημιζόμενα πρότυπα ποιότητας ή αποδεικνύονται ακατάλληλα για τη σκοπούμενη χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να απαντήσει σε δύο ερωτήματα:

"Ποια είναι τα πλέον επείγοντα εμπόδια και ποια είναι τα αποτελεσματικότερα μέσα για την άρση τους;"

Ανάπτυξη μιας μεθόδου συντονισμού: Διεθνής Χάρτης

Η Επιτροπή δεν είναι της γνώμης ότι η ενδεδειγμένη απάντηση είναι μια νέα διεθνής εποπτική αρχή ή μια σειρά δεσμευτικών κανόνων. Ωστόσο, χρειάζεται μια κοινή παγκόσμια προσέγγιση. Στην ανακοίνωση προτείνεται, επομένως, να επέλθει συμφωνία, κατά τη διάρκεια του 1999, επί ενός Διεθνούς Χάρτη. Θα είναι πολυμερής συνεννόηση επί μιας μεθόδου συντονισμού για την άρση των εμποδίων στην παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά.

Δεν θα είναι νομικά δεσμευτικός, θα αναγνωρίζει τις εργασίες των υφισταμένων διεθνών οργανισμών, θα προωθεί τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και σχετικών κοινωνικών ομάδων και θα συμβάλλει σε περισσότερη διαφάνεια των ρυθμίσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 1998, θα καλέσει τη βιομηχανία και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, διεθνείς εταίρους και ομάδες καταναλωτών να συμμετάσχουν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, για να προσφέρει ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Περαιτέρω, προτείνεται, κατά τη διάρκεια του 1998 ή το αργότερο κατά τις αρχές του 1999, είτε να διοργανωθεί μια ειδική Διεθνής Υπουργική Διάσκεψη, είτε να αξιοποιηθεί μια από τις ήδη προγραμματισμένες διεθνείς εκδηλώσεις σε υπουργικό επίπεδο.

Τα επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα συζητήσει με τα κράτη μέλη και θα επιδιώξει συμφωνία επί της διαδικασίας. Οι ευκαιρίες αυτές θα δοθούν κατά τα προσεχή Συμβούλια Τηλεπικοινωνιών και Γενικών Υποθέσεων.

Θα καλέσει εμπειρογνώμονες από τους κύκλους των χρηστών και άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εταίρων, σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, το 1998, για να λάβει εκτενέστερη εικόνα.

Θα επιδιώξει να προωθήσει ενεργό συνεισφορά, σε κλίμακα ΕΕ, στη διαδικασία επίτευξης συναίνεσης, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα.


Side Bar