Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/98/114

Bruxelles, den 4. februar 1998

Globaliseringen og informationssamfundet: Kommissionen forslår internationalt charter for at styrke samordning på verdensplan

Erhvervslivet, brugerne og hensynet til almenvellet kræver, at der tilvejebringes større ensartethed i de internationale regler for elektronisk forretningsaktivitet og for brug af de globale kommunikationsnet til mange forskellige formål. Efter forslag fra kommissærerne for industri og telekommunikation og for forbindelser med tredjelande og handelspolitik, Martin Bangemann og Sir Leon Brittan, har Kommissionen i dag udsendt en meddelelse, hvis formål er at sætte gang i en international debat om en global kommunikationspolitik. I meddelelsen foreslås det, at der etableres en ramme for internationalt politisk samarbejde, og at der igangsættes en proces, som kunne føre frem til vedtagelse af et internationalt kommunikationscharter. Tanken er, at et sådant charter skulle omfatte en multilateral forståelse af, hvordan man kan samarbejde om at fjerne hindringer for det globale elektroniske marked. Det skulle anerkende det arbejde, der gøres af eksisterende internationale organisationer, og fremme den private sektors og de relevante samfundsgruppers deltagelse, men hverken være juridisk bindende eller omfatte en international tilsynsmyndighed. Der skulle kunne opnås enighed om charteret i løbet af 1998 eller senest i begyndelsen af 1999. Derfor foreslås det, at man enten organiserer en særlig international ministerkonference eller benytter et af de i forvejen planlagte internationale arrangementer på ministerplan.

Der er brug for mere ensartede regler på globalt plan

EU er begyndt at tilrettelægge en politik for en række forhold i forbindelse med elektronisk handel ved at stimulere fremkomsten af et indre marked for elektroniske tjenesteydelser uden at det går ud over almene interesser (jf. meddelelserne "Et europæisk initiativ inden for elektronisk handel" KOM (97) 157, "Ulovligt og skadeligt indhold på Internet" KOM (96) 487. Sideløbende hermed bidrager EU til, at der kan fremkomme en global ramme for elektronisk kommunikation og handel, f.eks. i aftalen om grundlæggende teletjenester, som er indgået under Verdenshandelsorganisationen (WTO), aftalen om takster for informationsteknologiske produkter og aftalen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, som er indgået under Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO).

Initiativerne spirer frem overalt i verden og på nationalt og regionalt plan tages der initiativ til regulering. Det sker til tider uden samordning og efter forskellige metoder. Men dårligt tilpasset eller fragmentarisk regulering vil hæmme udviklingen af den "online-økonomi", som både virksomheder og borgere har meget at vinde ved. Elektronisk handel forventes at nå op på 200 mia. ECU i år 2000.

Principielt vil den juridiske ramme, der gælder i offline-verdenen også blive anvendt på online-verdenen. Allerede nu begynder de åbne nets tekniske muligheder imidlertid at stille de juridiske systemer på en prøve på forskellige områder inden for den eksisterende lovgivning. Den særlige karakter af det grænseløse elektroniske marked og de transmissioner, der finder sted på det, kræver derfor i nogle tilfælde, at eksisterende retsregler og fuldbyrdelsesmidler afklares eller tilpasses.

For eksempel:

· Sammenknytning af aktiviteter i net er årsag til fremkomsten af et mere globalt arbejdsmarked. Transnationalt arbejde vil efter al sandsynlighed få betydning for den lovgivning, der gælder for arbejdsmarkedsforhold. Der kan derfor være brug for internationale konfliktløsningsmekanismer for transnationalt arbejde.

 

· Væsentlige forskelle i databeskyttelsesregler eller fravær af databeskyttelse på regionalt og nationalt plan efter al sandsynlighed hæmme grænseoverskridende handel og brug af globale kommunikationstjenester.

 

· Global online-annoncering med nationale eller overnationale varemærker er heller ikke fri for risici, sålænge der ikke findes nogen internationalt aftalte principper. Begrænsningerne i domænenavnssystemet på internettet giver allerede nu anledning til juridiske slagsmål mellem nationale rettighedsindehavere til samme varemærke. Intet mindre end to forskellige organisationer er involveret i beslutningerne om fremtidens domænenavnssystem på internettet, og en international debat om, hvordan det skal styres er i gang.

 

· Eksisterende rammer og ordninger til beskyttelse af forbrugerne må også tydeliggøres. En vigtig hæmmende faktor for forbrugerne er vanskeligheden ved at lokalisere produkters oprindelse og konstatere et ansvar, hvis et produkt ikke lever op til den annoncerede kvalitetsstandard eller viser sig at være uegnet til den forudsatte anvendelse.

 

I denne forbindelse må det internationale samfund besvare to spørgsmål:"Hvilke hindringer haster det mest at få bragt af vejen, og hvilke midler vil være de mest effektive til dette formål?"

Tilrettelæggelse af en samordningsmetode: et internationalt charter

Efter Kommissionens opfattelse vil en ny international tilsynsmyndighed eller et sæt bindende regler ikke være det rette svar. Men en fælles global indfaldsvinkel er påkrævet. Meddelelsen foreslår derfor, at man i løbet af 1999 enes om et internationalt charter. Det skulle bestå i en multilateral fælles forståelse af, hvordan man kan samarbejde om at fjerne hindringer for det globale elektroniske marked. Juridisk set skulle det være ikke-bindende og anerkende det arbejde, der udføres i eksisterende internationale organisationer, fremme den private sektors og relevante samfundsgruppers deltagelse og bidrage til større gennemskuelighed i reglerne. I løbet af 1998 vil Kommissionen indbyde erhvervsliv og eksperter fra medlemsstaterne, internationale partnere og forbrugergrupper til at deltage i en rundbordssamtale og fremlægge deres synspunkter. Derudover foreslås det, at der i 1998 eller senest i begyndelsen af 1999 enten arrangeres en særlig international ministerkonference eller iværksættes drøftelser om emnet på et af de i forvejen planlagte internationale arrangementer på ministerplan.

De næste skridt

Europa-Kommissionen vil:

· drøfte fremgangsmåden med medlemsstaterne og søge at nå til enighed med dem herom; lejlighed hertil vil der blive på de kommende rådsmøder om telekommunikation og almindelige anliggender;

 

· indbyde eksperter fra brugerverdenen og andre, herunder internationale partnere, til en rundbordssamtale i 1998 for at danne sig et mere fuldstændigt billede af situationen;

 

· søge at fremme et aktivt, EU-omspændende bidrag til konsensusdannelsen fra både den private og den offentlige sektor


Side Bar