Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

ip/97/538

Brussel, 18 juni 1997

De Commissie hecht haar goedkeuring aan een mededeling die een einde moet maken aan overheidssteun voor kortlopende exportkredietverzekeringen

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling aan de lidstaten betreffende kortlopende exportkredietverzekeringen goedgekeurd. Het doel van deze mededeling is om concurrentiedistorsies uit de weg te ruimen, welke een gevolg zijn van staatssteun aan het exportkredietverzekeringsbedrijf waar openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraars en particuliere exportkredietverzekeraars met elkaar concurreren.

In deze mededeling wordt de lidstaten verzocht om binnen één jaar na bekendmaking van de mededeling een einde te maken aan overheidssteun voor openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraars, welke bestemd is voor exportkredietverzekeringen waarvoor een commerciële markt bestaat. Maar In bepaalde landen kan er voor dergelijke exportkredietverzekeringsrisico's tijdelijk geen dekking op de markt beschikbaar zijn.

Onder dergelijke omstandigheden kunnen deze risico's - na voorafgaande aanmelding bij de Commissie - worden verzekerd door een openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraar op rekening of met garantie van de overheid. Ook bestaande aanvullende herverzekeringsovereenkomsten van de overheid blijven gedurende een overgangsperiode toegestaan.

De commerciële sector van exportkredietverzekering heeft betrekking op de verzekering van "marktbare" risico's - d.i. met een riscio van minder dan twee jaar - in de handel binnen de Europese Gemeenschap (EU) en met de meeste OESO-landen; deze landen zijn in een bijlage bij de mededeling opgenomen. Alle andere risico's worden nog niet als marktbaar beschouwd. Aangezien de capaciteit van de particuliere herverzekeringsmarkt echter flexibel is, verandert de definitie van marktbare risico's. Deze definitie moet derhalve regelmatig worden herzien.

Om te voldoen aan de mededeling moeten openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraars een gescheiden administratie en gescheiden rekeningen te voeren voor het verzekeren van marktbare en niet marktbare risico's, waaruit blijkt dat zij bij hun activiteiten inzake het verzekeren van marktbare risico's geen staatssteun ontvangen. Bovendien zullen lidstaten die herverzekeringsdekking verstrekken aan een exportkredietverzekeraar door middel van deelneming aan of betrokkenheid bij particuliere herverzekeringsovereenkomsten die zowel op marktbare als op niet marktbare risico's betrekking hebben, moeten aantonen dat deze geen staatssteun omvatten in de zin van de mededeling.

In deze mededeling wordt de verzekering van middellange en langetermijnexportkredietrisico's, die tot dusverre in hoofdzaak niet marktbaar zijn, niet besproken. In deze sector worden pogingen ondernomen om een richtlijn in te dienen tot harmonisatie van de voorwaarden van exportkredietverzekering, premies en landendekkingsbeleid, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de programma's van derde landen om te voorkomen dat het concurrentievermogen van exporteurs uit de EU wordt ondermijnd.

De Commissie zal, in samenwerking met de lidstaten en belanghebbende derden, regelmatig de werking onderzoeken van deze mededeling die per 1 januari 1998 van kracht wordt.

Achtergrond van de mededeling

De lidstaten geven aanzienlijke bedragen aan overheidsmiddelen uit om hun industrie te ondersteunen, grotendeels in de vorm van gunstige voorwaarden voor exportkredieten en exportkredietverzekering. Exportsubsidies kunnen de mededinging op de markt tussen potentiële leveranciers van goederen en dienstverrichters rechtstreeks aantasten. De Commissie heeft exportsteun in het intracommunautair handelsverkeer steeds streng veroordeeld. Hoewel de steun van de lidstaten voor hun export buiten de EU de mededinging in de EU eveneens negatief kan beïnvloeden, heeft de Commissie niet stelselmatig maatregelen op dit gebied genomen uit hoofde van de regels inzake staatssteun van het EG-Verdrag, artikelen 92 tot en met 94.

Hiervoor bestonden enkele redenen. Ten eerste wordt met één van de bepalingen van het EG-Verdrag - artikel 112 - op het gebied van buitenlandse handel de harmonisatie van exportsteun beoogd. Ten tweede wordt niet alleen de mededinging in de EU door steun voor export naar derde landen aangetast, maar ook het concurrentievermogen van exporteurs uit de EU ten opzichte van die van de handelspartners van de EU, die soortgelijke steun verlenen. Uit de werkzaamheden van de Coördinatiegroep kredietverzekering en financieringskredieten van de Raad en uit rechtszaken van het Europees Hof van Justitie is echter gebleken dat in de sector van de kortlopende exportkredietverzekering, de feitelijke of potentiële verstoringen van de mededinging in de EU wellicht maatregelen van de Commissie rechtvaardigen uit hoofde van de regels inzake overheidssteun, zonder vooruitgang op andere gebieden af te wachten. In deze sector kunnen de concurrentiedistorsies zich niet alleen voordoen tussen exporteurs in verschillende lidstaten bij hun handelsactiviteiten in en buiten de EU, maar ook tussen exportkredietverzekeraars die hun diensten in de EU aanbieden. Hoewel de lidstaten aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om steun in de commerciële sector van de exportkredietverzekering af te schaffen, vooruitlopend op maatregelen van de EU, vereist de interne markt maatregelen om ervoor te zorgen dat de concurrentieverhoudingen onder alle omstandigheden eerlijk blijven.

Te beëindigen vormen van steun

De lidstaten wordt verzocht om binnen één jaar de volgende vormen van steun aan openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraars te beëindigen:

- staatsgaranties voor leningen of verliezen;

- ontheffing van de verplichting om adequate reserves te vormen en van de andere verplichtingen die in het tweede streepje van punt 3.1 zijn opgesomd;

- verlaging of vrijstelling van belasting of van andere lasten welke gewoonlijk verschuldigd zijn;

- steunverlening of kapitaalverstrekking of andere vormen van financiering in omstandigheden waarin een particuliere investeerder die onder normale marktvoorwaarden handelt, niet in het bedrijf zou investeren, of op voorwaarden die een particuliere investeerder niet aanvaardbaar zou achten;

- het verlenen van diensten in natura door de overheid, zoals de toegang tot en het gebruik van overheidsinfrastructuur, faciliteiten of bevoorrechte informatie (bijvoorbeeld door ambassades verzamelde informatie over debiteuren), tegen voorwaarden die geen juiste afspiegeling vormen van de kosten, en

- herverzekering door de overheid, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect via een andere openbare of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraar, tegen voorwaarden die gunstiger zijn dan die welke op de particuliere herverzekeringsmarkt gelden, hetgeen ofwel tot een te lage prijs van de herverzekeringsdekking leidt of tot de kunstmatige totstandbrenging van capaciteit die op de particuliere markt niet gecreëerd zou worden.

De bestaande aanvullende herverzekeringsovereenkomsten van de overheid blijven evenwel voorlopig toegestaan, mits:

- de overheidsherverzekering een ondergeschikt element vormt in het totale herverzekeringspakket van de verzekeraar;

- wanneer de herverzekeringsovereenkomsten van de verzekeraar zowel marktbare als niet marktbare risico's omvatten, en een eventuele overheidsherverzekering onvermijdelijk betrekking heeft op marktbare risico's, het niveau van herverzekering voor marktbare risico's niet hoger is dan dat van de particuliere herverzekeringsmarkt indien deze risico's afzonderlijk zouden worden herverzekerd;

- de herverzekering door de overheid de verzekeraar niet in staat stelt om bij het verzekeren van activiteiten voor individuele kopers de grenzen die door de deelnemende herverzekeraars op de particuliere markt zijn vastgesteld, te overschrijden;

- de premie voor overheidsherverzekering een onmiskenbare afspiegeling vormt van het risico, wordt berekend op basis van commerciële markttechnieken en - wanneer een gelijkwaardig commercieel tarief beschikbaar is - tenminste gelijk is aan dat tarief;

- de overheidsherverzekering voor marktbare risico's toegankelijk is voor alle kredietverzekeraars die voldoen aan de gemeenschappelijke criteria om hiervoor in aanmerking te komen.

De definitie van "marktbare risico's" omvat momenteel uitsluitend de zogenaamde "commerciële" risico's, die voor de doeleinden van de mededeling als volgt worden omschreven:

- ongegronde opzegging van een contract door een debiteur, d.w.z. het door een niet-openbare debiteur zonder geldige reden opschorten of beëindigen van het contract;

- ongegronde weigering van een particuliere debiteur om de goederen waarop het contract betrekking heeft te accepteren;

- insolventie van een niet-openbare debiteur of zijn garant;

- niet-betaling door een niet-openbare debiteur of door een garant van een schuld die voortvloeit uit het contract, d.w.z. langdurige niet-nakoming van een betalingsverplichting.


Side Bar