Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/97/1041

Bryssel den 26 november 1997

Handlingsplan för att stödja en säker användning av Internet

Europeiska kommissionen antog i dag ett förslag till handlingsplan för att stödja en säker användning av Internet. Där konstateras att det behövs konkreta åtgärder, som kan komma att stödjas av Europeiska unionen, inom följande huvudområden: Ett europeiskt nätverk med direktlinjer bör upprättas för att användarna skall kunna anmäla innehåll som de upptäckt på Internet och anser vara olagligt. System för självreglering och innehållskontroll bör utvecklas av tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer och nätoperatörer. Internationellt kompatibla filtrerings- och klassningssystem bör användas för att skydda användarna, i synnerhet barn, mot oönskat innehåll. Slutligen kan informationsåtgärder riktade till föräldrar, lärare, barn och andra konsumenter göra dessa grupper medvetna om möjligheterna så att de kan välja lämpligt innehåll och eventuellt utöva viss föräldrakontroll. Handlingsplanen skall omfatta åren 19982001.

Handlingsplanen har en nära koppling till kommissionens meddelande och för slag till rekommendation av den 19 november 1997 om politiska åtgärder för att skydda minderåriga och den mänskliga värdigheten i samband med audiovisuella tjänster. Dessa båda dokument läggs fram på initiativ av kommissionsledamoten Martin Bangemann, med ansvar för industri, informationsteknik och telekommunikationer, och kommissionsledamoten Marcelino Oreja, med ansvar för kulturella och audiovisuella frågor. De båda dokumenten kompletterar varandra, både i fråga om tid och innehåll. I rekommendationen av den 19 november behandlas olika åtgärder som bör övervägas av medlemsstaterna för att upprätta etiska regler gällande audiovisuella tjänster och Internet. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som syftar till att stärka användarnas förtroende, främja ett gynnsamt klimat för den växande Internetsektorn i Europa och att bekämpa olagligt och skadligt innehåll. Handlingsplanen är framför allt inriktad på åtgärder som kräver ekonomiskt stöd från gemenskapen.

Internet har blivit en faktor att räkna med inom samhälle, utbildning och kultur. Genom Internet får medborgare och lärare nya möjligheter, informationsinnehåll kan lättare skapas och distribueras, samtidigt som allmänheten får tillgång till alltmer omfattande digitala informationskällor. Med de möjligheter Internet erbjuder använder företag och privatpersoner merparten av Internets material för legala (och ofta mycket produktiva) syften. Men liksom all annan kommunikationsteknik kan Internet utnyttjas för att sprida skadligt eller olagligt material eller missbrukas i samband med kriminell verksamhet.

I ett meddelande om olagligt och skadligt material på Internet  IP/97/930 - 16 oktober 1996. från oktober 1996 drog kommissionen slutsatsen att den bästa strategin för att svara på denna utmaning skulle vara en kombination av självreglering inom tjänsteleverantörsleden, nya tekniska lösningar som klassningssystem och mjukvara för filtrering samt upplysning av användarna, i synnerhet föräldrar och lärare.

Den handlingsplan som i dag lades fram är ett resultat av intensivt samråd med Europaparlamentet, medlemsstaterna och alla berörda parter på grundval av kommissionens meddelande. I handlingsplanen rekommenderas åtgärder inom följande områden.

En säker miljö genom direktlinjer och självreglering inom sektorn

Redan nu har sammanslutningar av Internetleverantörer i och utanför Europeiska unionen börjat utarbeta bestämmelser för självreglering (etiska regler) när det gäller tillgången till olagligt material. Direktlinjer har visat sig vara ett effektivt redskap för att samla in uppgifter beträffande olagligt innehåll. Denna information kommer att vara avgörande när man skall förhindra att innehåll som enligt gällande lagstiftning är olagligt tillåts florera på internationella nät. Eftersom Internet är ett globalt nät måste emellertid dessa initiativ vara all europeiska och helst internationella. Enligt handlingsplanen skall man skapa ett europeiskt nätverk av direktlinjer och upprätta kontakter mellan detta nätverk och direktlinjer i länder utanför gemenskapen i syfte att utveckla gemensamma strategier och stimulera överföringen av know-how och bästa praxis. Dessutom planerar man att på europeisk nivå utarbeta riktlinjer för etiska regler, att skapa enighet när det gäller deras tillämpning och stödja införandet av dessa regler.

Utveckling av filtrerings- och klassningssystem

Genom klassningssystem kan innehållet beskrivas enligt en allmänt vedertagen princip (där till exempel inslag av sex eller våld anges med hjälp av en skala). Redan nu finns det ett antal olika filtrerings- och klassningssystem. Men än så länge är de inte särskilt utvecklade och hittills har inget nått "den kritiska massan". Fortfarande utnyttjar de europeiska innehållsleverantörerna och användarna dessa klassningssystem i ganska liten utsträckning. Filtrerings- och klassningssystemen måste vara internationellt kompatibla och utvecklas i nära samarbete mellan företrädare för innehållssektorn, konsumenter och användare. Därför kommer åtgärder att vidtas för att stimulera innehållsleverantörerna till att använda sig av klassningssystem. Projekt kommer att väljas ut för att man skall validera klassningssystem för europeiskt innehåll, främja att klassningssystem integreras i innehållet redan i utformningsskedet samt demonstrera fördelarna med dessa tekniska lösningar. Genom handlingsplanen kommer man att stödja demonstrationsprojekt, bedöma deras effekt och se till så att resultaten sprids i hela Europa.

Upplysningsåtgärder

Genom handlingsplanen inleds upplysningsåtgärder som bygger på att tjänsteleverantörerna sprider information till sina kunder. Det kommer också att utarbetas undervisningsmaterial som kan användas i skolor och andra läroanstalter. Elektronisk informationsspridning kommer att kompletteras med traditionellt informationsmaterial som kan spridas i större omfattning till skolor och bibliotek. Stöd kommer att ges till organisationer i medlemsstaterna som verkar för samma mål som konsumentorganisationer och liknande sammanslutningar när dessa genomför åtgärder på nationell nivå. Målgrupp är föräldrar och lärare, och åtgärden kommer att omfatta sektorn (Internettjänsteleverantörer, innehållsleverantörer) samt olika organisationer som verkar för samma mål, t.ex. konsument- och utbildningsorganisationer.

Eftersom Internet är världsomspännande kommer de erfarenheter som har gjorts inom ramen för de olika handlingslinjerna att föras vidare till berörda aktörer i och utanför Europa vid en internationell konferens. Denna skall föra samman representanter från näringslivet, användar- och konsumentorganisationer, medborgarrättsgrupper samt myndigheter som ansvarar för tillsyn och brottsbekämpning. En sådan konferens kan också medverka till att sprida resultaten av handlingsplanen.

Handlingsplanen grundas på artikel 130.3 i fördraget, vilket innebär att Europa parlamentet måste lämna sitt samtycke innan rådet fattar ett enhälligt beslut.


Side Bar