Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

ip/97/1041

Brussel, 26 november 1997

Actieplan ter bevordering van het veilige gebruik van Internet

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel voor een actieplan ter bevordering van het veilige gebruik van Internet goedgekeurd. Daarin worden de volgende hoofdgebieden aangegeven waarop concrete maatregelen nodig zijn die door de Europese Unie kunnen worden gesteund: de oprichting van een Europees netwerk van centra (bekend als hotlines) zal worden gestimuleerd en zal de gebruikers de mogelijkheid bieden om inhoud te melden die zij tijdens het gebruik van Internet hebben aangetroffen en die volgens hen illegaal is. Zelfregulering en regelingen voor inhoudcontrole moeten door de toegangsverschaffers, de inhoudaanbieders en de netwerkexploitanten worden ontwikkeld. Internationaal compatibele en interoperabele beoordelings- en filtreersystemen moeten worden gebruikt om de gebruikers, in het bijzonder kinderen, tegen ongewenste inhoud te beschermen. Ten slotte zouden maatregelen om ouders, leerkrachten, kinderen en andere consumenten sterker bewust te maken van de beschikbare mogelijkheden, deze groepen kunnen helpen om bij het gebruik van de netwerken de geschikte inhoud te selecteren en een redelijke mate van ouderlijke controle uit te oefenen. Het actieplan bestrijkt de periode van 1998 tot 2001.

Het actieplan is nauw verbonden met de mededeling van de Commissie en het voorstel voor een aanbeveling van 19 november 1997, waarin politieke maatregelen betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de context van de audiovisuele diensten worden beschreven. De twee documenten zijn voorgesteld op initiatief van Martin Bangemann, lid van de Commissie bevoegd voor industrie, informatietechnologie en telecommunicatie, en Marcelino Oreja, lid van de Commissie bevoegd voor culturele en audiovisuele zaken. De documenten vullen elkaar aan wat de timing en het toepassingsgebied betreft. In de aanbeveling van 19 november worden maatregelen beschreven die door de lidstaten in overweging kunnen worden genomen bij het vaststellen van gedragscodes voor audiovisuele diensten en voor Internet. Het actieplan bevat concrete acties die tot doel hebben het vertrouwen van de gebruiker te winnen, een gunstige omgeving voor de groeiende Europese Internetindustrie in de hand te werken, en illegale en schadelijke inhoud te bestrijden. Het actieplan is specifiek gericht op acties waarvoor financiële steun van de Gemeenschap noodzakelijk is.

Internet heeft op sociaal, educatief en cultureel gebied een sterke invloed verworven - doordat het burgers en opvoeders meer mogelijkheden verschaft, de drempels voor het creëren en verspreiden van inhoud verlaagt en universele toegang tot steeds rijkere bronnen van digitale informatie biedt. In overeenstemming met deze mogelijkheden is de inhoud op Internet voor het overgrote deel bedoeld als informatie voor volstrekt legitiem (en vaak zeer productief) zakelijk of particulier gebruik. Internet kan echter, zoals trouwens elke andere communicatietechnologie, worden gebruikt voor de overbrenging van potentieel schadelijke of illegale inhoud of kan als middel voor criminele activiteiten worden misbruikt.

In een Mededeling over schadelijke en illegale inhoud op het Internet IP/97/930 - 16 oktober 1996 besloot de Commissie in oktober 1996 dat het beste antwoord op deze uitdaging een combinatie zou zijn van zelfcontrole door de dienstenaanbieders, nieuwe technische oplossingen zoals beoordelingssystemen en filtreersoftware, en voorlichting van de gebruikers, met name ouders en leerkrachten.

Het vandaag voorgestelde actieplan is het resultaat van intensief overleg, op basis van de mededeling van de Commissie, met het Europees Parlement, de lidstaten en alle betrokkenen. In het actieplan worden de volgende gebieden aangegeven waarop acties moeten worden uitgevoerd:

  • Een veilige omgeving via hotlines en zelfregulering door de industrie

In enkele lidstaten en derde landen zijn verenigingen van aanbieders van Internettoegang in het kader van een zelfreguleringsproces reeds begonnen met de ontwikkeling van regels (gedragscodes) betreffende de toegang tot illegaal materiaal. Hotlines zijn een efficiënt hulpmiddel gebleken om informatie over illegale inhoud te verzamelen. De via de hotlines verzamelde informatie zal van vitaal belang zijn om te voorkomen dat inhoud die op grond van de geldende wetgeving als illegaal wordt beschouwd, zich op internationale netwerken kan ontwikkelen. Aangezien Internet echter een wereldomspannend netwerk is, moeten deze initiatieven op pan-Europese en zelfs internationale leest worden geschoeid. Het actieplan beoogt een Europees netwerk van hotlines op te richten en verbindingen tussen dit netwerk en hotlines in derde landen tot stand te brengen, gemeenschappelijke benaderingswijzen te ontwikkelen en de overdracht van knowhow en optimale werkwijzen te stimuleren. Verder bestaat het voornemen om richtsnoeren op Europees niveau voor gedragscodes te ontwikkelen, een consensus over de toepassing ervan tot stand te brengen en de tenuitvoerlegging ervan te ondersteunen.

  • Filtreer- en beoordelingssystemen ontwikkelen

Bij beoordelingssystemen wordt de inhoud beschreven volgens een algemeen erkende classificatie (waarbij bijvoorbeeld categorieën als sex of geweld op een schaal worden ingedeeld). Doel van het actieplan is systemen te bevorderen die de gebruiker in staat stellen om de inhoud te selecteren die hij/zij wil ontvangen. Er bestaan al enkele filtreer- en beoordelingssystemen. Ze zijn echter nog niet erg verfijnd en voor geen enkel ervan werd de "kritische massa" bereikt. Beoordelingssystemen worden nog steeds weinig gebruikt door de Europese inhoudaanbieders en -gebruikers. Filtreer- en beoordelingssystemen moeten internationaal compatibel en interoperabel zijn en met de volledige medewerking van vertegenwoordigers van de industrie, de consumenten en de gebruikers worden ontwikkeld. Daarom zullen maatregelen worden genomen om de toepassing van beoordelingen door de inhoudaanbieders te stimuleren. Er zullen projecten worden geselecteerd om beoordelingssystemen met betrekking Europese inhoud te valideren, de integratie van beoordeling in het proces van het creëren van inhoud aan te moedigen en de voordelen van deze technische oplossingen te demonstreren. In het kader van het actieplan zullen demonstratieprojecten worden ondersteund, zal het effect ervan worden geëvalueerd en worden gezorgd voor de verspreiding van de resultaten ervan in geheel Europa.

  • Bewustmakingsacties

Met het actieplan zullen bewustmakingsacties op gang worden gebracht die op de verspreiding van informatie van de toegangsverschaffers naar de klanten gebaseerd zullen zijn, en zal materiaal voor gebruik in onderwijsinstellingen worden ontwikkeld. De elektronische verspreiding van materiaal moet worden aangevuld met op ruimere schaal verspreide traditionele pakketten die in scholen en bibliotheken kunnen worden gebruikt. Multiplicatororganisaties in de lidstaten - zoals consumentenorganisaties en andere relevante verenigingen - zullen worden geholpen om op nationaal niveau acties uit te voeren. De doelgroep wordt gevormd door ouders en leerkrachten, en bij de actie zullen de industrie (aanbieders van Internetdiensten, inhoudaanbieders) en multiplicatoren, bv. consumentenverenigingen en onderwijsinstellingen, worden betrokken.

Daar Internet een wereldomspannend netwerk is, zal een internationale conferentie worden georganiseerd om de met het actieplan opgedane ervaring door te geven aan de betrokken actoren, zowel in Europa als daarbuiten. Op deze conferentie zouden de industrie, de gebruikers-, consumenten- en burgerrechtenorganisaties, en overheidsorganen die betrokken zijn bij regelgeving en rechtshandhaving, worden bijeengebracht. Een dergelijke conferentie kan er ook toe bijdragen om de resultaten van het actieplan te verspreiden.

Het actieplan is op artikel 130, lid 3, van het Verdrag gebaseerd. Dit houdt in dat voor de goedkeuring door de Raad na raadpleging van het Europees Parlement eenparigheid van stemmen vereist is.


Side Bar