Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

ip/97/1041

Bryssel, 26. marraskuuta 1997

Toimintasuunnitelma Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi, jonka tarkoituksena on Internetin käyttöturvallisuuden parantaminen. Suunnitelmassa eritellään pääalueet, joilla tarvitaan konkreettisia toimia ja joihin liittyvää toimintaa Euroopan unioni voi tukea. Tarkoituksena on 1) tukea sellaisen vihjelinjaverkoston perustamista Eurooppaan, jonka kautta käyttäjät voivat raportoida laittomana pitämästään Internetin sisällöstä, 2) saada yhteyksien ja sisällön tarjoajat ja verkko-operaattorit harjoittamaan itsesääntelyä ja luomaan sisällönvalvontajärjestelmiä, 3) saada käyttöön kansainvälisesti yhteensopivia ja yhteentoimivia luokittelu- ja suodatusjärjestelmiä, joiden avulla käyttäjiä ja varsinkin lapsia voidaan suojella haitalliselta sisällöltä ja 4) tiedottaa vanhemmille, opettajille, lapsille ja muille kuluttajille keinoista, joiden avulla he voivat valita verkosta itselleen sopivan sisällön ja vanhemmat voivat valvoa lasten verkonkäyttöä. Toimintasuunnitelma koskee vuosia 19982001.

Toimintasuunnitelma liittyy läheisesti 19. marraskuuta 1997 annettuun komission tiedonantoon ja suositusehdotukseen, jossa hahmotellaan poliittisia toimia alaikäisten ja ihmisarvon suojelemiseksi audiovisuaalisessa viestinnässä. Nämä kaksi asiakirjaa esitetään komission jäsenten Martin Bangemannin (teollisuusasiat, tietojenkäsittely- ja televiestintäteknologia) ja Marcelino Orejan (kulttuuri ja audiovisuaalinen ala) aloitteesta. Asiakirjat täydentävät toisiaan ajoituksen ja soveltamisalan osalta. Suosituksessa kuvataan toimia, joita jäsenvaltiot voivat harkita audiovisuaalisia palveluja ja Internetin käyttöä koskevien toimintasääntöjen aikaansaamiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia toimia, joiden tarkoituksena on käyttäjien luottamuksen vahvistaminen, Euroopan Internet-teollisuuden kasvulle suotuisan ympäristön aikaansaaminen sekä laittoman ja haitallisen sisällön torjuminen. Toimintasuunnitelma koskee erityisesti sellaisia toimia, joiden toteuttamiseksi tarvitaan yhteisön rahallista tukea.

Internetistä on tullut merkittävä tekijä yhteiskunnassa, koulutuksessa ja kulttuurin alalla. Se antaa uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja kouluttajille, madaltaa sisällön tuottamisen ja jakelun kynnystä ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden käyttää yhä monipuolistuvia digitaalisen tiedon lähteitä. Valtava enemmistö Internetin sisällöstä onkin tarkoitettu täysin lailliseen (ja usein hyvin tuottavaan) ammatilliseen tai yksityiseen käyttöön. Muiden viestimien tapaan Internetissä voi kuitenkin olla myös haitallista tai laitonta sisältöä tai sitä voidaan käyttää rikolliseen toimintaan.

Lokakuussa 1996 antamassaan tiedonannossa Internetin laittomasta ja haitallisesta sisällöstä IP/97/930 - 16.10.1996 komissio esitti, että väärinkäyttöä voitaisiin parhaiten torjua toimien yhdistelmällä, johon kuuluvat palvelujen tarjoajien itsensä harjoittama valvonta, uudet tekniset ratkaisut (kuten luokittelujärjestelmät ja suodatusohjelmistot) sekä käyttäjille ja erityisesti vanhemmille ja opettajille suunnattu tiedotus.

Nyt julkaistava ehdotus toimintasuunnitelmaksi on tulos laajoista neuvotteluista, joita on käyty komission tiedonannon pohjalta Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja kaikkien asianosaisten kanssa. Suunnitelman mukaan toimia tarvitaan seuraavilla alueilla:

  • Turvallisten käyttöolosuhteiden luominen vihjelinjojen ja teollisuuden
  • itsesääntelyn avulla

Joissakin jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa Internet-yhteyksien tarjoajat ovat jo alkaneet harjoittaa itsesääntelyä ja laatia toimintasääntöjä laittoman aineiston torjumiseksi. Vihjelinjat ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi saada tietoja laittomasta sisällöstä. Tällaisten linjojen käyttöä kansainvälisissä verkoissa on suosittava, sillä niiden kautta saatava tieto on erittäin tärkeätä nykyisen lain mukaan laittomaksi katsottavan sisällön torjumisessa. Verkkojen maailmanlaajuisuuden takia aloitteiden on oltava Euroopan tai mieluiten maailman laajuisia. Toimintasuunnitelmassa esitetään perustettavaksi Euroopan vihjelinjojen verkosto, josta on yhteydet kolmansien maiden vastaaviin järjestelmiin. Lisäksi tarkoituksena on saada aikaan yhteisiä lähestymistapoja ja edistää asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös ohjeiden laatiminen Euroopan tasoisia toimintasääntöjä varten sekä yhteisymmärryksen luominen näistä säännöistä ja niiden soveltamisen tukeminen.

  • Suodatus- ja luokittelujärjestelmien kehittäminen

Luokittelujärjestelmä kuvaa sisältöaineistoa yleisesti tunnustetun menetelmän avulla. (Esimerkiksi seksi tai väkivalta voidaan luokitella tietyn asteikon mukaan.). Suodatus- ja luokittelujärjestelmiä on jo käytössä, mutta ne ovat vielä kehittymättömiä, eikä mikään niistä ole saavuttanut "kriittistä massaa". Eurooppalaiset sisällön tuottajat ja käyttäjät eivät vielä juuri käytä luokittelujärjestelmiä. Suodatus- ja luokittelujärjestelmien on oltava kansainvälisesti yhteensopivia ja yhteentoimivia, ja teollisuuden, kuluttajien ja käyttäjien edustajien on osallistuttava niiden kehittämiseen. Siksi ryhdytään toimiin, jotta sisällön tuottajat käyttäisivät luokittelua entistä enemmän. Suunnitelman puitteissa valitaan hankkeita, joissa validoidaan luokittelujärjestelmiä eurooppalaisen sisällön suhteen, edistetään luokittelun integroimista sisällöntuotantoon sekä esitellään näiden teknisten ratkaisujen tarjoamia etuja. Toimintasuunnitelmassa tuetaan esittelyhankkeita, arvioidaan niiden vaikutuksia ja varmistetaan, että tulokset levitetään kaikkialle Eurooppaan.

  • Tiedotustoimet

Toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistetään tiedotustoimia, jotka perustuvat yhteyksien tarjoajien asiakkailleen jakamaan tietoon ja joissa laaditaan aineistoa kouluja varten. Elektronisessa muodossa olevan tiedon lisäksi tarjolla pitäisi olla perinteisiä ja tavanomaisemmassa muodossa olevia tietopaketteja, jotka sopisivat koulu- ja kirjastokäyttöön. Toimien kansalliseen toteuttamiseen osallistuu eri jäsenvaltioissa toimivia organisaatioita, jotka voivat synnyttää kerrannaisvaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajaelimet ja muut alan yhdistykset. Kohdeyleisönä ovat vanhemmat ja opettajat, ja toimintaan osallistuu teollisuuden (esim. Internet-palvelujen ja sisällön tarjoajien) edustajia ja kerrannaisvaikutuksia luovia elimiä (kuten kuluttajayhdistyksiä ja koulutusorganisaatioita).

Internet kattaa koko maailman, ja toimintalinjoista saatuja kokemuksia voidaan vaihtaa toimijoiden kesken sekä Euroopan sisällä että maailmanlaajuisesti kansainvälisessä kokouksessa. Kokoukseen osallistuisi teollisuuden, käyttäjien ja kansalais- ja kuluttajajärjestöjen sekä oikeus- ja poliisiviranomaisten edustajia. Tällainen kokous voi myös edistää toimintasuunnitelman tulosten levittämistä.

Toimintasuunnitelman perustana on perustamissopimuksen 130 artiklan 3 kohta. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvosto voi hyväksyä sen yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.


Side Bar